Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

  BG05M2ОP001-2.014-0001

„Подкрепа за дуалната система на обучение“

 

 

 

 

 

 

Указания за изпълнение на проекта

Участие в дейност „Пробно стажуване“ на учениците от Хв клас в ПГТР професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ по проект „Подкрепа за дуалната система за обучение“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж в КейбълКом