Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Образци на документи за попълване

Заявление за  издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование-образец на документ

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи-образец на документ

Заявление за издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация-образец на документ

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование-образец на документ

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)-образец на документ