Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“

Центърът за развитие на човешките ресурси, София обяви училища и институции в страната придобили „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е едно от класираните девет училища по покана за кандидатстване 17.05.2017г.
Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на професионалното образование и обучение, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране. Европейското интернационализиране не е просто допълване на обучението в друга държава по програмата „Еразъм +“ чрез включване на висококачествени дейности, свързани с мобилността, в учебните програми. То включва и развиване на международни подходи в изпращащата организация, например чрез създаване на мрежа контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди езици и и чрез разширяване на перспективата отвъд националните подходи в областта на ПОО.
Получената акредитация от ПГТР, Враца, дава право гимназията да кандидатства с проектни предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ и е с валидност 2018г.-2020г.
Придобиването на „Харта за мобилност“ в областта на ПОО ще предостави на ПГТР, Враца възможността да кандидатства по опростен начин по Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ от 2018 г.
„Харта за мобилност“ е апогей в политиката на интернационализацията на училището. Това е управленски подход в ПГТР, при който дейностите, свързани с международно сътрудничество престават да бъдат изолирани в рамките на един клас или общност и се превръщат в приоритет и част от всички дейности, осъществявани в рамките на училището, а именно преподаване, учене, ученици, учители и администрация, мобилности, академично обслужване и създаване на благоприятна за развитие мултикултурна среда за работа, обучение и общуване.
ПГТР от 2017-2018г. е и иновативно училище от списъка, одобрен от Министерски съвет, по предложение на Министерство на образованието. Едно от шестте иновативни училища в област Враца.
Високите резултати са релевантни на отговорните и високо професионални действия на учители и ученици от училището.