Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

За нас

Професионалната гимназия  по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има сложна и богата история, чиито корени се губят някъде далеч в началото на века, когато младата българска държава все по-осезателно чувства нуждата от професионално подготвени кадри. Приемала различен облик през годините и различни наименования, професионалната гимназия винаги е била в унисон с икономическите потребности на региона.


В документите, запазени в архива (регистрационни книги и протоколи) за първи път името на гимназията се споменава през 1928 г. като Държавно стопанско училище по тъкачество. /или Допълнително занаятчийско училище/, чиито основи са положени от Софийската търговска камара,  със специалности – обущарство, коларо-железарство, столарство, шивачество и общообразователни предмети 8бр./.

От 1939 г. освен тъкачество, училището разкрива нови специалности – шев на горни дрехи (облекло) и готварство, където се изучавани различни предмети – кроячество, сметководство, домакинство и др. Интересни са сведенията за първите изпити по готварство, проведени през 1940 г., с високите изисквания към обучаваните и богата програма. Съществува преписка за разрушаване на сградата от бомбардировки през 1944г.

В документ от 22.V.1946 г. вече се споменава за Девическа професионална гимназия и тъкачно училище, а една година по-късно училището се преименува в Държавна девическа професионална гимназия, където акцентът пада върху готварството, ако се съди от засилените изпити по този предмет. И тук ненадейно информацията прекъсва. Дали бурните години са причина за белите петна в архива или разделението на училището на тъкаческо и друго облекло и обществено хранене.

Но през 1952 г. вече се съобщава за училище по трудови резерви, където момчетата и момичетата се обучават смесено. С малка промяна в наименованието: Промишлено училище по трудови резерви №61, се среща в архивите от 1954/1955 учебна година. Изучават се като специалности „дамско облекло“, „мъжко облекло“ и „обществено хранене“. И тъй като специалностите, свързани с изработката на облекло очевидно са повече, в по-късните документи училището се среща просто като Техникум по облекло.  

А от учебната 1966/1967 г. Техникум по обществено хранене и облекло се разделя на два техникума – Техникум по обществено хранене и Техникум по облекло – Протокол №4/25.031965г. на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет. За директор на Техникума по обществено хранене е назначен Германов. Идват нови времена и нови реформи.   

От 1970-1978г. съществува като СПТУ по ОХ. Акт № 3980 –314 от 1976г. – сградата на бившето механо – на улица”Оряховско шосе” се предоставя на СПУ по обществено хранене.

От 1978/1979 учебна година СПТУ по обществено хранене  се обединява с Икономическия техникум в града като Техникум по търговия и обществено хранене. В протокол на ОНС от 27 юли 1978г. в доклад-отчет за учебната 1977/78 се споменава за едно от мероприятията, които дирекция  Народна просвета е извършила сливането на Икономически техникум със СПТУ  по ОХ в ТЕХНИКУМ ПО ТЪРГОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ.  В протокол №5 /29.04.1977г. решение №138 на ИК на ОНС приема направеното предложение за оптимизиране нна мрежата от учебни звена в системата на професионалната квалификация във Врачански окръг.

А от 1982/83 учебна година в него се влива и СПТУ по сложнобитова техника и така се създава СПТУ по обслужване. Следващата учебна година носи отново променен облик. Училището придобива гимназиален вид. От учебната 1983/84 – е вече ЕСПУ „Лиляна Димитрова“ на общинско подчинение. През !984г. се създава и УПК към ЕСПУ. Така просъществува до 1 юли 1990 г. когато следващата реорганизация го преименува в СПТУ по търговия и обществено хранене към министерството на търговията и промишлеността.       

От 1991г. отново се откриват паралелки с икономически профил.

Обликът на училището се променя и в 1994 г., когато СПТУ по търговия и обществено хранене прераства в Техникум по търговия и ресторантьорство (РД 14 –32 /20.05.1994г. ДВ. бр. 45/3 юни 1994).

През 2003г. се преименува в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. за определяне на държавните и общинските професионални училища и професионални гимназии – институции в системата на професионалното образование и обучение.
От 15 септември 2011г. учебните занятия се провеждат в нов учебен корпус на ул.”Христо смирненски”№3 в гр.Враца в сградата на бившия текстилен техникум.

Днес Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство е модерно учебно заведение, в което се обучават над 300 ученици по различни професии и специалности.

Училището разполага с кабинети по компютърно счетоводство, икономическа информатика, информационни технологии и информатика, офиси на учебно-тренировъчни фирми и учебни компании, учебен ресторант, две учебни кухни, просторна библиотека, фитнес зала, ремонтиран физкултурен салон и ритуална зала. 

Учениците, обучаващи се в училище, доказват своите знания и умения на редица състезания и изложби. Висока е тяхната реализация като професионалисти след завършване на училището. Една голяма част от завършващите ученици продължават обучението си ВУЗ.