Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Интеграция и адаптация към европейските системи на обучение и квалификация в кетеринга

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца изготви проект  и получи финансиране от Центъра за управление на човешките ресурси, програма “Леонардо да Винчи” за двугодишен проект №BG/06/Ь/PL-166058 “Интеграция и адаптация към европейските системи на обучение и квалификация в кетеринга”  на стойност 41 530 евро за периода 01.06.2006г.–30.05.2008г. 1Този проект се осъществи с подкрепата на Европейския съюз. Реализирането на проекта се осъществи в гр.Кемниц, Германия, член на ЕС, където се провежда производствена практика – квалификация на две групи по 15  ученици двама придружители с продължителност от три календарни седмици всяка календарна година -2007 и 2008г. Ръководители на учениците през 2007г. са Богомил Семков и инж.Цветана Ценова, а през 2008г. Димитрина Митева и Силвия Катанска. Този проект бе удостоен със сертификат за качество на ЦРЧР, България.Този проект се изпълнява между двама партньори ПГТР ВРАЦА И Агрикола институт, Кемнитц, Германия. Проектът включва 30 ученика от 11 клас и 4 придружаващи лица от училището. Мобилността се осъществява със страната домакин  Германия. Първия поток е от 15 ученика и 2 придружаващи лица през март 2007г., а вторият от 15 ученика и 2 придружаващи лица през март 2008г.Този проект е ориентиран към адаптация на българските обучителни системи в училище към европейските системи на обучение и в частност към тази на страната домакин Германия с цел придобиване на професионални компетенции в кетеринга, администрацията и технологиите в бизнеса.Проектът е насочен към осъществяване на мобилност и запознаване с европейските образователни системи, в частност тази на Германия, и възможностите за тяхното адаптиране в областта на професионалното образование в сферата на управлението, търговията, администрацията и технологиите в бизнеса при производството на храни и ресторантьорството в България, прилагането на европейски опит в търговията и ресторантьорството и повишаване на професионалните компетенции  на учениците.Партньорството по тази мобилност практика цели да подпомогне участниците в осъществяването на тяхната професионална дейност, в получаването  на нови знания и умения, повишаване качеството на обучение, производителността на труда и подобряването на компетенциите им, както и в усвояването на иновативни методи и практики  в сферата на  професионалното образование и обучение в търговията и ресторантьорството. Целта на това сътрудничество е да допринесе и спомогне за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие на пазара на труда в нашия Врачански регион, чрез повишаване квалификацията на учениците за работа в търговията и ресторантьорството и усвояването и прилагането на нови европейски образователни и обучителни алтернативи в тези области. Наличието на  природни дадености в нашия регион – планина, причудливи скални образувания, водопади, пещери и  еко пътеки  прави града ни Враца  привлекателна дестинация за туризъм и развитие на търговията и ресторантьорството в региона. Изгражда се 5 ***** хотел в гр.Враца и предстои пускането в експлоатация на още два  по-малки хотела. Това от своя страна изисква наличието на подготвени кадри в областта на ресторантьорските  услуги – посрещане и настаняване, обезпечаване с храни и напитки, търговски услуги и др. Професионалната гимназия, която подготвя тези кадри в област Враца е Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца. Възможността за обмяна на опит с партньора от Германия и адаптиране към вече съществуващи и доказали своята ефективност европейски практики ще спомогне за повишаване на компетенциите на учениците в областта  на  търговията и ресторантьорството в региона и успешната реализация на пазара на труда на възпитаниците на ПГТР – Враца. Практиката приключва със получаване на сертификат от Германия и грамота/диплом/ от ПГТР Враца.Процедурата за избор на ползватели се наблюдава и контролира от директора на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца. Изборът се осъществява на Педагогически съвет, където се представят всички кандидатури на учениците. Комисия за подбор на кандидатите съставя анкетни карти на всички участници по предварително изготвени критерии. Комисията, избрана от ПС и назначена със заповед на директора на ПГТР, е  в състав: директор, пом. директор по учебната дейност, класните ръководители на ХІ клас и по 2 членове от всяко професионално направление. На табло във фоайето на училището се  представя  проекта за мобилност практика. Всеки ученик от ХІ клас има право да подаде молба за участие в проекта по образец до Комисията за подбор на кандидатите, в което описва в свободен текст мотивите си. Кандидатите   ще бъдат подбрани въз основа на базисни показатели включващи общ успех от предходните учебни години или учебен срок, успех по предметите от задължителната и задължителноизбираема професионална подготовка, допуснати неизвинени отсъствия, участие в извънкласни дейности – изложби, рецитали, конкурси, състезания по професии, олимпиади, получени награди и др, и други показатели съгласно карта за оценка, приложена към проекта.Организиране на партньорството: избор на организация-домакин; определяне на ролята на партньорите в работната програма, договориране ПГТР като инициатор на проекта осъществи връзка със страната партньор и съгласува работната програма на мобилността, организира подбора на учениците, организира пътуването до страната домакин и обратно и вътрешния транспорт, осигури  сключването на застраховки в България. Осигури разпространението на резултатите от проекта.  Agrikola, Germany, работи от 1997 година по осъществяването на  проекти и мероприятия свързани с допълнителното образование и квалификация в различни Европейски страни – Испания, Чехия, Полша, Гърция, Белгия, Португалия, Румъния, Турция. Агрикола  институт работи за развитие на проекти в национален мащаб и е координатор в реализирането на множество проекти    и посрещането на ползватели  по програма Леонардо да Винчи и други осъществявани от Европейския съюз и федералната област Саксония програми (Joint Action, Grundtvig II, Youth). Агрикола  работи в тясно сътрудничество с Търговската и индустриална камара, Кемнитц и повече от 2000 малки и средни предприятия в региона на Лайпциг и Кемнитц. В ролята си на приемаща организация в рамката на програмата Леонардо да Винчи, Агрикола гарантира подходящият избор на професионален сектор кетеринг. Агрикола Институт има голям опит в изработването на програми за професионално обучение и провеждане на професионални практики и обмен в различни специалности, сред които и такива съответстващи на тези, в които българския инициатор осъществява професионално обучение.

DIGITAL CAMERA

Досегашният многогодишен опит мотивира партньора да осигурява непрекъснато допълнителна квалификация по европейски норми и стандарти в рамките на валоризацията на формалното и неформалното обучение на кадрите с издаване на сертификат на приемащата организация. Агрикола  Институт като страна партньор гарантира подходящият избор на професионален сектор – кетеринг, участва в договарянето,  осъществява методическата подготовка на ползвателите, изготви програмата на практиката, която бе съгласувана с ПГТР Враца.

Осигури посрещането, настаняването и храната на ползвателите, организацията на обучението и практиката на  учениците по работни места, мониторинг  и оценяването на проекта. От немска страна реализирането, мониторинга на проекта и организацията на мобилността ще се осъществи от Управителят на Агрикола г-жа инж.Урсула Шаардшмидт, проект менажера Венета Хелм  и нейният сътрудник г-н Тойбел. Сътрудничеството на  Агрикола  с изпращащата организация ПГТР – Враца, България на всички нива гарантира неговото успешно изпълнение. Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца и Агрикола Институт- Германия, сключват договор за всеки поток практика-квалификация. Конкретните дейности по проекта между двете страни се  детайлизират и уточняват по телефон, факс  и  интернет. Неразделна част от договора е работната програма на мобилност практика.ПГТР сключва договор както с ползвателите, така и с техните родители. Неразделна част от договора е декларацията подписана отродителя, че е запознат с клаузите на договора и разрешава пътуване на своето дете.Отделен договор директора на ПГТР сключва и с придружаващите лица, които отговарят за здравето и живота на учениците в Германия.Конкретните дейности по проекта между двете страни се  детайлизират и уточняват по телефон, факс  и  интернет. Неразделна част от договора е работната програма на мобилност практика, която се предлага от страната домакин и се прецизира от двете страни в съответствие с целите на проекта.Накрая се превежда и на български език и се подписва от двете страни  и екземпрляра на български и екземпляра на немски език.ПКЕ се провежда,както преди, така и по  време на практиката. Комисията по управление на проекта изпраща оферти и взема решение за избор на фирма или физическо лице за осъществяване на културна, езикова и педагогическа подготовка. Изпратени са оферти до „АиК”ООД, Училище за чужди езици ”Европа”, Дом на науката и техниката, Училище „Александър”, частни лица. Получени са оферти и програми  и в зависимост от цената на обучение комисията избира този, който ще реализира ПКЕ в България.

В нея влизат директорът и главният счетоводител на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство и лица от педагогическия персонал, посочени от Педагогическия съвет. От немска страна реализирането и мониторинга на проекта ще се осъществи от Управителят на Агрикола г-жа инж.Урсула Шааршмидт, проект менажера Венета Хелм, г-н Тойбел  и нейният сътрудник Ралф Лиске. Контактът с България по време на престоя в Германия ще бъде главно чрез използването на телефон, факс и интернет. В страната домакин също се провежда ПКЕ подготовка по договор с парнтьора, в който е съгласувана цената. Мониторингът на практиката от българска страна ще се осъществява от Комисия по управление на проекта, избрана на педагогически съвет  и назначена със заповед на директора на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство.След приключване на практиката бе издаден сертификат на организацията домакин. Документа, описва периода, който всеки ползвател е прекарал в друга европейска държава с цел образование или обучение. Той дава възможност на ползвателите да докажат своите квалификации и умения в цяла Европа след разработване и изпитване на Европейската система за трансфер на кредити в системата на професионалното образование и обучение /ЕКПОО/ и прилагане на Европейската рамка за квалификации /ЕРК/ и последващите действия към Заключенията на Съвета от 2004г. за осигуряване на качеството на ППО.Страната домакин издаде сертификат на ползвателите и ПГТР Враца признава  придобитите умения като практиката и признава  за  Производствена практика по професията на ученика, съгласно Учебния план за всяко професионално направление, специалност и професия по решение на Педагогическия съвет.

DIGITAL CAMERA

За целта всеки ползвател ще изготви подробен доклад за проведената практика в  Германия, което  ще бъде вписано в договора с ползвателя. ПГТР ще издаде грамота на ученика за участие в проекта. Всички придобити знания и умения ще бъдат приложени в теоретичната и практическа подготовка на учениците от ПГТР при практическата им реализация на пазара на труда в сферата на ресторантьорството, кетъринга, туризма и управлението и администрацията. Външна оценка на проекта ще дадат и директорите на професионални гимназии и центрове за професионално обучение от Врачанска област, пред които ще бъден представен проекта.Външна оценка на проекта дават и директорите на професионални гимназии и центрове за професионално обучение от Врачанска област, пред които ще бъден представен проекта.Външна оценка поставя и обществото след разпространение на резултатите от проекта чрез местните медии – печатни и електронни и след прилагане на придобитите европейски професионални компетенции на нашите ученици на пазара на труда в региона.

DIGITAL CAMERA

Придобитият иновационен опит е широко споделен   с колеги от други училища и професионални гимназии на среща с директорите на училищата от региона и директорите на центровете за професионално обучение в деня на отворените врати в ПГТР и други местни организации и институции – Търговско-промишлената палата, Дом на науката и техниката, Занаятчийската камара, ресторантьори, бизнесмени, наши работодатели в областта на професионалното образование и обучение. Споделихме резултатите от проекта  с участие в телевизионни и радио програми и публикации в местната преса. Изготвихме брошури за практиката на учениците. Включихме специална секция в интернет – сайта на училището за работата по програма “Леонардо да Винчи. Разработихме компютърна презентация на проекта и диска разпространихме в региона и при отчитане на проекта.

DIGITAL CAMERA

Участваме в програма на МОН „Училището-територия на учениците” в модул ”Европейски програми и проекти”. Популяризирането на европейския опит и европейските системи за образование в областта на професионалното обучение в кетеринга подпомогна  интегрирането ни в общоевропейската образователна система.  Управлението на практическите и логическите аспекти се осъществяваше Комисия за управление на проекта. Ползвателите  получиха пълна практическа и логистична подкрепа от страна на организаторите на проекта. Пътуването беше организирано с автобус въз основа на предоставени три оферти от транспортни фирми. Офертата бе избрана от комисията по управление на проекта след съставяне на протокол. Логистичната подкрепа се осъществи от ръководството на Професионална гимназия по търговия  и ресторантьорство – Враца чрез телефон, имейл, факс и skype и  IСQ. Застраховката бе сключена от директора на ПГТР със застрахователно дружество, което представи най-добра оферта в съответствие с изискванията.

Офертата бе избрана от комисията по управление на проекта след съставяне на протокол.   7Застраховките на учениците и придружаващите лица са предвидени на база проучване на застрахователните суми и застрахователните премии в различни застрахователни компании за покриване на здравна / злополука / инвалидност, отзоваване/правна помощ, гражданска отговорност, която покрива възможните щети, които ползвателят може да причини.За тези области на застраховане инициаторът е установил, че  застраховката, която ползвателите могат да получат в България, покрива областите  в страната-домакин. Всички ученици и придружаващи лица, които пътуваха, получиха и старателно попълниха формуляр за застраховка. Инициаторът провери дали организацията-домакин има застраховка за всички рискове, която да покрие учениците и придружаващите лица по време на тяхната практика.Настаняването се осъществи след преговори и подписване на договор с партньора.

DIGITAL CAMERA

Неразделна част от договора е програмата за реализация на обмена – на български и немски език.Застраховката бе сключена от директора на ПГТР със застрахователно дружество, което представи най-добра оферта в съответствие с изискванията. Организация на пътуването –пътят е организиран с автобус на автобусна фирма, избрана измежду най-малко три оферти на база  най-ниска цена. Пътят е организиран с автобус, тъй като ползвателите са ученици на възраст 16-17 години  и прехвърлянето на редица транспортни средства в България и Германия крие риск при транспортирането им.

От друга страна продължителния триседмичен престой през студен и мокър период на годината /м.април/ изисква те да си осигурят топли дрехи в достатъчно количество, няколко чифта обувки и т.н. , което налага пренасяне на по-голямо количество личен багаж. 10Също така изпълнението на заложената програма на мобилността изисква учениците ежедневно да се придвижват до работните си места, където да провеждат обучителния си процес. Отиването и връщането от работното място ежедневно  за 16-17 годишни  ученици, които попадат в непозната среда е изключително тежко психическо преживяване, особено когато трябва да се придвижват сами в непознат град. Не бива да се изключват и лошите метериологични условия по това време на годината. Затова ръководството на ПГТР Враца е длъжно да изпълни изискванията на закона за здравословни и безопастни условия на труд и да осигури най-безопасен за здравето и живота начин на придвижване на учениците. Решението на ПГТР е да използва автобус на българска фирма, който да бъде на разположение на учениците и техните придружители по всяко време. Тук не изключваме и момента на възникнала необходимост при влошаване на здравословното състояние на ползвател или придружител и необходимостта от бърза и навременна реакция.

Този автобус ще се използва и при изпълнение на културната подготовка на ползвателите по проекта. 9Процедурите и методите за текуща оценка на ще бъдат дадени от 2 страни. Проектът и резултатите от него ще бъдат оценени от участниците в практиката  в анкетна карта. От немска страна оценката и надзора за изпълнението на програмата са дадени от нашите немски партньори. Комисията по управление на проекта от ПГТР даде оценка за проведената практика, качеството на извършената работа, активността на участниците и степента на постигане на целите на проекта.Всички придобити знания и умения ще бъдат приложени в теоретичната и практическа подготовка на учениците от ПГТР при практическата им реализация на пазара на труда в сферата на кетъринга. Външна оценка на проекта дават и директорите на професионални гимназии и центрове за професионално обучение от Врачанска област, пред които е представен проекта.Външна оценка поставя и обществото след разпространение на резултатите от проекта чрез местните медии – печатни и електронни и след прилагане на придобитите европейски професионални компетенции на нашите ученици на пазара на труда в региона.

При откриването на практиката – кварификация г-н Тойбел придружава групата до Woldenburger Str.63 Romm 113/36 tade, за среща с г-жа  Schaarschmidt, г-жа Helm и други представители на домакините. D-r Schaarschmidt разказва за Akate Gruppe.С интерес учениците изслушват подробности за дейността на партньора по проекта „Агрикола институт”. Биват раздадени проспекти, материали. Учениците споделят какви са техните очаквания и представиха подготвената  от тях презентация за България, Враца и ПГТР, както и избрани хлебни, сладкарски и други кулинарни изделия приготвени от тях по повод отделни български празници. Г-жа Румяна Петрова се обръща с топли думи към нашите домакини  и благодарност за тяхното съдействие и сътрудничество, като поднася и подаръци, сувенири, характерни за България. Г-жа Schaarschmidt разяснява програмата, която предстои да се изпюлнява.

DIGITAL CAMERA

През цялото време съдействие ни оказваха г-жа Хелм, която е не само наш сътрудник, но вече и близък приятел.Разходка из Кемниц с г-н Тойбел. Запознаваме се със забележителностите на града.Съдържание на пракиката: лекцията изнася Fr. Tröger , на тема „Евро съюз – структура и насърчителна политика”. Разгледани бяха примерни програми; особености на международната IBF банка, фото програми.Дискутирано бе основанието  за участие на България и Германия в ЕС. Проведена бе лекция на тема: „Система на паралелно обучение в професионалното образувание в Германия” изнеся Hr. Dittrich – доктор на училището. Направен е паралел за училищата в България и Германия. Работа в три училища 7 професионални центрове. Лекцията продължава с г-н Тойбел на тема „Социално застраховане в Германия”. Работа във фирма “Chem Menü”/кетеринг/. Г-н Аchtner ни запознава  с подробности за неговата фирма. Урок по немски език изнася г-жа Gester. В свободното време учениците се подготвят за празника 8 март, рожденни дни, тържествени вечери. Лекция от г-жа Пахтан за организацията при столовото хранене. Учениците се запознават с условията на работата при този вид хранене.Работа  в стол.Посещение и работа на предприятие за производство на хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия – BACKERER MEYER & polisch. Г-н Меуер  ни запознава  с машините и съоръженията и практикуват учениците  в това производство. В Бранерай практикуват в предприятие за производство на бира Branstolr Gm BH. Практика в супермаркет  Selgros Chemnitz и работа с пресни и замразени стоки в търговията на едро.Проекта включваше и екскурзия до Дрезден с посещение на Женската църква, Похода на князете, Брюлше Терасе, Цвингера, Земперовата опера и панорамна разходки из дворцовия квартал в Дрезден. Разглеждане забележителностите на Лапциг и Берлин в свободното време.

DIGITAL CAMERA

Тази практика-квалификация позволи на нашите ученици да  придобият опит в реална производствена и обслужваща среда. Тези дейности  предложиха възможност на младите хора да намерат нови полета за реализация в обединена Европа и да се развият професионално с помощта на мобилните програми Leonardo Da Vinci. Целите, които си поставихме са културен обмен, професионално ноу-хау, разбирателство между нациите и социално израстване. Партньорството на тази практика насърчи придобиването на нови знания и умения и по този начин осигури мотивация в подрастващото поколение за усъвършенстване на професионалната квалификация. Това сътрудничество допринесе за усвояването на нови европейски и образователни и обучителни алтернативи. Практиката  в Германия спомогна за увеличаване степента на квалификация и отговори на изискванията за покриване стандартите на ЕС за работно място.

Конкурентоспособните пазари са немислими без съответните човешки ресурси, т.е. високо образована работна сила, която да може да реагира гъвкаво на изискванията на бързо развиващите се пазари. Това поставя образователните системи пред нови предизвикателства, особено в областта на професионалното образование. Вместо теоретични знания, трябва да се преподават ключови квалификации за пазара на труда. Идеален инструмент за това представлява практиката-квалификация в страна от Европейския съюз като Германия.

Практиката-квалификация  е символ на международно коопериране, съвместно учене и стабилно партньорство. Практиката – квалификация в Германия е един иновативен, ориентиран към практиката метод на обучение, в който процесите, протичащи в реалните стопански предприятия, стават прозрачни за учебния процес. Затова училищното ръководство реши да приложи модела гъвкаво според съответните образователни потребности на нашите ученици.