Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Нова възможност за моето бъдеще

Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”

 

       Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца бе включена в Списък с професионалните гимназии, участващи в проект BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”, утвърден със Заповед № РД 09-1180 от 13.09.2013  на Министъра на образованието и науката.

Списъкът на професиите, по които ПГТР – Враца  извърши валидиране на знания, умения и компетентности включва  следните професии и  специалности:

  • „Готвач”; „Производство на кулинарни изделиа и напитки”,
  • „Ресторантьор”; „Кетъринг”;
  • „Работник в заведения за хранене и развлечение”; „Работник в производството на кулинарни изделия в ЗХР”;
  • „Офис-секретар”; „Административно обслужване”.

 Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Ползата от проекта е получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности и създаващ предпоставки за:

  • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам – повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
  • Улесняване на трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън  нея;
  • Подобряване на процеса по подбор на персонала;
  • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
  • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
  • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

 За периода от юни 2014 до февруари 2015г.,  ПГТР – Враца е издала общо 87 сертифика  за професионална квалификация по професия, придобита чрез признаване на професионални знания, умения и компетентности по проект BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”.

clip_image002_1 clip_image004_1 clip_image006_1 clip_image008_1 clip_image010_1 clip_image016_1