Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2018-1-BG01-KA116-047124 „Европейски опит за успешна кариера“

Настоящият проект „Европейски опит за успешна кариера“ е част от реализацията на интернационалната стратегия на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в периода 2017-2020 година и има за цел да изгради у своите ученици, учители и администрация т.н. глобални компетенции. Проектът „Европейски опит за успешна кариера“ за мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение има за цел да надгради професионалните компетенции на учители и ученици в областта на ресторантьорството. Той е естествено продължение на развитието на ПГТР като иновативно училище, включено в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, одобрен с решение на Министерски съвет №391 от 17 юли 2017 година (обн.ДВ,бр.60 от 25.07.2017г.).
ПГТР е една от 12-те иновативни професионални гимназии в страната и единствената в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Производство на храни и напитки“. Екипът на ПГТР е новатор и в реализацията на дуалната форма на обучение. Ние първи в област Враца реализирахме прием на ученици в дуална форма през 2016/2017 учебна година.
Реализацията на проект „Европейски опит за успешна кариера“ ще включва две основни дейности:
1.Мобилност на 20 обучаеми от X и XI клас от професия „Готвач“, „Ресторантьор-Кетъринг“, „Техник-технолог в ХВП“ в периода от 30.06.2019-17.07.2019г. Учениците ще бъдат придружавани от 2 учители. Учениците са на възраст 16-18г., което означава, че повечето от тях са непълнолетни и не могат сами да пребивават в чужбина. Ето защо учениците ще имат нужда от подкрепа по време на престоя си в Малага- при настаняване в хотела и на работните места в ресторанта, кухнята и лоби-бара, съдействие при медицински проблеми, менторство и тюторинг. Ще бъде разписана и оповестена във фоайето на училището, в училищния сайт и чрез наредба на директора ясна процедура за предварителен и окончателен подбор на обучаемите. Ще бъдат запознати с графика на провеждането на предварителна езикова, професионална и културна подготовка в България.
2.Мобилност с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав от сферата на ПОО. Мобилността ще даде възможност за професионално развитие на 10 избрани чрез конкурс служители под формата на период на наблюдение на работата в ресторанти, институции и други организации в сферата на ПОО. Мобилността ще се проведе в периода от 07.07.2019 -17.07.2019г.
И двете мобилности ще се реализират в Малага, Испания с партньор Education and Training Network -Tribeka. На всички 30 бенефициери ще бъде издаден Европас сертификат.
Водени от нуждите на Област Враца да се превърне в проспериращ икономически, културен и туристически център успешно реализираната мобилност в Малага ще бъде предпоставка за прилагане на усвоените знания и умения и придобития опит от учениците в развитие на конкурентноспособен бизнес.
Следвайки нуждата от повишаване на компетенциите в сферата на ресторантьорството, прилагането на нови методи на преподаване и усъвършенстване на учебните програми по професионална подготовка на учениците, както и прилагане на дуално обучение, ПГТР ще внедри усвоения в партньорската организация опит от реализираната мобилност в Малага. Европейското партньорство ще подобри училищния мениджмънт.
Формираните практически умения и креативни идеи при провеждане на образователната мобилност–практика на ученици и обучение на преподавателски и непреподавателски състав в европейска държава с утвърден опит в ресторантьорството ще допринесе за професионалното развитие на бенефициерите.
Развиването на професионалните умения у учениците и преподавателския и непреподавателски състав в ПГТР и въвеждането на иновативни практики в ресторантьорството и ХВП индустрията е от ключово значение за цялостното развитие за региони без или със слабо развита промишленост, какъвто е Северозападният. Водени от тази нужда бенефициерите ще усъвършенстват придобитите професионални компетенции.
Провокирани от проблемите за ранно отпадане от училище, ПГТР повишава мотивацията на учениците за участие в програмата „Еразъм+“. Дава им допълнителен стимул да не прекратяват образованито си, за да постигат по-висок успех и квалификация, което пък е предпоставка за по-голяма професионална реализация и кариера. Преподавателският и непреподавателски състав е мотивиран за участие в проекта с цел своето кариерно развитие.
Настоящият проект „Европейски опит за успешна кариера“ е продължител на добрите практики, придобити досега с реализацията на 18 проекта на гимназията по програмите „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм+“.
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е модерно учебно заведение, в което се обучават 389 ученици по различни професии и специалности от 31 квалифицирани преподаватели. Проектът „Европейски опит за успешна кариера“ще допринесе за изграждането на устойчива взаимовръзка между ПОО и бизнеса.
This project „European Experience for a Successful Career“ is a part of the implementation of the international strategy of The Vocational School of Trade and Catering for the period 2017-2020 and aims to build global competencies in its students, teachers and administration.
The project „European Experience for a Successful Career“, VET learner and staff mobility with VET mobility charter aims to reward the professional competences of teachers and students in the field of restaurant industry. It is natural for the development of our vocational school as an innovative school for the first time in the list of innovative schools for the school year 2017/2018, approved by Council of Ministers Decision №391 from July 17th 2017 (Government Gazette- July 25th 2017).
Our school is one of the 12th innovative vocational schools in Bulgaria and the only one in the professional field of Hospitality, Restaurants and Catering and Production of Food and Beverages. The school‘s team is also an innovator in the realization of the dual form of learning. We were the first in the region of Vratsa to realize dual form in the 2016/2017 school year.
The implementation of the project „European Experience for a Successful Career“ will include two main activities:

1.Mobility of 20 students from 10th and 11th grade from „Cook“, „Catering“, „Technician-Technologist in Food Industry“ for the period from 30.06.2019 to 17.07.2019. Students will be accompanied by 2 teachers. They are aged 16-18, meaning that most of them are minors and cannot reside abroad themselves without accompanying person. That’s why students will need support during their stay in Malaga- accommodation and job placement in the restaurant, in the kitchen and lobby bar as well as medical assistance, mentoring and tutoring. A clear procedure for preliminary and final student selection will be scheduled and announced in the school’s lobby, on the school site and by a director’s ordinance. They will be acquainted with the schedule of pre-linguistic, professional and cultural preparation in Bulgaria.

2. Educational Mobility of Teaching and Non-Teaching Staff in the field of VET – Staff training abroad. Mobility will enable the professional development of 10 employees selected by competition in the form of a period of monitoring of work in restaurants, institutions and other organizations in the field of VET. Mobility will take place from July 7th 2019 to July 17th 2019.
Both mobilities will be implemented in Malaga, Spain with partner Education and Training Network – Tribeka. A Europass certificate will be issued to all 30 beneficiaries.
Led by the needs of Vratsa District to become a prosperous economic, cultural and tourist center, а successful mobility in Malaga will be a prerequisite for the application of the acquired knowledge and skills and the acquired experience of the students in developing a competitive business.
Following the need to increase competency in the field of restaurant services, the implementation of new teaching methods and the improvement of the curricula for the students’ professional training as well as the implementation of the dual training, The Vocational School of Trade and Catering will implement the experience gained in the partner organization from the realized mobility in Malaga. The European partnership will improve school management as well.
Formed practical skills and creative ideas in conducting student mobility, student practice, and training of teaching and non-teaching staff in a European country with proven experience in the restaurant industry will contribute to the professional development of the beneficiaries.
Developing the professional skills of students and teaching and non-teaching staff in The Vocational School of Trade and Catering and introducing innovative practices in the food and beverage industry is key to overall development for regions with no or poorly developed industries such as the Northwest. Beyond this need, beneficiaries will improve the acquired professional competencies.
Challenged by early school dropout problems, our school raises students’ motivation to participate in the Erasmus + programme. It gives them an additional incentive not to end their education to achieve higher success and qualification, which is a prerequisite for professional development. Teaching and non-teaching staff are motivated to participate in the project for their career development.
The current project „European Experience for a Successful Career“ is a continuation of the good practices gained so far with the implementation of 18 projects in our school on Leonardo da Vinci, Comenius and Erasmus + programmes.
The Vocational School of Trade and Catering is a modern school, in which 389 students are being thought in different professions by 31 qualified teachers.
The „European Experience for a Successful Career“ project will contribute to building a sustainable relationship between VET and business.