Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Заявление за учители за участие в проект по програма „Еразъм+ във Финландия

Заявление за участие  в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз KA121-VET – Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training Finnish Style Lesson“  договор за финансова подкрепа  2021-1-BG01-KA121-VET-000020783, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз-линк за сваляне на заявлението