Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Придружаващи документи за иновация

1.Събрани декларации от родителите – линк

2.Решение на Обществения съвет – линк

3.Решение на Педагогическия съвет – линк

4.Учебни планове и програми-линк

5.Бюджет към т.14 – ресурсна обезпеченост – линк