Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проекти

УЧИЛИЩНОТО ПАРТНЬОРСТВО  – ГАРАНЦИЯ ЗА  ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ  И РАЗВИТИЕ

 

Днес директорите и преподавателите в Професионалните гимназии сме изправени пред нови предизвикателства. Вместо теоретични знания, трябва да преподаваме ключови квалификации и компетенции за пазара на труда. Необходимо е да усещаме пулса на училищното образование. Продължаващото обучение на учители е гаранция за качество на образованието и е в унисон с мисията на българското училище.
Общата ни цел днес е да усъвършенстваме нашия собствен, специфичен управленски и педагогически опит и да достигнем до по-високо ниво на лична и професионална компетентност. Целите ни са  съобразени със спецификата на училището, налични ресурси,  приоритетите на МОМН и РИО, областта и общината, както и очакванията на учениците и техните родители.
Петте области за гаранция на качеството на работата в училище са:
 1. Преподаване и учене.
 2. Среда – ученик, клас, училище.
 3. Училищно партньорство и външни  отношения.
 4. Училищен мениджмънт.
 5. Професионализъм и развитие на персонала.
Идеален инструмент за съчетание на тези пет области представляват  партньорствата по програма „Учене през целия живот”, подпрограми за училищно образование „Леонардо да Винчи” и „Коменски”, програми за публично частни партньорства и реализация на други международни проекти. Необходими са по-модернизирано и по-високо равнище на квалификация и компетенции на младите специалисти, отговарящи на съвременните европейски изисквания за обучение, така че те да бъдат конкурентно способни на пазара на труда. Иновативните аспекти в работата по училищни партньорства ни спомогат  за подобряване качеството на обучение, усвояване на прогресивни тенденции и прилагането им в практическото обучение.
Нашите цели  са професионален  обмен, творчество и ноу-хау, израстване в професията. Насърчаваме придобиването на нови знания и умения и по този начин осигуряваме мотивация в подрастващото поколение за усъвършенстване на професионалната им квалификация.
Мисията на образованието е да подготви учениците за предизвикателствата на 21 век, за да постигнат висока образованост , прагматична подготовка и обща култура, да формират и съхранят националното си съзнание, както и да се стремят към непрекъснатото образование. Българските ученици трябва  да се чувстват част от световната култура, да са мотивирани и обучени, да използват възможностите на целия си живот и да се  приспособяват към променящия се, сложен и взаимозависим свят.
Реформаторска програма на Европейската комисия  е Лисабонската стратегия. Тя е приета на срещата на Европейския съвет през 2000г. и е ревизирана на срещата на Европейския съвет през 2005г. В съответствие с Програмата за учене през целия живот професионалните гимназии  са призвани да засилят приноса на образованието  и обучението при осъществяването на Лисабонската стратегия за превръщането на Европейския съюз в най-конкурентната икономика в света. С оглед на новите роли на училищата   и необходимостта от установяване на нови умения и компетенции на учениците, в съответствие с динамиката на пазара на труда, ние, преподавателите в Професионалните гимназии, осигуряваме качествено професионално образование и обучение.
Успешното провеждане на мобилностите по проекти  в страните от Европейския съюз  допринася за постигане на по-модернизирано и по-високо равнище на квалификация и компетенции на учителите и младите специалисти, отговарящи на съвременните европейски изисквания за обучение в областта на гражданското образование.
Мобилностите в Европейския съюз и други страни, които не са членки на ЕС като Турция, както и партньорствата с африкански държави  като Кения, Сенегал и Малави помагат на учениците и учителите да се развият професионално, насърчават придобиването на нови знания и умения в професионалната област. Конкурентоспособността днес е немислима без качествено професионално  образование. Именно за това ПГТР в последните 5 години акцентира върху продължаващо обучение на учители и ученици чрез училищни партньорства.
I.РЕАЛИЗИРАХМЕ ГОЛЯМ БРОЙ  ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”, СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ВА ВИНЧИ”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
 • Реализирахме едногодишен проект за обмен на 10 преподаватели от ПГТР No LLP-LdV-VETRPO-07-BG-166138 на тема “Мобилност и адаптация на европейските системи за професионално образование   в областта на туризма” с партньор институт  Виталис – Лайпциг, Германия на стойност 18 600 евро. Ползватели по проекта са специалисти в областта на професионалното образование и обучение в туризма инж.Румяна Петрова, Силвия Катанска, Татяна Донева, инж.Цветана Ценова, Маргарита Григорова, Диляна Цветкова, Димитрина Тодорова, Маринка Петрова, Валентина Бисерова и Димитринка Митева. Обменът се осъществи в страната домакин  Германия  в периода 27.04.2008 – 10.05.2008 година.
 • реализиран е проект №2008-1-BG1-leo01-00310 „Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” VETRPO с партньор Система Турисмо, Потенца, Италия. В осъществяването на проекта взеха участие 10 преподаватели от различни професионални направления  от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, включително един специалисти от РИО на МОН Враца. Проектът беше осъществен в периода 29.03-12.04.2009г. в Римини, Италия, «Перлата на Адриатика». Ползватели по проекта са инж.Румяна Петрова – директор на ПГТР Враца, експертът по БЕЛ в РИО Петя Николаева и учителите в ПГТР Диана Конецовска, Ирма Емилиянова, Силвия Атанасова, Силвия Катанска, Ваня Пенчева, Диляна Цветкова и Диана Николчева.
 • Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца изготви проект  и получи финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси, програма “Леонардо да Винчи” за двугодишен проект №BG/06/Ь/PL-166058 “Интеграция и адаптация към европейските системи на обучение и квалификация в кетеринга”/IVT/ на стойност 41 530 евро за периода 01.06.2006г.–30.05.2008г. Този проект се осъществи с подкрепата на Европейския съюз. Реализирането на проекта се осъществи в гр.Кемниц, Германия, член на ЕС, където се провежда производствена практика – квалификация на две групи по 15  ученици и двама придружители с продължителност от три календарни седмици всяка календарна година – 2007 и 2008г. Ръководители на учениците през 2007г. са Богомил Семков и инж.Цветана Ценова, а през 2008г. Димитрина Митева и Силвия Катанска. Този проект бе удостоен със сертификат за качество на ЦРЧР, България.
 • реализиран е проект по национална програма Леонардо да Винчи №2008-1-BG1-leo01-00370 „Европейски опит и развитие на професионалните компетенции в търговията и ресторантьорството”/ IVT/  Виталис – Лайпциг, Германия. Ползватели по проекта са 20 ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство от ХІ клас, придружавани от двама преподаватели – Николай Иванов и Веселка Спасова. Практиката се осъществи в страната домакин  Германия 18.04.- 09.05.2009г. в продължение на три седмици.
 • Реализирахме проект по  Секторна програма „Леонардо да Винчи“ – мобилност  № 2010-1-BG1-LEO01-03191 на тема „Усвояване и трансфериране на европейския опит в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга”/ IVT/ – двуседмична на практика – квалификация на ученици от ХI клас в гр.Лайпциг, Германия в периода 03-17.04.2011г.
 • ПГТР Враца спечелипрез 2011г. нов европейски проект на тема „Европейски иновации в туристическата и ресторантьорската индустрии“, №2011-1-BG1-LEO01-04573  с партньор  EUROPA HAUS LEIPZIG e.V.  от гр.Лайпциг, Германия на стойност 46 022,00 евро. Двадесет ученици от общо 95 ученика от единадесети клас с двама ръководители ще придобият опит в реална производствена среда в периода  27.03.2012г.-09.04.2012г. Проектът е изцяло финансиран от Европейската комисия.
 • Проект по мобилност договор no 2008-1-BG1-LEO003-00413 по програма „Леонардо Да Винчи” на тема: “Проучване на успешни европейски практики за интегриране на застрашени или отпаднали ученици в системата на професионалното обучение”. Проектът е осъществен в  изпълнение заповед РД 13-47 от 19.02.2008г.  на Министъра на образованието и науката и бе спечелен от РИО Враца. Партньор по проекта е Народен център за образованието – гр.Гап, Франция.  В периода  09.11-22.11.2008г. директорът на училището инж.Румяна Петрова взе участие в работата по проекта. Присъстваха зам.министърът на образованието и науката Мукадес Налбант, началникът на РИО Враца Галина Евденова, старши експертите по «Организация на средното образование» Лорета Колева и Даринка Христова, старши експерт Пламенка Ангелова,старши експерт Пенка Митов, кметът на с.Бутан Людмил Кръстев, и директорът на СОУ «Св.Кирил и Методий», Козлодуй Мария Костова.
 1. НАШИТЕ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПОЛУЧИХА НОВ ПРОСТОР ЗА РАЗВИТИЕ, ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”, ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”. ПРОЕКТИТЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
 • По Секторна програма „Коменски“ – Многостранни партньорства: № LLP-2009-COM-MP-096 ”Europe on a plate” за периода 01.08.2009 –31.07 2011г. Партньори по проекта са: Poland, Romania, Belgium, Spain, France, Portugal. По този проект се провеждат дни на румънска, полска, белгийска и т.н. кухня и това е един добър вътрешно квалификационен фактор за повишаване на качеството на образование на нашите ученици.
 • По Секторна програма „Коменски“ – Многостранни партньорства: с наименование „Save the planet!” по договор № LLP-2009-COM-MP-097 за периода 01.08.2009 –31.07 2011г. Партньори по проекта са: Bucharest, Romania, Braga, Portugal, Xanthi, Greece, Izmir, Turkey, Motala, Sweden, Opole, Poland, Roma- Civitavecchia, Italy.
 • По Секторна програма „Коменски“ – Многостранни партньорства: проект № 2010-1-TR1-COM06-13641 4 на тема „School Parliament” – за двугодишен период 01.08.2010 –31.07 2012г.  По този проект 24 учители и ученици ще реализират мобилности в следните държави-партньори: Холандия, Полша и Турция.
III.Повишаване на квалификацията на учители и ученици и засилване на връзките между образователните институции и бизнеса с цел създаване на благоприятна среда за укрепване и развиване на интелектуалния потенциал, социалните умения и професионалната реализация на ученици и учениците е цел на следващите проекти на ПГТР:
 • Реализираният проект №BG 2003/004-937.11.011.024 „Ресторантьорството – алтернативна заетост в сферата на туризма”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ, съвместно с  ЕТ”Любен Минков-Пинтата-Ивайло Минков” със следните модули: помощник готвач, сервитьор, барман. Проектът се реализира през периода август 2007- март 2008г. и е на стойност 63 924лв. Проектът е реализиран от преподавателите Райна Кръстева и Маргарита Григорова.
 • Реализираният проект по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ Програма ФАР 2005, Икономическо и социално сближаване, Договор BG2005/017-353.10.01-1.117 проект ”Конкурентноспособна работна сила за конкурентноспособна икономика”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ, съвместно с „Комко”ООД Враца за обучение на сладкари, готвачи, сервитьори  и бармани  в периода март 2008 – юли 2009г.1-3 2-3 3-2
IV.Реализиран  проект по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001/07/3.3-01”Разработване на механизми за училищни и студентски практики” за периода 17 юли 2007 – 11 ноември 2009г.  на стойност 59 467.05 лв., с партньор  ЕТ „ИВ–АЛ –Иван Алексиев”, град Враца, стопанисващ ресторанти ”Славянски кът” №1,2,3,4. Целта на проекта е засилване на връзките между образователните институции и бизнеса с цел създаване на благоприятна среда за укрепване и развиване на интелектуалния потенциал, социалните умения и професионалната реализация на учениците.
V.ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”:
4-2-largeРеализираме   проект BG10/A1.2/169/R2 – „Изследване на кулинарните традиции в различни   региони на България като част от европейското кулинарно многообразие“ с партньор  „Ивитал Консулт“ЕООД, София и Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите, София за периода 15.09.2008-30.06.2011г. по програма „Младежта в действие”. На 30 май 2010г. в село Баница се проведе кулинарен фестивал по проект „Вкусна България“, организиран от община Враца,“ Ивитал Консулт „ЕООД София, Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – София. ПГТР е партньор по проекта и участва с три отбора, които представиха традиционни ястия от Врачанския край .В отборите участваха ученици от Х и ХІ клас с техните ръководители: Димитрина Тодорова, инж.Цветомира Иванова и Маргарита Григорова. Представените ястия от учениците спечелиха овациите на публиката и бяха отличени с грамоти и материални награди от шеф Пеньо Иванов.
5-2 6-2 9-2
Като  партньор на сдружение „Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите 7”, гр.София   през 2011г. ПГТР спечели нов проект:BG11/A1.2/309/R3 – „Жива кулинарна традиция” по програма „Младежта в действие”. С този проект ПГТР Враца ще направи още една крачка в запазването и съхранението на българските кулинарни традиции и богатство. С този проект ПГТР Враца ще направи още една крачка в запазването и съхранението на българските кулинарни традиции и богатство. Ученици и учители използват летния, неучебен период за събиране на петдесет уникални регионални рецепти с подробно описани продукти и грамажи на продуктите за дадената калкулация, технология на обработка на продуктите; съставящи ястието; презентиране. Ястията са уникални поради две причини:
 • регионалност на ястието /ястие, което не се среща или се среща рядко и по сходни форми, а не такава, в другите региони/;
 • ястия, представящи различни етнически групи.
Предстоят работни  срещи с Младежките инициативни групи за обсъждане и развитие на проекта. Проект „Жива кулинарна традиция” е пряк наследник на друг наш съвместен проект BG10/A1.2/169/R2 – „Изследване на кулинарните традиции в различни региони на България като част от европейското кулинарно многообразие“. Проектът е насочен към изследване на кулинарните традиции в различни региони на България като част от европейското кулинарно многообразие. В тази връзка поставя за цел изследване на традициите в 6 различни точки на България. Изборът на градове е направен по начин, който позволява покриването на голяма част от територията на страната – Видин, Поморие, Враца, Сливен, Гоце Делчев и Сопот, т.е. обхваща се Северна, Южна, Централна, Източна и Западна България, което е максималното в рамките на ограничения бюджет, предвиден по програмата. Проектът цели във всеки един от градовете, в които ще се проведе мероприятието, да бъдат събрани по 50 уникални регионални рецепти, като след последващо събеседване и дискусия с инициативната група, тренера, организаторите, да бъдат избрани 10-те рецепти, които представят най-добре дадения регион. Ще бъдат проведени демонстрационни готвения от учениците от Младежките инициативни групи. След приключване на кулинарните демонстрации младите участници ще бъдат наградени от организаторите от А.Р.И.З – 7. Публиката ще може да дегустира приготвените ястия.  Демонстрациите ще бъдат професионално заснети. Ще бъде издадена книжка с уникалните рецепти от всеки регион с калкулация на рецептата с продукти и грамажи за определена порция, технологическа последователност за приготвянето на тази рецепта. На всички представители на инициативните групи по региони ще им бъде предоставен еднакъв брой от готовата книга за разпространение в региона. ПГТР Враца и  АРИЗ – 7 вярват, че ще може по най-пълноценен начин да се покаже чрез младите хора безкрайното богатство, което притежава България, в кулинарен аспект, като по този начин го съхраним и развием. Това е пътят, по който проектът ще допринесе и за запазване и популяризиране на европейското наследство.
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПГТР ОСЪЩЕСТВЯВА И ПО РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ:
VI.През 2005г. ПГТР започна работа по още един проект BUL1R205/BUL1R303 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ”. Той се реализира в четири пилотни области Враца, Ловеч, Сливен и Търговище под ръководството на Министерство на науката и образованието, Министерство на здравеопазването и UNFPA – Фондът за население на ООН.
За целите на обучението е обзаведен кабинет по сексуално и репродуктивно здраве, снабден с компютър, телевизор, DVD и всичко необходимо за целите на обучението. Ръководителите на проекта СРЗ в гимназията са Валентина Бисерова и Георги Георгиев, получили специални сертификати. Спечелено е финансиране по подпроекти, както следва:
ü    “Рискови поведенчески нагласи по отношение на ХИВ – инфекция и СПИН” по подхода”Връстници обучават връстници” в сферата на сексуалното образование. Време за реализиране Х – ХІІ. 2005г. Общ бюджет на проекта 461.80лв, собствен принос 161,80лв.
ü    “Влияние на наркотиците върху сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора”. Време за реализиране ІІІ-ІV.2006. Общ бюджет на проекта 430лв, собствен принос 130лв.
ü    “Силата на приятелството” 10 ноември 2006 – 16 февруари 2007г. Общ бюджет на проекта: предоставена сума – 450лв. и собствен принос – 457лв.
ü    „Моето семейство, моите родители”. Време за реализиране  01 ноември 2007 – 30 юни 2008г. Общ бюджет на проекта 750лв.
ü    „Стълба към здравето” ”. Време за реализиране  15.12.2008-30.06.2009г. Общ бюджет на проекта 750лв.
От учебната 2005/2006г. до учебната 2010/2011г. учебна година проектът се реализира в часове по СИП в IХ клас. От учебната 2010/2011 се реализира устойчивост на проекта, изцяло със собствено финансиране от ПГТР, в часове по СИП с ръководител Георги Георгиев СИП Сексуално и репродуктивно здраве Х а клас -36ч.
VII.РЕАЛИЗИРАН Е И ПРОЕКТ ECO NET – проект за развитие и изграждане на мрежа на учебно-тренировъчните фирми в Югоизточна Европа – от 2005/2006 учебна година и понастоящем. ECO NET е символ на международно коопериране, съвместно учене и стабилно партньорство в една разширена Европа. Изпълнението и съфинансирането на проекта се осъществяват по поръчение на Федералното министерство на образованието, науката и културата на Република Австрия от КултурКонтакт Австрия и Бюрата за проекти k.education в Белград, Букурещ, Подгорица, Сараево, Скопие, София, Тирана и Загреб. В България проектът се осъществява в сътрудничество с Министерството на образованието и науката.  Учебно-тренировъчната фирма е един иновативен, ориентиран към практиката метод на обучение – модел на предприятие, в който процесите, протичащи в реалното стопанско предприятие, стават прозрачни за учебния процес. При това в симулираната стопанска действителност с реално съществуващи национални и международни партньори се насърчава усвояването на ключови квалификации, като умение за работа в екип, готовност за постигане на успех, гъвкавост и устойчивост на натоварване, готовност за вземане на решения, компетентност за решаване на конфликти и преди всичко усет за междукултурните отношения. Затова училищното ръководство реши да приложи модела гъвкаво според съответните образователни потребности на нашите ученици. През 2005/2006 г. в ПГТР се учредяват още две ученически фирми по проект ЕСО-NET за развитие на учебно тренировъчни фирми в Югоизточна Европа. Методическото ръководство се осъществява от Маринка Русева и Магдалена Гергова, получили сертификати от Центъра за учебно тренировъчните фирми – София. Фирмите са „Фанагория” – за недвижими имоти и „Speed net” –  за търговия с леки автомобили и мотори. И двете са учредени в ХІ б клас и вземат участие в панаира на учебно тренировъчните фирми, проведен в гр. Пловдив.
 През учебната 2005/2006г  са сформирани две групи  ЗИП за работа в учебно тренировъчна фирма, по 3 часа седмично/група в ХІІ клас. През учебната 2006/2007 функционират също две групи за работа на учениците в учебно-тренировъчна фирма към център за учебно-тренировъчни фирми към МОМН. През учебната 2007/2008 функционират също четири групи за работа на учениците в учебно-тренировъчна фирма към център за учебно-тренировъчни фирми към МОМН. През учебната 2008/2009 функционират също четири групи за работа на учениците в учебно-тренировъчна фирма към център за учебно-тренировъчни фирми към МОМН – 2 учебно тренировъчни фирми и 2 групи за подготовка за УТФ. През учебната 2009/2010г. функционират 2 учебно тренировъчни фирми и 2 групи за подготовка за УТФ. Лиценцзиран преподавател е Маринка Петрова. През учебната 2010/2011г. продължаваме работа в учебно тренировъчна фирма по проект ЕКО НЕТ в 144ч. в ХІ а клас и по 124ч. УП УТФ в ХІІ а клас – две учебни групи с Маринка Петрова, лицензиран преподавател. През учебната 2011/2012г. работата  в учебно тренировъчна фирма в 72ч.е  в ХІІ б клас УП УТФ отново с Маринка Петрова.
На 22 и 23.04.2010 година в гр. Пловдив се проведе ХІІІ Международен панаир ТФ „Фест 2010 ” на учебно-тренировъчните фирми в сферата на  професионалното образование. Участие в панаира вземат 76 български фирми и 21 чуждестранни от Македония, Румъния, Финландия и Черна гора. От ПГТР – Враца, участие като изложител взема   УТФ „Фанагория” ООД, с предмет на дейност търговия с недвижими имоти. Учениците, с ръководител г-жа Маринка Русева достойно представиха своята фирма и успяха да сключат 12 сделки на обща стойност 75 550 лева. Фирмата бе и една от 14-те отличени с участието си в проект – „Социално отговорен бизнес”, по инициатива на Българския младежки форум на бизнес лидерите.
8-310-2 11-2 12-2
VIII. УЧЕБНИТЕ ФИРМИ РАЗГРЪЩАТ ДЕЙНОСТ И ПО ПРОГРАМА НА “ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ”. С напредъка на демократичните процеси в страната и отварянето ни към света пред ПГТР се разкриват още по-богати възможности за развитие. Много са програмите и проектите, по които училището работи. Някои от тях са национални,  а други с международно участие. Още в началото на 2004/2005 учебна година се създават две учебни компании по програмата Junior Achievement под ръководството на Стела Русинчовска в ХІІ а клас и Цветомила Първанова в ХІІ б клас.
13-2 14-2 15
Фирмите осъществяват реална търговска дейност и приключват годината с положителен финансов резултат, а получените средства даряват на училището. ХІІ б клас включва към дейността си и издаването на вестник – „Училище за най-добрите”, където се популяризира придобитият опит.  По инициатива на Junior Achievment  на 30 март 2005 г. се реализира за първи път идеята „Мениджър за един ден”, която дава възможност на учениците да съпреживяват един работен ден на представители на бизнес средите, проспериращи фирми, държавни институции и неправителствени организации. Илия Илиев от ХІІ а клас е приет в редакцията на в. „Капитал” в София, а Нина Топашка от ХІІ а клас гостува на „Консултим”. Във Враца партньори на ПГТР са БТК, Областна инспекция по труда, ЕТ„Елкомплект” и др. През 2005/2006 г. за втора поредна година са учредени две учебни компании по програма Junior Achievment  под ръководството на Стела Русинчовска. Това са „Bulgarian Beauty” с предмет на дейност – изработване на училищна формуляри и рекламни сувенири и компанията „Vilage House” за рекламна дейност в туризма. Положителните резултати, постигнати по програма Junior Achievment  дават самочувствие на учениците да се включат и в други инициативи. Успешната работа по програма „Джуниър Ачийвмънт” продължава и през 2010/2011 учебна година. Учебната компания през 2010/2011г. е в ХI а клас под ръководството на Стела Русинчовска През учебната 2010/2011г.  продължаваме работа и по проект “Джуниър Ачийвмънт” програма „Учебна компания” с фирма от ХІ а клас под ръководството на Стела Русинчовска в часовете по ЗИП – 36ч. икономика на предприятието – 1ч./седмично в ХІ а клас. През 2011/2012г.продължава обучението по програма „Учебна компания” с ръководител Ирена Димитровска в часовете по ЗИП Счетоводство в ХII а класс – 31 ч. /два срока по един час седмично/.
Младите предприемачи основават за седма  поредна година   ученическа компания по програма Джуниър Ачийвмънт, които действа напълно реално, осъществявайки новаторските идеи на своите създатели. Младите предприемачи  се борят за титлата „Най-добра ученическа компания 2012“ и правото да представят България на международния конкурс на най-успешните европейски младежки компании.
На 29.03.2011г. в ПГТР се проведе  инициативата „Мениджър за  един ден” на програмата „Джуниър Ачийвмънт”. Инициативата се провежда под патронажа на министъра на финансите г-н Симеон Дянков. Инициативата се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В нея се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.  В инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“  топ мениджъри и обществени лидери  отварят  вратите на своите кабинети и бизнес за нашите младите предприемачи от Враца.
16-2 1717 16-2
ПГТР работи усилено и по други програми на програмата Джуниър Ачийвмънт – ”Банките в действие” със сертифицирани преподаватели – Монка Тончовска, Явор Илиев и Ирена Димитровска  и ”Бизнес етика” със сертифициран преподавател Диана Конецовска. През учебната 2010/2011г. ръководител на СИП „Банков мениджмънт” Х Б клас -36ч. е Явор Илиев, а  ръководител на ЗИП„Счетоводство на предприятието” ХI б клас -36ч. е Ирена Димитровска. Провеждат се  по програмата „Банките в действие” на Джуниър Ачийвмънт. През 2011/2012г. продължава обучението  по програмата „Банките в действие” на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ПГТР ВРАЦА – 31 ч. /два срока по един час седмично/ с ръководител Маринка Петрова в ЗИП Маркетинг в ХII б клас.
През 2010/2011г. с ръководител Надя Димитрова Петрова по СИП „Професионална етика и туристическо поведение” се провежда обучение по програмата „Бизнес етика”  Джуниър Ачийвмънт България към ПГТР Враца в Хв и Хг  клас по 36ч. През 2011/2012г. продължава обучението  по програмата „Бизнес етика”   на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ  с ръководител Мая Христова ЗИП Предприемачество и мениджмънт в ХII а клас – 31 ч. /два срока по един час седмично/.
IХ.УСПОРЕДНО С ТОВА Е РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ”SENIOR EXSPERTEN SERVICE” STIFTUNG DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH С ГОСТИ –ЕКСПЕРТИ ОТ ГЕРМАНИЯ:
1.Алоис Оденхал от гр.Бон, Германия –специалист по хлебопроизводство и сладкарство. Реализиран 3 седмичен обмен на идеи и практики в ПГТР през февруари –март 2008г.
18 19-2 20
2.Йорг Унтербергер от Нюрнберг, Германия, специалист в областта на кетеринга в периода 14.02.2009-06.03.2009г.
21 26
3.Камиле Шумахер от Люксенбург, специалист по сладкарство и кулинария 04.11.2009-25.11.2009г.
4.Волфганг Амадеус Влум, специалист по готварство, 20.02.2011 -19.03.2011г.
22-2 24
Със старта на Програмата „Учене през целия живот“ през януари 2007 г., eTwinning бе обособен като част от секторната програма Коменски, а Националното звено за координация по eTwinning е вече функционална единица в отдел „Съпътстващи дейности“ на Центъра за развитие на човешките ресурси.
Х.ПРОГРАМАТА Е-TWINNING предоставя на заетите с възпитанието и обучението на деца и младежи от 3 до 19-годишна възраст уникална възможност за сътрудничество със свои европейски колеги и реализация на партньорски проекти посредством Интернет.  През 2008г. реализирахме  проект  „Пица в Европа”  по програма e-twinning. Проектът на ПГТР получи награда през май 2009г. измежду 12000 проекта, разработени от 48000 преподавателя от цяла Европа. През последните години Центърът за развитие на човешките ресурси се утвърди не само като отлично работеща българска институция, администрираща програми на Европейската общност, но и като стабилен партньор за реализацията на международни образователни проекти. Центърът е поел твърдия ангажимент да направи eTwinning популярна за страната ни дейност. Със старта на Програмата „Учене през целия живот“ през януари 2007 г., eTwinning бе обособен като част от секторната програма Коменски, а Националното звено за координация по eTwinning е вече функционална единица в отдел „Съпътстващи дейности“ на Центъра за развитие на човешките ресурси.
ХI. ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ:
ü    На 18.10.2010 год.  лектори в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство по проект BG051PO001-2.1.04 „Подкрепа за достоен труд” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Европейски социален фонд 2007-2013  към Агенция по заетостта  бяха експерт “Младежки дейности” в Конфедерация на труда “Подкрепа”, Враца – Десислава Димитрова и експерта “Обучение и квалификация” Ива Игнатова. Те представиха проекта на Конфедерация на труда “Подкрепа” пред  учениците от ХІ б и ХІ д класове  и разговаряха по темата “Човешки и граждански  права”.     В бъдеще съвместната ни работа ще продължи, като целта е да бъдат подпомогнати младите хора в получаване на адекватна подготовка за своята професионална реализация, да намерят съвременни решения на образователните си очаквания, да подобрят уменията си за комуникация, умения за разрешаване на конфликти и изграждане на умения за работа в екип. Специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати по Операция за “Съвместни действия на социалните партньори”, Процедура: BG051PO001-2.1.04 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” са свързани с: повишаване конкурентоспособността на работната сила на пазара на труда; изграждане на действащ инструментариум – информационни бюра за достоен труд – за информационно подпомагане в реално работно време; развитие на човешките ресурси чрез използване на съвременни форми на дистанционно електронно обучение, както и повишаване на информираността относно основните трудови, осигурителни и граждански права. На територията на Северозападния район за планиране от месец септември на 2010 год. работи едно основно информационно бюро “Достоен труд”, разположено в гр. Враца, което разполага с експерти в пет информационни направления: “Трудово право и осигуряване, “Пазар на труда”, “Здравословни и безопасни условия на труд”, “Обучение и квалификация”, “Младежки дейности”.

28 29 30

Осъществяваме съвместен проект  с КНСБ на тема „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” в партньорство с Българската стопанска камара. Предвид целта, която си поставяме, намирам че резултатите на проекта в действителност ще доведат до подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния трудов пазар в България и частност Северозападна България, породени от развитието на кризисните процеси и явления.