Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Европейските образователни системи и междукултурния диалог-приоритет за професионално образование в хотелиерството и ресторантьорството

Реализиран е проект №2008-1-BG1-LEO01-00310„Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” VETRPO с партньор Система Турисмо, Потенца, Италия. В осъществяването на проекта взеха участие 10  преподаватели от различни професионални направления  от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, включително един специалисти от РИО на МОН Враца.Проектът беше осъществен в периода 29.03-12.04.2009г. в Римини, Италия, «Перлата на Адриатика».

Ползватели по проекта са инж.Румяна Петрова – директор на ПГТР Враца, експертът по БЕЛ в РИО Петя Николаева и учителите в ПГТР Диана Конецовска, Ирма Емилиянова, Силвия Атанасова, Силвия Катанска, Ваня Пенчева, Диляна Цветкова и Диана Николчева.

Проекта се осъществи в периода 29.03-12.04.2009г. в Римини, Италия, «Перлата на Адриатика». Проектът «Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” обхваща две страни – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Система турисмо, Потенца, Италия. В осъществяването на проекта взеха участие 10  специалисти от  различни професионални направления  от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, включително един специалист от РИО на МОН Враца.  Проекта се осъществи през месец март-април 2009 година в Римини, Италия.9 Целите на проекта са свързани със запознаването с европейските образователни системи и възможността за изграждане на компетенции в контекста на придобиване на професионална квалификация е насочено към  по-ефективното прилагане  на нови европейски  образователни и обучителни алтернативи. Друга цеб бе подобряването на качеството на образование и обучение е немислимо без наличието на добре подготвени и мотивирани преподаватели. Споделен бе опит свързан с развитието на професионалното образование и обучение и превръщането на придобитите по неформален и информален начин знания са солидна основа за учене през целия живот. Засили се приноса на обучението през целия живот за социалното единство, активното гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация е пряко свързано с прилагането на междукултурния диалог и  идентичност, основаваща се на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на търпимостта и уважението към други хора и култури. Разви се социализирането  в ценностен план с неговото обвързване с обществените демократични условия – мир, съвместно съществуване, сътрудничество. Цел на образованието е мирният гражданин, член на собствената си общност, но и на света, изграждащ своите отношения с другите на основата на разбиране, разбирателство и ненасилие. В този смисъл образованието е и отваряне, опознаване, диалог, взаимодействие, а следователно и човешко сближаване, преодоляване на граници, насочване на вниманието към самия учещ се, но и към общността и към универсалните измерения на съществуването във взаимнозависимия свят. Подпомагането на  духовното, моралното, културното, интелектуалното и физическото развитие на учениците  ще ги подготви  за  възможностите, задълженията и опита на живота на възрастните.  Целта на сътрудничеството по проекта е да допринесе и спомогне за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие на пазара на труда в нашия Врачански регион, чрез повишаване квалификацията на преподавателите за повишаване нивото на знания и практически умения в хотелиерството и ресторантьорството и усвояването и прилагането на нови европейски образователни и обучителни практики в тези области. Врачанска област е известна с множеството си природни дадености – планина и привлекателни туристически маршрути, причудливи скални форми използвани за алпинизъм, пещери и еко пътеки, развит селски и екотуризъм.  Това от своя страна изисква наличието на подготвени кадри в областта на хотелиерството и ресторантьорските  услуги – посрещане и настаняване, обезпечаване с храни и напитки, търговски услуги и др. Единствената образователната институция, която подготвя тези кадри в област Враца е Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца. Нашият проект имаше за цел да подобри качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение. Да насърчи по-голяма ефективност и обективност на образователните и обучителни системи и осъществи мултикултурен диалог. Мобилността обмен на учители целеше да подпомага ефективното  и резултатно провеждане на обучение в ПГТР, усвояване на знания, умения и с цел професионално развитие на учениците в областта на търговията и ресторантьорството,  Мобилността подобри нивото на качество и иновации в системите на професионално образование, обучение и практика в областта на търговията и ресторантьорството и създаде условия за развитие на качеството и потенциала на всеки учител, неговото интелектуално и личностно развитие. Разширяването и обогатяването на знанията на учениците направи училищното обучение по-богато, пълноценно и привлекателно, увеличи възможностите за откриване и творческо развитие на заложбите на ползвателите, насочи ги в предпочитаната от тях личностна изява и така подпомогна формирането на автономни личности с широка обща и професионална култура и със съвременна ценностна система. Реалното участие на учителите и поемането на задължения и отговорности  при изпълнение на проекта «Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” по секторна програма “Леонардо да Винчи” създаде у тях чувството за принадлежност към Професионалната гимназия и създаде  приятен психоклимат. 10Съдържанието на обучителната практика се определи от организацията инициатор, която изисква от партньора Виталис  да изготви програма, която да включва европейския опит на страната партньор по организиране на тържества, професионални празници на различни институции, организация на тържества при откриване на фирма, хотел, звена  на различни институции, обслужване на семинари, конференции, организация на кетъринг, обичайни практики при посрещането на клиенти в ежедневната работа на хотели, ресторанти, барове, интернет кафета, организиране на шведска маса,  заведения за бързо хранене, бармански умения, тяхното обслужване, етикеция, маниери, приложение на чуждия език в професионалната им реализация, производството на хлебни, сладкарски и месни асортименти и начина на предлагането им, администрирането на дейностите във фирмите, финансирането, мениджмънта и др.        11 След приключване на практиката бе издаден сертификат Europass мобилност и сертификат на приемащата организация. Страната домакин България и ПГТР издаде сертификат на ползвателите и признава придобитите умения при осъществяване на обмена. За целта всеки ползвател изготви подробен доклад за проведия обмен в Италия, което  бе вписано в договора с ползвателя. ПГТР ще издаде грамота на учителя за участие в проекта: «Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството”. Проектът «Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” обхваща две страни – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Система турисмо, Потенца, Италия. В осъществяването на проекта взеха участие 10  специалисти от  различни професионални направления  от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, включително един специалист от РИО на МОН Враца.  Проекта се осъществи през месец март-април 2009 година в Римини, Италия. Запознаването с европейските образователни системи и възможността за изграждане на компетенции в контекста на придобиване на професионална квалификация е насочено към  по-ефективното прилагане  на нови европейски  образователни и обучителни алтернативи. Подобряването на качеството на образование и обучение е немислимо без наличието на добре подготвени и мотивирани преподаватели. Споделянето на опит свързан с развитието на професионалното образование и обучение и превръщането на придобитите по неформален и информален начин знания са солидна основа за учене през целия живот.

Засилването на приноса на обучението през целия живот за социалното единство, активното гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация е пряко свързано с прилагането на междукултурния диалог и  идентичност, основаваща се на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на търпимостта и уважението към други хора и култури.  Проект «Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” с партньор SISTEMA TURISMO s.r.l. бе реализиран в гр.Римини, „Перлата на Адриатика” с любезното съдействие на Лучано Донато Марино, генерален мениджър.Групата от Враца пристигна и се настани в хотел „Бенгази”***. Пътува от Враца  до Римини с автобус****. Храненето е организирано в ресторанта на хотела.  На тяхно разположение са зала за семинари,  кътове за отдих и др.

Осъществихме професионални визити в други градове –Болоня, Ферара, Равена, Болоня и др. Групата пътува за гр.Болоня, столица на Емилия-Романя, Италия. Пешеходната обиколка на града започва от предгаровия площад..  Обиколката на града започва от Parco della Montangnola през  улица Индипенденца до Пиаца Маджоре. Направиха снимки пред    базиликата „Сан Петронио”и Общината. На пиаца „Нептуно” е разположен фонтана на Нептун, украсен със статуи на скулптура Джамболоня. На пиаца Енцо разгледаха двореца на принц Енцо. Разходихме се по страда Маджоре до порта Маджоре. По улица Замбони стигнаха до Университета на гр.Болоня. По улица „Кавур” стигнахме библиотеката, в която се е помещавал дворецът „Аркиджиназио”/старият университет/.Посетиха символите на града – двете кули„Гаризенда” и „Азинели”. Други забележителности на града са базиликата „Санто Стефано”, църквите „Сан Доменико” и „Сан Франческо”, „Санта Мария дей Серви”, двореца „Комунале”, „Мерканция”, градината „Монтаньола”, Националната галерия и улица „Кастилионе”.Пиха капучино  и посетиха редица заведения за хранене и ресторанти на пиаца Маджоре.Ползвателите пътуват за Ферара. Културна програма. Запознаване със забележителностите на града. Придружава ги Беатриче Вакаро, представител на партньора Система Тиризмо.

Ферара  е център на провинция Ферара в регион Емилия Романя.

Туристическата обиколка започва по булевард „Cavour” до двореца  „Estense”. В близост до замъка се намира паметник на  Джироламо Самонарола, роден във Ферара.

Продължава пред площада пред общината и катедралата „Сан Джорджо”, известна с двата лъва на входа. В близост до замъка се намира паметник на великия духовник  Джироламо Самонарола, роден във Ферара.

Разхоходката продължава по улица ”Еркюле І  д, Есте до  Двореца на диамантите, където се помещава Националната картинна галерия.

1995г. ЮНЕСКО обявява ренесансовия център на Ферара за историческо наследство, защитено от ЮНЕСКО.

Популярен начин на придвижване в града е с велосипед.Впечатляваща гледка са паркинги за велосипеди.

На връщане към Римини направиха туристическа обиколка из Равена. Направиха снимки пред паметника на Фарини. Паметника на загиналите за свободата  на Италия се намира в близост до училища „Данте Алигиери” и голям шопинг център. Туристическата обиколка до централния градски площад, на който са раположени ренесансовите сгради на Общината, Катедралата и др.обществени сгради. Бенефициентите посетиха редица заведения за хранене и ресторанти на пиаца Маджоре.

По време на визитите в гр.Ферара и гр.Равена, както и по време на пътуването се осъществи мултикултурен диалог на английски, испански и френски език.

16

 

По време на проекта осъществихме  6 професионални визити:

 • Restaurant club „NAUTICO”

Професионална визита с  представители от RESTAURANT CLUB NAUTICO — DANIELE GUIDO — управител, VENCIO AMATI   — бивш президент Club Nautico, Rimini

и SISTEMA TURISMO— STEFANO DE BONIS. Успехът на едно заведение за хранене е основна цел на мениджмънта. Въпреки факта, че в Римини има множество ресторанти и вериги за хранене, клуб ресторант Наутико има едни от най-приемливите цени. Това се дължи на факта, че членството в клуба е начин да се покажат любовта и страстта към морето. Управата на клуба залага на  доброто обслужване, морският интериор, присъствието на множество изветни личности от света на политиката, изкуството и спорта, за да промотира клуба и неговите идеи.

           17 В клуб Наутико работят петима готвачи и още 25 човека персонал—тази бройка е достатъчна за да обслужва членовете на клуба и посетителите на ресторанта. Това означава, че добрата и работеща организация на едно заведение за хранене не е в големият брой персонал, а в неговата ефективност, умения и добро менажиране.

            Ученици от Професионалната гимназия по хотелиерство и ресторантьорство в Римини, както и такива   от други страни са част от програмата на клуба за професионална подготовка и стаж. Тази практика дава възможност да видят как работи един ресторант и кои са основните и специфичните задължения на персонала.

            Клуб ресторант Наутико е единственият такъв на брега на морето в Римини. Клубът е и в топ пет на веригата Наутико в Италия.

Mr. Daniele Guido представи сайта на клуба и начините за реклама , които използват. Работното време на ресторанта е друг фактор за успешното му позиционниране на пазара—работят през цялата година с изключение на месец януари.

            Семплият интериор на ресторант Наутико, гледката към морето, присъствието на множество известни личности са създали място за среща на любителите на морето и притежателите на лодки и яхти. Ето защо членството в клуба дава на свойте притежатели не само наслада, но и социален престиж.

 • Instituto Alberghiero IPSSAR

ПРОФЕСИОНАЛНА ВИЗИТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ IPSSAR—ALBERGHIERO S. SAVOLI— SILVIO RAGANI — Директор на училището  и SISTEMA TURISMO—STEFANO DE BONIS. Господин  Silvio Ragani—Директор на Instituto Alberghiero IPSSAR представи училището пред бенефициентите на проекта. Училището има богата история силно свързана с развитието на Римини като адриатически туристически център.

        18    Тук се обучават около 900 ученика от 150 учителя.

   Училището подготвя кадри в специалности от ресторантьорството и хотелиерството. Специалностите покриват цялата гама, необходима за туристическия бизнес: администратори в хотелите, готвачи, бармани и сервитьори.

        Учениците се приемат в Instituto Alberghiero IPSSAR след завършването на основно образование. Всяка година се приемат около 200 ученика. В паралелките минималният брой ученици е 20 а максималният—25. Седмично всяка паралелка има 37 учебни часове с продължителност 50 минути. Периодът на обучение е 3 или 5 години в зависимост от професионалната квалификация, която се получава. Изпитът   за получаване на професионална квалификация след третата година се провежда от училищна комисия, а след петата година—от външна комисия.

            19Освен изпит за професионална квалификация, в края на петата година от обучението си учениците се явяват на изпит по всички общообразователни предмети. Те могат да продължат своето обучение в Университет.

            През първата и втората година от обучението си учениците изучават всички професионални дисциплини и в началото на третата година избират своята специалност желаят да продължат обучението си.

            Всички ученици задължително изучават английски език. Вторият чужд език е избираем—френски или немски.

            Отношението между часовете по теория и практика е 1:1. към едно.

            Учителите по Учебна практика не са педагози, но са специалисти в своята професионална област, но работят на трудов договор към училището.

          20Instituto Alberghiero IPSSAR има няколко напълно оборудвани хотелски рецепции. В тях учениците симулират в часовете по учебна практика един реален процес по посрещане и настаняване на гостите на хотела.

         Instituto Alberghiero IPSSAR има няколко напълно оборудвани учебни ресторанта, където може едновременно да се провежда практическо обучение с четири паралелки. Търговската зала в учебните ресторанти се използва за организиране и провеждане на различни кетърингови събития—годишнини на местни фирми, благотворителни събития и др. Учениците вземат участия в целия процес по подготовка на събитието— приемане и съхранение на продуктите, готвене, подреждане на бюфета и масите и подготовка на напитките.

            Instituto Alberghiero IPSSAR разполага с около 250 компютри и три компютърни кабинета.Така всички имат възможност да работят с новите технологии в образованието.

           21 Учениците от Instituto Alberghiero IPSSAR прилагат на практика получените теоретични и практически знания в местните хотели и ресторанти. Участват и в различни проекти за ученически практики по програма  Leonardo da Vinci.

            Instituto Alberghiero IPSSAR е на  държавно училище.

 • CECCARINI HOTELS

Професионална визита с ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ:

 1. CECCARINI HOTELS— МАУРИЦИО ЧЕКАРИНИ — собственик и управител на хотелската верига
 2. SISTEMA TURISMO—VASILIKI KARAGKOUNI — наставник

Посещение в хотелска верига CECCARINI HOTELS, която обединява три хотела на Адриатическото крайбрежие—Hotel Jolie, Hotel Happy и Hotel Bengasi.

Mr. Ceccarini ни запозна с управлението на хотелите — рецепция, настаняване, интериор и екстериор, както и с различните видове атракции и възможности за почивка на гостите на хотелите /басейн, сцена за представления, кабелна телевизия, Интернет, лятна градина и др./. Посетихме кухнята на ресторант Бенгаси и видяхме различни видове кухненски уреди и оборудване. Видяхме помещенията за доставка и съхранение на продуктите—хладилници за месо, зеленчуци и напитки. Mr. Ceccarini ни запозна с принципите на работа в кухнята и с начините за приготвяне на традиционна паста, рязане на сирена, месо и шунка.

22Mr. Ceccarini представи основните принципи за добро управление  на хотелска верига и целият персонал.

Управлението на кетъринга и кухнята е в пряка връзка с фирмата извършваща доставки на продуктите. Те осигуряват свежи продукти два пъти седмично.

Кухненският персонал на хотел Бенгаси се състои от един главен готвач и трима сервитьори.

Веригата CECCARINI приема ученици  по програма Леонардо да Винчи на практика през цялата година. В момента на нашето посещение в хотела имаше испански ученици на практика.

 • Посещение на хотел „Континентал за конгреси”.

23Придружава ни Василики Карагкоуни – наш наставник, тютор, представител на Система Туризмо. В хотела ни посрещна GIAKEARLO  MULE- congress department.

Той ни разказа за работата в хотела и ресторанта. Хотела разполага с два ресторанта с по 340 места. Разполага с две фоайета и лоби бар, басейн, паркинг, собствен плаж. На плажа се предлагат шезлонги, кърпи и чадъри.

Хотела обслужва два вида туризъм:

 • ваканционен туризъм – в периода май-септември;
 • конгресен туризъм в периода септември-май

За целта е оборудвана конгресна зала с 250+100места. Има и още 9 по-малки зали за провеждане на семинари, конференции и др. стаите са 117 на брой и 2 апартамента.Цените са различни в зависимост от бр.нощувки, вида на стаята, сезона и месеца и др.

Персонала, с който работи хотела е 40 човека – по десет в ресторанта, конгресния център, лоби бара и обслужването.

 • Посещение в ресторант „OSTERIA IL QUARTINO” в на Сан Мартино в околностите на гр.Римини.

Среща с представители от OSTERIA IL QUARTINO—ANGELA DRAGOSTINOVIC—Служител в ресторанта и SISTEMA TURISMO—Мира Недялкова  — наставник от Система Туризмо от офиса в София

Ресторантът е вид традиционна винарна, която предлага местни вина, характерни за региона. На разположение на клиентите е сомелиер, сертифициран от Асоциацията на сомелиерите в Италия. Менюто включва основно местни ястия, различни видове паста и вегетариански специалитети. Не се предлагат рибни ястия, въпреки близостта на морето.

            Клиентите са основно от региона. В разгара на туристическия сезон се посещава и от чуждестранни туристи. На тяхно разположение са лятна градина с капацитет от 200 места, паркинг и детска площадка. Интериорът е традиционен за Италия. Търговските зали са четири на брой и са свързани помежду си. Може да се поръчва за в къщи, но не предлагат доставки по домовете.

            Във винарната работят десет човека, разпределени в различните сектори. Работното време е от сутринта до полунощ като най-много клиенти има за вечеря. Цените на ястията и напитките са сравними с тези в Римини.

            Рекламата се извършва чрез уеб-сайт : www.ilquartino.it; визитки; брошури; дипляни и др

 • Посещение в РЕСТОРАНТ ПИЦАРИЯ “ZI ROSA”

28Представители от RISTORANTE PIZZERIA “ZI ROSA” —MASSIMO ANDREATA—Служител в ресторанта и SISTEMA TURISMO—МИРА  НЕДЯЛКОВА— наставник

             RISTORANTE PIZZERIA “ZI ROSA” е вид традиционен морски ресторант, предлагащ изключително морски ястия и деликатеси. Предлагат се и различни видове пица. Намира се в гр. Ричоне, в близост до яхтеното пристанище. Има капацитет 150—200 места.  Търговската зала е аранжирана с много вкус. Менюто е съобразено със спецификата на ресторанта. Клиентите могат да избират раци и омари от аквариума. Предпочитано ястие от туристите, които посещават ресторанта са рибата на грил и рибата  на плоча. Предлагат се традиционните италиански вина и напитки.29

            Кухненското оборудване е съвременно. Притежават различни печки за различните видове ястия.  Клиентите са основно от региона. В разгара на туристическия сезон се посещава и от чуждестранни туристи. Може да се поръчва за в къщи, но не предлагат доставки по домовете. В ресторанта не се пуши, както и във всички други италиански заведения на закрито.

 

В Ресторанта работят около 10 човека,  разпределени в различните сектори. Работното време е от 7.30 до 15.00 и от 19.30 до полунощ. От месец септември до месец май заведението има един почивен ден—вторник. В разгара на туристическия сезон се работи без почивен ден. В петък, събота и неделя има най-много посетители и тогава се наема допълнително персонал.

            Ресторантът предлага на своите клиенти безплатно като десерт лимонен ликьор /много характерна напитка за Италия/ и сладкиши.

            Рекламата се извършва чрез уеб-сайт : www.zirosa.it; визитки; брошури; дипляни и др.                                                                

           Придобитият иновационен опит бе широко споделен   с колеги от други училища и професионални гимназии на среща с директорите на училищата от региона и директорите на центровете за професионално обучение в деня на отворените врати в ПГТР и други местни организации и институции – Търговско-промишлената палата, Дом на науката и техниката, Занаятчийската камара, ресторантьори, бизнесмени, наши работодатели в областта на професионалното образование и обучение. Споделихме резултатите от проекта  с участие в телевизионна програма „Добро утро” на Кабелна телевизия Михайлов, която има покритие за цялата област Враца. Направихме публикации в местната преса в.”Нов зов”. Изготвихме брошури за обмена, плакати и вестник по проекта, както и интернет сайт за програма “Леонардо да Винчи”. Разработихме компютърна презентация на проекта и диска разпространихме в региона. Ще участваме в програма на МОН „Училището-територия на учениците” в модул ”Европейски програми и проекти”. Популяризирането на европейския опит и европейските системи за образование в областта на професионалното обучение в търговията и ресторантьорството подпомогна интегрирането ни в общоевропейската образователна система.Не сме срещали трудности при реализация на проекта. Учителите ежедневно водят дневник за задачите, които изпълняват и проблемите, които срещат, както и начина за тяхното разрешаване. На оперативна среща всяка вечер ползвателите споделят впечатления и проблеми от деня и координаторите от страна на домакина Система Туризмо. Подобрихме уменията си:

 • Професионални – повишиха професионалните си умения и способности, станаха конкурентноспособни на пазара на труда.
 • Езикови- повишиха езиковите си знания по английски език, благодарение осъществения мултикултурен диалог по време на мобилността.
 • Социални – създаден бе изключително добър психо-климат и нови трайни приятелства.
 • Междукултурни – създадени бяха връзки и с други ползватели по същата програма от Франция и Полша.
 • Адаптивност – ползвателите съумяха да се справят с решаване на проблеми, работа в екип, работа в непозната среда, осъществявяне на търговски, транспортни и др. услуги в страната домакин и др.
 • Повишиха квоите ИКТ умения.

В обмена в реална работна и обучаваща среда са свободни да вземат участие както жени, така и мъже по собствен избор. Дискриминацията не може да бъде прилагана нито пряка нито непряка. И двете форми са забранени за прилагане в подбора на участниците за обмена. Участието се основава на подадена молба от учителя. Спазва се принципа на равнопоставеността. Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности приет на 30 и 31 януари 2007 г. в Берлин, в обявената “2007-Европейска година на равните възможности за всички”. Засилени са гаранциите за равното участие на учителите във всички дейности на програмата чрез свободен достъп с подаване на молба и заявяване на участие в обмена. Независимо от етнос, религия и др. Учителите  имат равни възможности за участие в проекта: равни права на равнопоставеност и свобода от дискриминация, представеност – стимулиране на участието на всички в дейностите в училище; признание – високо признание за многообразието и уважение – отстраняване на стереотипи, предубеденост.

 • Осигурява се равен достъп за участие на учители от малцинствата и такива с увреждания. Организаторите на проекта създават условия за спазване на етичните правила и работа в среда без дискриминация. Изборът на участници в училищните практики по програма Леонардо да Винчи е напълно свободен.
 • Обучение на експерти и експерти по човешки ресурси
 • подобряване на знанията за различни системи на обучение,
 • обмяна на добри практики в областта на обучение – осъществи се по време на мобилността.
 • придобиване на езикови умения в сферата на ПОО – осъществи се по време на мобилността, поради осъществения мултикултурен диалог.

Резултатите и ползи за партньорите са безспорни.Увеличи се транснационалния капацитет на организациите. Подобряване на качеството на предоставяното професионално обучение.Подобряване качеството и повишаване нивото на сътрудничеството между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности,Спомагане за развитието на иновативните практики в областта на професионалното образование и обучениеПодкрепа развитието на иновативни, базирани на ИКТ идеи, услуги, образователни подходи и практики в ученето през целия живот.Засилване на ролята на образованието и обучението, както на европейско, така и на национално ниво.Подобряване качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение.Насърчаване на по-голяма ефективност и обективност на образователните и обучителни системи.Осъществяване на мултикултурен диалог.Създаване  у ползвателите чувството за принадлежност към Професионалната гимназия и създаване на  приятен психоклимат

 • Нов подход към политиката в областта на образованието и обучението в рамките на концепцията за учене през целия живот.
 • Придобиване на опит в реална производствена и обслужваща среда.
 • Възможност на младите хора да намерат нови полета за реализация в обединена Европа и да се развият професионално с помощта на мобилните програми Leonardo Da Vinci.
 • Професионално ноу-хау, разбирателство между нациите и социално израстване.
 • Придобиването на нови знания и умения и по този начин осигуряване на мотивация в учителите за усъвършенстване на професионалната квалификация.
 • Усвояването на нови европейски и образователни и обучителни алтернативи.
 • Обмена в Италия спомога за увеличаване степента на квалификация и отговоря на изискванията за покриване стандартите на ЕС за работно място.