Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Календарен график

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3

                  тел. 092/64 80 46 email: pgtr_vratza@abv.bg www.pgtr-vratza.com

                                                                                                                                                                 

 

    

Основните дейности по проект „Училище от бъдещето“ 2019-1-BG01-KA101-061318  по програма „Еразъм+“ в хронологичен ред са следните:

 

основните дейности по проект „Училище от бъдещето“ 2019-1-BG01-KA101-061318  по програма „Еразъм+“ в хронологичен ред са следните:

 

 1. Сключване на договор с Националната агенция ЦРЧР – ноември 2019 г.
 2. Съгласуване на работната програма с турските партньори и финансовите условия на договора и сключване на договор – декември 2019г.
 3. Създаване на комисия за управление на проекта – до 05.12.2019г.
 4. Създаване на комисия за подбор на ползвателите от трима учители на ПГТР – до 05.12.2019г.
 5. Определяне на финансов експерт по проекта – до 05.12.2019г.
 6. Уведомяване на учителите за процедурата по избор на бенефициери и целите на проекта и

запознаване с критериите за подбор – до 05.12.2019г.

 1. Създаване на план за реклама на проекта – изготвяне на информационни табели, представяне в местната преса и медии, публикации в интернет страница на ПГТР, валоризационна конференция и т.н. до 25.12.2019г.
 2. Подаване на заявление за участие в проекта – до 05.12.2019г.

9 Предварителен подбор на 6 бенефициери – изготвяне на карта за оценка на труда на педагогическият специалист – до 25.12.2019г.

 1. Предварителен подбор на 6 бенефициери – документ за владеене на английски език с придобиване на точки от 25т. за ниво А1, съгласно Европейската езикова рамка до 150т. за ниво С2 – 25.12.2019г.
 2. Предварителен подбор на 6 бенефициери – провеждане на тест и интервю на английски

език за комуникативност – до 25.12.2019г.

 1. Краен подбор на 4 ползватели – до 25 януари 2020г.
 2. Провеждане на езикова, културна и професионална подготовка и подготовка за справяне в

ситуация на риск в непозната страна – януари 2020 – общо 38 часа,в т.ч.:

20 часа езикова подготовка

10 часа професионална подготовка

4 часа културна подготовка

4 часа подготовка за справяне в ситуация на риск в непозната страна

 

 

 1. Резервиране и закупуване на самолетни билети – февруари 2020. Осигуряване на транспорт от Враца до мястото на обучение и обратно.
 2. Застраховки на бенефициерите – март 2020г.
 3. Изготвяне на Европейска здравна карта от бенефициерите – февруари – март 2020г.
 4. Подписване на договорите с бенефициерите- март 2020г.
 5. Провеждане на мобилността:

20.07.2020- 26.07.2020г. Рим, Италия – 5 учители /по проектопредложение/

27.07.2020- 02.08.2020г. Париж, Франция – 5 учители

 1. Разпространение на резултатите и мултипликационен ефект- юли 2020г. – август 2020г август 2020г.
 2. Изготвяне на материали към сайта на училището, рекламни материали, продукти, отчети. август 2020г.
 3. Провеждане на тест на бенефициерите след проведената мобилност за обобщения и изводи – август 2020г.
 4. Публикации в местната преса- ноември 2019г. – август 2020г.
 5. Телевизионно представяне на проекта в местна телевизия – ноември 2019г. – август 2020г.
 6. Валоризационна конференция на областно ниво- септември 2020г.
 7. Връчване на грамоти на бенефициерите – септември 2020г.
 8. Отчитане на проекта пред НА.

 

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТР, ВРАЦА