Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2020-1-BG01-KA116-078306

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3
                  тел. 092/64 80 46 email: pgtr_vratza@abv.bg www.pgtr-vratza.com

                                                                                                                                                                 

„Иновации и креативност за успешна кариера“

           по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

                                                  сектор „Професионално образование и обучение“

Проектът протича две учебни години. Бенефициенти по проекта са 40 ученици с 4 придружаващи учители и още 20 учители от ПГТР. Провеждането на дейностите по проекта е на Канарските острови през лятото на 2021г. и в Рим, Италия през 2022г.

Програма за учители в периода 04.07.2021 – 10.07.2021  Испания

Програма за ученици в периода  27.06.2021-10.07.2021 Испания

Програма за учители в периода 05.07.2022-11.07.2022 в Италия

Програма за ученици в периода 29.06.2022-11.07.2022 в Италия

Настоящият проект „Иновации и креативност за успешна кариера“ е част от реализацията на интернационалната стратегия на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в периода 2020- 2027 година и има за цел да изгради у своите ученици, учители и администрация глобални компетенции. Проектът „Иновации и креативност за успех в кариерата“ за мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение има за цел да надгради професионалните компетенции на учители и надграждане на уменият на ученици в областта на ресторантьорството. Той е естествено продължение на развитието на ПГТР като иновативно училище, включено в Списъка на иновативните училища от учебната 2017/2018 година и понастоящем, одобрен с решение на Министерски съвет. ПГТР е една от иновативните професионални гимназии в страната и една от малкото в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Производство на храни и напитки“. Екипът на ПГТР е новатор и в реализацията на дуалната форма на обучение. Ние първи в област Враца реализирахме прием на ученици в дуална форма през 2016/2017 учебна година. Реализацията на проект „Иновации и креативност за успех в кариерата“ ще включва две основни дейности:

1.Мобилност на 20 обучаеми-2 групи по 20 ученика от IX, X и XI клас от професия „Готвач“ и „Ресторантьор Кетъринг“ в периода:

– от 27.06.-10.07.2021 в Тенерифе, Испания

– от 29.06.-11.07.2022 в Рим, Италия

Учениците ще бъдат придружавани от по 2 учители. Учениците са на възраст 16-18г., което означава, че повечето от тях са непълнолетни и не могат сами да пребивават в чужбина. Ето защо учениците ще имат нужда от подкрепа по време на престоя си в Испания и Италия – при настаняване в хотела и на работните места вnресторанта, кухнята и лоби-бара, съдействие при медицински проблеми, менторство и тюторинг. Бе  разписана и оповестена във фоайето на училището, в училищния сайт и чрез наредба на директора ясна процедура за предварителен и окончателен подбор на обучаемите. Учениците проведоха предварителна езикова, професионална и културна подготовка в България.

2.Мобилност с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав от сферата на ПОО. Мобилността дава  възможност за професионално развитие на 10 избрани чрез конкурс служители под формата на период на наблюдение на работата в ресторанти, институции и други организации в сферата на ПОО, професионални семинари и професионални посещения. Мобилността ще се проведе в периода:

– от 04.07-10.07.2021 в Тенерифе, Испания

– от 05.07.-11.07.2022 в Рим, Италия

На всички 60 бенефициери ще бъде издаден Европас сертификат. Водени от нуждите на област Враца да се превърне в проспериращ икономически, културен и туристически център успешно реализираната мобилност в чужбина ще бъде предпоставка за прилагане на усвоените знания и умения и придобития опит от учениците в развитие на конкурентноспособен бизнес. Следвайки нуждата от повишаване на компетенциите в сферата на ресторантьорството, прилагането на нови методи на преподаване и усъвършенстване на учебните програми по професионална подготовка на учениците, както и прилагане на дуално обучение, ПГТР ще внедри усвоения в партньорската организация опит от реализираната мобилност в чужбина.

Европейското партньорство ще подобри училищния мениджмънт. Формираните практически умения и креативни идеи при провеждане на образователната мобилност–практика на ученици и обучение на преподавателски и непреподавателски състав в европейска държава с утвърден опит в ресторантьорството ще допринесе за професионалното развитие на бенефициерите. Развиването на професионалните умения у учениците и преподавателския и непреподавателски състав в ПГТР и въвеждането на иновативни практики в ресторантьорството и ХВП индустрията е от ключово значение за цялостното развитие за региони без или със слабо развита промишленост, какъвто е Северозападният. Водени от тази нужда бенефициерите ще усъвършенстват придобитите професионални компетенции. Провокирани от проблемите за ранно отпадане от училище, ПГТР повишава мотивацията на учениците за участие в програмата „Еразъм+“. Дава им допълнителен стимул да не прекратяват образованието си, за да постигат по-висок успех и квалификация, което пък е предпоставка за по-голяма професионална реализация и кариера. Преподавателският и непреподавателски състав е мотивиран за участие в проекта с цел своето кариерно развитие. Настоящият проект „Иновации и креативност за успешна кариера“ е продължител на добрите практики, придобити досега с реализацията на 25 проекта на гимназията по програмите „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм+“. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е модерно учебно заведение, в което се обучават 390 ученици по различни професии и специалности от 32 квалифицирани преподаватели.

Проектът ще допринесе за по-ефективни отношения с бизнеса в региона.

Документи по проекта

Заявление за ученик

Заявление за учител

Комисия по управление на проекта

Комисия по подбор

Класиране на ученици

Класиране на учители