Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2015-1-BG01-KA102-013869

tmpCBE7  tmp3499

За проекта

Партньор

Цели

Ползватели

Критерии за подбор

Процедура за подбор

Сертифициране

                                                                      ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейностите по проекта имат три основни етапа – подбор и предварителна подготовка, реализиране на мобилността и разпространение на резултатите.

I . Подбор и предварителна подготовка
Подбора на ползвателите ще се осъществи от комисия за подбор назначена от директора по точно определени критерии, предварително определени.
1.Заинтересованост към учебния процес и желание за работа по проект /среден успех от предишната година не по малко от Добър 4 и неизвинени отсъствия по-малко от 10/
2.Добра теоретична и практическа подготовка по професията /средна оценка от ЗПП от предишни години не по-малка от Добър 4/
3.Добра теоретична и езикова подготовка по английски език /средна оценка от оценките по АЕ от предишни години не по-малка от Добър 4/
4. Комуникативност и умения за работа в екип.
5.Тест по професионална подготовка
6.Тест по английски език
След приключване на подбора и сформиране на групата ползватели ще започне предварителната им подготовка.Тя се налага от нуждата за повишаване на знанията им по предприемачество, специфична професионална подготовка , културна подготовка и езикова за успешно реализиране на мобилността.
Предварителната подготовка ще бъде в няколко насоки:
• След приключване на подбора ще бъда направен анализ на резултатите от тестовете на учениците по езикова и професионална подготовка с цел да се установи нивото на знания на ползвателите , за да се организира адекватна езикова и професионална подготовка предварителна подготовка. С ползвателите по проекта ще се проведат следните обучения:
• Четири часов курс за превенция на риска и справяне в непозната среда
• Езиковата подготовка в рамките на 50 часа обучение по разговорен английски език /работния език на проекта/.
• Професионалната подготовка. Тя ще бъде в рамките на 40 ч и ще бъде разделена на две части: 20 часа обучение по предприемачество и 20 часа обучение съобразно специфичното професионално направление.
• Културна подготовка- 20 часа – свързана с историята, културата и географските дадености на Испания и основните забележителности на град Валенсия.
След приключване на професионалната , езикова и културна подготовка и полагане на тестове, бенефициентите ще получат сертификат за придобити знания, издаден от ПГТР. Ще бъде направен анализ и оценка на резултатите от проведената предварителна подготовка за придобитите нови знания и компетенции.
Място на провеждане и на трите подготовки ще бъде в сградата на училището.
Така проведената предварителна подготовка на ползвателите ще осигури минимума от знания, необходими за качественото провеждане на мобилността във Валенсия, Испания.
II. Реализиране на мобилността
В рамките на проекта ще се реализира мобилност на 20 обучаеми от ПГТР . Обучението ще се проведе за период от 21 дни в периода 26 юни 2016г – 16 юли 2016г. във Висшето училище по хотелиерство на Средиземноморието, Валенсия, Испания.
По време на мобилността , на обучаемите ще бъде осигурено работно място от партньора в ресторанти, хотели , търговски фирми , за да се запознаят цялостно и с всички дейности за стартиране и управление на малки и средни фирми в областта на търговията и ресторантьорството. Учениците ще могат да участват в работа на търговска фирма или представителство на търговска марка, кухнята, лоби бара, ресторанта, както и да наблюдават ежедневната работа на всички лица отговарящи за поддръжка, обслужване и логистика на търговска фирма, ресторанта,хотела. За целта се планира целодневна ангажираност на обучаемите, обобщена в договорената с приемащата страна работна програма. Учениците ще почерпят професионален опит в пряк контакт с професионалисти в областта.
Времевият график на работната програма е от понеделник до петък
8:30 – 12:30 – практически опит на тема предприемачество , развитие на малък и среден бизнес в областта на търговията и ресторантьорството , работа в кухня, ресторант , лоби –бар, хотел.
12:30 – 13:30 – почивка
13:30 – 15:30 – практически опит на тема предприемачество , развитие на малък и среден бизнес в областта на търговията и ресторантьорството , работа в кухня, ресторант , лоби –бар, хотел.
16:30 – Професионална подготовка, Културна програма, свободно време.
Събота – неделя- Културна програма, свободно време.
След успешното реализиране на образователната мобилност , ползвателите ще получат сертификат Europass mobility , Сертификат от приемащата организация и сертификати за проведени обучения по средиземноморска кухня, курс по предприемачество и приготвяне на паеля.
III. Разпространение на резултатите
– Водене на дневник на проекта, изработване на презентации, брошури, информационни табла , вестник, публикации в пресата, участие в телевизионни предавания, изработване на рекламни материали,страница на проекта в училищния уеб- сайт и фейсбук група, валоризационна конференция на местно ниво за представяне резултатите от проведената образователна мобилност
– Провеждане на анкета относно постигнатите резултати.