Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Ученически практики 2

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Представяне на проекта – линк

Покана за лектор БИЗНЕСА И НАУКАТА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПГТР ВРАЦА В ДЕЙНОСТИ линк

Указания за изпълнениет на проекта

Участие в УТФ

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. с ученици от Иновативна професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца