Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

По програма Леонардо Да Винчи

tmp3499

tmpCBE7

проект по мобилност Договор No 2008-1-BG1-LEO003-00413 по програма „Леонардо да Винчи” на тема: “Проучване на успешни европейски практики за интегриране на застрашени или отпаднали ученици в системата на професионалното обучение”

В изпълнение заповед РД 13 – 47 от 19.02.2008г.  на Министъра на образованието и науката със задача ”Участие в проект по мобилност на програма Леонардо да Винчичи” на тема “Проучване на успешни европейски практики за интегриране на застрашени или отпаднали ученици в системата на професионалното обучение” с партньор Народен център за образование от гр.Гап, Франция в периода   09.11-22.11.2008г. директорът на училището инж.Румяна Петрова взе участие в работата по проекта. Проектът бе спечелен от РИО Враца и присътваха зам.министъра на образованието и науката Мукадес Налбант, Началникът на РИО Враца Галина Евденова, старши експертите по «Организация на средното образование» Лорета Колева и Даринка Христова, старши експерт Пламенка Ангелова,старши експерт Пенка Митов, кмета на с.Бутан Людмил Кръстев, и директора на СОУ «Св.Кирил и Методий», Козлодуй Костова.

Посети гр.Гап, Франция и проведе мобилност обмен по 2 седмична програма /14 календарни дни/ за обмен за ползватели от България по проект No 2008-1-BG1-LEO003-00413 “Проучване на успешни европейски практики за интегриране на застрашени или отпаднали ученици в системата на професионалното обучение”, осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз – програма “Леонардо да Винчи” и съгласно договор, подписан между Началника на РИО на МОН  – Враца и Националната агенция „Леонардо да Винчи“. Участва в мероприятия по предварителна програма, неразделна част от договора между РИО на МОН Враца и партньора Народен център за образование по проекта – Враца във връзка с провеждането на мобилност  – обмен  на ползвателите във Франция. По време на мобилността се запозна с:

 • образователната система на Франция- структура, учебни програми, нива, степени и видове обучение, оценяване, документи за завършени  нива и степени на образование;
 • предстоящата реформа на образователната система на Франция от 2009 година- необходимостта от реформата, причините, целите, мисията.
 • Реформата в професионалното образование, професионалното ориентиране и консултиране- структура ,професионални направления, решаване на проблемите.
 • Грижата за застрашените от отпадане и отпаднали ученици до 16 годишна възраст и отпаднали от 16 до 25 години.

leonardo1

leo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществи посещения в:

leo3

 1. Академичната инспекция в гр. Гап , която е управляваща образователна структура на ниво департамент. Колежа „Мозан” и съществуващите към него „преходни” и „адаптирани” класове.
 2. Професионален лицей по ресторантьорство и хотелиерство „Севинье”, Професионална гимназия по селско стопанство и Професионална гимназия по транспорт „Пол Еро”;
 3. Народен център за обучение и квалификация;
 4. Център за квалификация по занаяти;
 5. Мисия „Младежи05”;
 6. Център за оценка на компетентностите;
 7. Образователен център за интеграция към Министерството на правосъдието в гр. Марсилия ;
 8. Колеж „Едгар Куинет” в гр. Марсилия;
 9. Училище „Втори шанс” в гр. Марсилия;

10.Практики,  ориентирани към   ученици до 16 години

 • „Преходни класове” /за ученици 12-14 години/ и „Преходни ателиета” /за ученици 14-16 години/ – застрашени от отпадане или отпаднали от училище.
 • Класове за общо и професионално адаптирано обучение – за ученици с образователни трудности.

11.Практики , ориентирани към ученици от 16 до 25 години:

leo4

 • Мисия „Младежи 05”. Мисия „Младежи 05” е асоциация, създадена през 1990 г. с основна цел да помага на младежи от 16 до 25 години да разрешат проблемите си, свързани със социалното и професионално интегриране.
 • Междуинституционален Център за оценка на компетентностител. Центърът е част от национална и регионална мрежа от асоциации с цел подпомагане на младежите в насочването им към определени професии. Дейността на центъра е с насоченост освен към младежи, и към работещи, хора, търсещи работа, инвалиди и др.
 • Народен център за образование.
 • Центърът е наш партньор по проекта и представлява асоциация, открита през 1985 г. на базата на съществуваща структура в гр. Марсилия. Асоциацията осъществява дейности в сектори  „Интеграция” и „Квалификация”.
 • Център за квалификация по занаяти. Асоциацията е създадена през 1975 г. и е с насоченост към придобиване на професионална квалификация от младежи над 16-годишна възраст, при която се осъществява и практическа работа в предприятия.
 • Училища /професионални гимназии/, в които се осъществява професионално обучение на младежи. В рамките на мобилността са посетени 3 професионални гимназии в гр. Гап, в които се осъществява професионално обучение на ученици с трудности или в неравностойно положение под различна форма: Професионален лицей по ресторантьорство и хотелиерство „Севинье”, Професионална гимназия по селско стопанство, Професионална гимназия по транспорт „Пол Еро”
 1. Образователен център за интеграция към Министерството на правосъдието в гр. Марсилия и Колеж „Едгар Куинет” в гр. Марсилия

13.Училище „Втори шанс”, гр. Марсилия. Училищата тип „втори шанс” се създават по европейска инициатива. Мисията на  училище „Втори шанс”, гр. Марсилия е да се осигури интеграция на младите хора от 18 до 25 годишна възраст /отпаднали от образователната система повече от една година или неполучили диплома/  в рамките на професионалното образование.

leo3