Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Училищно настоятелство

”УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при професионална гимназия по търговия и ресторантьорство”

 

І.Регистрация с решение №  707 / 26.05.2007 на Врачански окръжен съд Ф.Д. № 295/2005;

регистрационно удостоверение   80011311 на регистър “Булстат”, удостоверение от НОИ,

данъчна регистрация №1947/1.06.2007г.

ІІ.Председател на училищното настоятелство – Красимир Жигалов до 03.06.2009г.

 

Николай Блехов –след 03.06.2009г.

ІІІ.С решение №54 от 03.06.2009г. на Врачанския Окръжен съд са вписани следните промени:

1.Заличава досегашните членове на настоятелството и представляващи същото.

2.Вписва нов Съвет на настоятелите на училищното настоятелство в състав:

Николай Костадинов Блехов –  председател;

Жанета Иванова Дилкова Дановска –  член;

Светломир Ценов Поповски –  член.

Членове на Общото събрание  настоятелството са:

 

1.Николай Блехов

2.Първан Славчев

3.Денислав Митов

4.Жанета Дилкова

5.Светломир Ценов Поповски

6.Ирена Емилова Димитровска – Андреева

7.Калин Любенов Йорданов

8.Иван Митов Георгиев

9.Красимир Митов Ангелов

Членове на Съвета на настоятелите са:

 

1.Николай Блехов –председател

2.Жанета Иванова Дилкова – Дановска

3.Светломир Ценов Поповски

ІV.С решение № 6 от 27.01.2015г. на Врачанския Окръжен съд са вписани следните промени:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Николай Костадинов Блехов

Светломир Ценов Поповски

Ирена Емилова Димитровска-Андреева

ОБЩО СЪБРАНИЕ:

Николай Костадинов Блехов

Светломир Ценов Поповски

Ирена Емилова Димитровска-Андреева

Тодор Иванов Тодоров

Таня Цветанова Алексиева

Галя  Драгомирова Борисова

Светлин Иванов Вутов

 

УСТАВ

           на

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ПГТР”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ПГТР” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГТР”,  (2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 Седалището на “СДРУЖЕНИЕ  С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ПГТР.” е гр.ВРАЦА, ул. „Христо Смирненски“ №3 а адресът на неговото управление е гр.ВРАЦА, ул. „Христо Смирненски“ №3.

Чл. 4 Основни цели на сдружението са:

развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката,   културата  или физическата културав ПГТР;

подпомагането на социално слабитедеца в ПГТР;

подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;

защитата на човешките права или на околната среда;

закупуване на учебници;

6.разширяване и укрепване на МТБ;

участие в правителствени, международни и др.проекти.

забележка: Посочените цели следва да са в логическа връзка с посочените в чл.38, ал.1 ЗЮЛНЦ дейности в смисъл определената дейност да води и да има за своя последица реализирането на целите на сдружението.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5 Сдужението ще  съдейтва за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и ще контролира изразходването им, ще подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база, да участва при избора на учебници от педагогическият съвет, както и да осигуряват закупуването им,  ще решава социално-битови проблеми на учениците и учителите, ще подпомага дейността по задължителното обучение на децата, ще съдейства за организиране отдиха и други извънкласни дейности, ще включва родителите в организиране свободното време на децата, ще  организира обществеността за подпомагане на училището, ще сигнализира за извършени нарушения в системата на народната просвета, ще организира обучение на родителите по въпроси на възпитанието и развитието на децата, ще се включи в дейности против наркоманията, ще подпомага социално слаби деца и ученици, ще съдейства на компетентните органи за борбата срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни чрез участие в различни инициативи и проекти.  Забележка: Посочените средства следва да очертават дейностите и начините, по които сдружението ще реализира посочените в предходния член свои цели.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: Посочват се дейности съобразно предвидените в чл. 38, ал. 1 ЗЮЛНЦ – например в областта на образованието и по-специално за конкретното училище: развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата  или физическата култура в ПГТР; подпомагането на социално слабите деца в ПГТР; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; защитата на човешките права или на околната среда;закупуване на учебници;разширяване и укрепване на МТБ;участие в правителствени, международни и др.проекти

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Предметът на дейност на сдружението е набиране и разпространение на информация, провеждане на проучвания и научни изследвания, участие в международни програми, подпомагане на правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите проблеми и пр.

СРОК

Чл. 8 Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

Придобиване на членство

Чл. 10 (1) Членството в сдружението е доброволно. (2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението. (3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 11 Членовете на сдружението имат следните права:

– да участват в управлението на сдружението;

– да бъдат информирани за неговата дейност;

– да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

– да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл.12. Членовете на сдружението са длъжни:

– да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

– да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му; – да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

– да внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски вноски.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на неимуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:

– с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

– със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. Прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

– с изключването;

– с прекратяване на сдружението;

– при отпадане поради невнасяне на установените вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 17 (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:

– нарушава предвидените в чл. 12 задължения;

– извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключение.

Чл. 18 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:

не е направил встъпителната си вноски по чл. 52 и/или чл54 в предвидения срок;

не е внесъл или е просрочил 3/три/последователни вноски по членския си внос;

е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от. 3 /три/ последователни заседания на общото събрание и др.

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 19 При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20 Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. (2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. (3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на общото събрание

Чл. 22 Общото събрание:

изменя и допълва Устава;

приема /правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр./;

избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаг-раждението им;

приема и изключва членове;

взема решение за откриване и закриване на клонове;

взема решение за участие в други организации;

взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

приема бюджета на сдружението;

взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

приема отчета за дейността на управителния съвет;

отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

 

Свикване

Чл. 23 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл. 24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Право на сведения

Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се публикува в местен вестник и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 26. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум

Чл. 27 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. (2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 28 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения

Чл. 30 Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите. Решенията по чл.22, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 32. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание,се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

Чл. 33. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. Управителният съвет се състои от 3 /три/ лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението. Забележка: Управителният съвет се състои най-малко от три лица. При посочване на по-голям брой членове, желателно е техният брой да бъде нечетен за избягване риска от евъзможност да се формира мнозинство.

Мандат

Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от 4 /четири/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено. Забележка: Членовете на управителния съвет се избират за срок до 5 години.

Правомощия

Чл. 36 Управителният съвет:

1.представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;

осигурява изпълнението на решенията на общото събрание

3.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;

4.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

определя адреса на сдружението;

приема правила за работата си;

взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от ком-петентността на общото събрание на сдружението.

Заседания

Чл. 37. Заседанията на управителния съвет се свиква от председателя по негова инициатива, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл. 39 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.

Решения

Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Контрол

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции.

Чл. 44. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпо-редителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 45. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 46. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 47. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 48. Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на    5  лв.

Чл. 49. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност

Чл. 50. (1) Сдружението не извършва стопанска дейност. (2) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл. 51 (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/ 3 от всички негови членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрпятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 52 (1) В срок до 31 март на всяка година управителният съвет приема годишен счетоводен отчет.

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 53. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 54. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 55 . Сдружението се прекратява:

по решение на Общото събрание;

по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 56 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището. (3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидация

Чл. 57. (1) Имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдру-жението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1 . Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГТР”проведено на 01.05.2005год. в гр.Враца. На 08.01.2015 година са приети промени на Устава на Общо събрание на Училищното настоятелство. § 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав. § 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.