Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Подбор

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3

                  тел. 092/64 80 46 email: pgtr_vratza@abv.bg www.pgtr-vratza.com

                                                                                                                                                                 

 

                 З А П О В Е Д

                    №РД 05-1204/11.06.2018

      На основание чл.259  ал.1  от ЗПУО и във връзка с осъществяване на дейности по проект на по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „Европейски опит за успешна кариера“, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

                                                                          НАЗНАЧАВАМ

Комисия за подбор на бенефициери по проекта в състав:

 • Димитрана Захариева – учител
 • Анели Нетов – старши учител
 • Лиляна Христова – старши учител

I.Комисия за подбор на бенефициери по проекта има следните задължения за подбор на бенефициери- учители:

1.Обявява процедура по подбор.

2.Събира документите за  участие в селекция  на желаещите за участие в проекта учители, както следва:

 • Заявление за участие в проекта  до комисията за подбор.
 • EUROPASS автобиография.
 • EUROPASS езиков паспорт.
 • Документ за владеене на английски език.
 • Мотивационно писмо.

Да бъдат допуснати до предварителният подбор само кандидати, които притежават минимум А1 ниво владеене на английски език, доказано с документ.

 1. Осъществява предварителния подбор чрез:
 • карта за оценка на труда на педагогическият специалист през учебната 2017/2018 година;
 • наличието на документ за притежаване на документ владеене на чужд език и
 • след явяване на тест и интервю на английски език за определяне на комуникативните способности.

Картата  е приета на Педагогически съвет с протокол №13/15.06.2017г. и служи за оценяване на труда на педагогическия персонал и изплащане на еднократно диференцирано заплащане след края на учебната година. Картата ще бъде използвана от комисията за подбор  за провеждане на предварителния подбор. Картата за оценка на труда на педагогическият специалист през учебната 2017/2018 година включва следните критерии:

 • Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес – 16т.
 • Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно-възпитателния процес – 7т.
 • Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник, психолога, участие в комисии и др.) -9т.
 • Работа с деца и ученици – 9т.
 • Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади – 6т.
 • Работа с родителите – 6т.
 • Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност – 7т.
 • Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители – 6т.
 • Разработване и реализиране на проекти – 6т.
 • Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от детската градина, училището, обслужващото звено показатели – 28т.

Към всеки критерии са разработени детайлни показатели с брой точки за всеки показател.

Общият брой точки от картата за оценка на труда на педагогическият специалист е 100т. Към тези 100т. ще бъдат прибавени брой точки за документ за притежаване на документ владеене на чужд език.

За притежаване на документ за владеене на език кандидатът получава точки, както следва:

За ниво А1 –  25т.

За ниво А2 –  50т.

За ниво В1 –  75т.

За ниво В2 -100т.

За ниво С1 -125т.

За ниво С2 -150т.

Явяване на тест и интервю на английски език за определяне на комуникативните способности. Тестът на английски език за определяне на комуникативните способности ще дава 30 точки на кандидата. Интервюто на английски език за определяне на комуникативните способности ще дава нови 30 точки на кандидата. Тестът и интервюто ще се проведат от външни експерти.

Така общия брой точки на за  предварителният подбор ще бъде максимум 310 точки.

4.Комисията класира 12 кандидати в предварителния подбор, в т.ч. и директор. Те започват обучение по езикова, тематична, междукултурна и специална подготовка.

 

5.Комисията класира 10 кандидати след окончателен тест след проведена езикова, тематична, междукултурна и специална подготовка в окончателния подбор.

6.Комисията по управление на проекта гарантира се конфиденциалност на  личните данни и информацията.

7.Комисия за подбор на бенефициери по проекта осъществява своята дейност в периода 11.06.2018г. –  21.12.2018г., както следва:

 • Уведомяване на учителите за процедурата по избор на бенефициери и целите на проекта и запознаване с критериите за подбор – до 15.09.2018г.
 • Подаване на заявление за участие в проекта – до края на септември 2018 г.
 • Предварителен подбор на 12 бенефициери – изготвяне на карта за оценка на труда на педагогическият специалист – 15 ноември 2018г.
 • Предварителен подбор на 12 бенефициери – документ за владеене на английски език с придобиване на точко от 25т. за ниво А1, съгласно Европейската езикова рамка до 150т. за ниво С2 – 15 ноември 2018г.
 • Предварителен подбор на 12 бенефициери – провеждане на тест и интервю на английски език за комуникативност – до 20 ноември 2018г.
 • Провеждане на езикова, културна и професионална подготовка и подготовка за справяне в ситуация на риск в непозната страна – общо 38 часа,в т.ч. 20 часа езикова подготовка, 10 часа професионална подготовка, 4 часа културна подготовка, 4 часа подготовка за справяне в ситуация на риск в непозната страна – 21 декември 2018г.
 • Краен подбор на 10 ползватели – до 21 декември 2018г.

 

II.Комисия за подбор на бенефициери по проекта има следните задължения за подбор на бенефициери – ученици:

Комисията има следните задачи:

1.Уведомяване на учениците  за процедурата по избор на ползватели и целите на проекта и запознаване с критериите за подбор – до 16.09.2018 г.

2.Подаване на заявление за участие в  проекта и мотивационно писмо – до 20.09 2018

3.Допускане до тестове на база критерии  – до 21.09 2018

Предварителния подбор ще се извърши при следните критерии:

1.Среден успех от предишната учебна година  не по-нисък от Добър 4.00.

2.Неизвинени отсъствия за предишната учебна година не повече от 12 бр.

 

 

Тези критерии ще бъдат обявени публично на  информационно табло, сайта на училището, разяснени на родителските срещи  и в  часовете на класа.

След изтичане на периода за подаване на документи, се назначават дати за провеждане на тестове

4.Полагане на предварителни тестове:

Всички ученици, отговарящи на критериите се явяват на:

 • Тест по професионална подготовка на максимален брой точки 60т.
 • Тест по английски език на максимален брой точки 60т.
 • Комуникативност и умения за работа в екип – провеждане на интервю – максимален брой точки 60т.

Комисиите, състоящи се от специалисти в отделните области, за всеки тест изготвят протокол за резултатите от изпита.

Комисията за подбор  обобщава резултатите от проведените тестове и протокола от проведеното интервю, след  което обсъжда и изготвя протокол на комисията за избор на 24 участника, в т.ч. 4 резерви. Резултатите се обявяват  публично.

5.Обявяване на резултатите от предварителната селекция- до 28.09 2018

 1. Провеждане на обучения по професионална, езикова и културна подготовка от 24 ученика
Курс Преподавател Хорариум Период на провеждане
1. Културна подготовка.

Част от нея се провежда  в България. Запознаване с историята, културата и географските дадености  на Испания и основните забележителности  на Малага

 

Преподавател по история и цивилизация

Тодор Тодоров

20 часа

2 седмици по 10 часа/седмично

2ч/дневно

01.10.2018 –

12.10.2018г. вкл.

2. Езиковата подготовка.

Провежда се изцяло в България. Обучение   по разговорен  английски език – работния език на проекта.

Учебното съдържание не припокрива учебното съдържание по   английски език в задължителната подготовка в училище и е насочено към упражняване на говорим език.

Квалифицирани  преподаватели по английски език в ПГТР

Ивка Николчова

 

50 часа

5 седмици по 10 часа/седмично

2ч/дневно

 

15.10.2018 –

20.11..2018г. вкл.

 

3. Професионалната  подготовка

Част от нея се провежда в България. Тя ще бъде разделена на две части.

40 часа

 

4 седмици по 10 часа/седмично

3.1. Предприемачество Ирена Димитровска

преподавател по икономика

20 часа

2 седмици по 10 часа/седмично

21.11.2018-

04.12.2018вкл.

3.2. Обучение съобразно специфичното професионално направление

За ученици професия/специалност „Готвач”, „Кетъринг”, „Търговски представител”:

Запознаване със:

·         законите за ЗБУТ

·         хигиенните изисквания в  испанските  ресторанти и хотели;

·         испанската кухня;

·         традициите в храненето;

·         организиране на кетърингови събития;

·         производството и сервирането на вина в Испания

·         организация на работа в кухня;

·         организация на работа в ресторант;

·         организация на работа в хотелски офис;

·         организация на работа на каса;

·         организация на работа на рецепция;

Преподавател по ресторантьорство и кетъринг

инж.Цветомира Иванова

20 часа

2 седмици по 10 часа/седмично

05.12.2018 –

18.12.2018вкл.

4. Специална подготвителна програма за превенция на риска и справяне в непозната среда

Целта на програмата е да въведе групата ученици в условия максимално близки до условията, при които ще се проведе мобилността по основните теми на мобилността, минимум от знания, умения и навици при работа в междукултурна среда и базови професионални похвати за недопускане и предотвратяване на възникнали рискови ситуации в работния процес

Преподавател по психология и логика

Николай Иванов

4 часа

4ч/дневно

 

19.12.2018

 

 

7.Провеждане на крайни тестове-20.12.2018

След приключването и полагат тестове по трите видове подготовка. Въз основа на резултатите от тях комисията по избор на ползватели осъществява окончателен избор на 20 участника.

8.Краен подбор на ползватели- 20.12.2018

 

Процедурата за избор на ползватели по проекта  ще  се осъществява от  комисията за подбор на ползватели, назначена със заповед на директора. За участие в селекция  е необходимо желаещите ученици да  представят:

 1. Заявление за участие в проекта до комисията за подбор с декларирани среден успех и неизвинени отсъствия от предишната учебна година.
 2. Мотивационно писмо – трябва да съдържа аргументи на кандидата за ползвател за своята заинтересованост към учебния процес и желание за работа по проект, участия свързани с дейността на ПГТР и повишаване на имиджа на ПГТР;

 

Проектът е със срок на реализация 01.06.2018г. до 30.10.2019г. – 17 месеца.

За всяко заседание на комисията се води протокол. Решенията на комисията се вписват в протокола.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД инж.Галина Генчева.

 

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ПГТР ВРАЦА

Запознати със заповедта:

 • Димитрана Захариева
 • Анели Нетов
 • Лиляна Христова
 • инж.Галина Генчева