Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

„Еразъм+“ 2018 – 2019 – 2020

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3

тел. 092/64 80 46  моб.тел. 0879219621 

email: pgtr_vratza@abv.bg www. pgtr-vratza.com

 

„Еразъм+“ 2018 – 2019 – 2020

В ПГТР, Враца през 2018 – 2019 – 2020 година се реализират следните проекти по европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

А.Дейност КА2 на програма „Еразъм+“:

  1. Let’s salvage from oblivion“, за периода от 17.12.2018г. – 16.12.2020г. от 24 месеца, по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, сключен договор за финансова подкрепа по договор за финансова подкрепа  2018-1-PL01-KA229-051216_4,  подписан между Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси.

2.Let’s Use Energy successfully“, за периода от 01.09.2018г. до 31.08.2020г. от 24 месеца, по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, сключен договор за финансова подкрепа 2018-1-IT02-KA229-048029_3, подписан между Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси.

3.„BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE“ за периода от 01.09.2018г. до 31.08.2020г. от 24 месеца, по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, сключен договор за финансова подкрепа  2018-1-PL01-KA229-051233_2,  подписан между Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Б.Дейност КА1 на програма „Еразъм+“:

1.„Европейски опит за успешна кариера  програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. По проекта 20 ученици и 2 придружаващи лица, както и 10 учителя от ПГТР ще осъществят мобилност в гр.Малага, Коста дел Сол, Испания.

2.„Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“ програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 Мобилност на персонал в училищното образование, по договор за финансова подкрепа №2018-1-BG01-KA101-047011 между ПГТР, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси София.

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВРАЦА

26.01.2019