Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Подбор за участие в проект по програма „Еразъм+“ -„Европейски опит за успешна кариера“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД  №РД 05-1204/11.06.2018 НА ДИРЕКТОРА НА ПГТР КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „Европейски опит за успешна кариера“, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

 

Краен срок за подаване на документи 27.09.2018    

Кратка обява за подбор

още