Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Резултати от проекта

Настоящият проект „Европейски опит за успешна кариера“ е част от реализацията на интернационалната стратегия на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в периода 2017-2020 година и има  за цел да изгради у своите ученици, учители и администрация т.н. глобални компетенции. Проектът „Европейски опит за успешна кариера“ за мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение имаше за цел да надгради професионалните компетенции на учители и ученици в областта на ресторантьорството. Той бе естествено продължение на развитието на ПГТР като иновативно училище, включено в Списъка на иновативните училища за учебните години 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020.
Реализацията на проект „Европейски опит за успешна кариера“ включваше две основни дейности:
 1.Мобилност на 20 обучаеми от X и XI клас  от професия „Готвач“, „Ресторантьор-Кетъринг“ и „Търговски представител“ в периода от  01.07.2019 -18.07.2019г. Учениците бяха придружавани от 2 учители, които ги подкрепяха  по време на престоя си в Малага- при настаняване в хотела и на работните места в ресторанта, кухнята и лоби-бара, съдействие при медицински проблеми, менторство и тюторинг. Предварително бе разписана и оповестена във фоайето на училището, в училищния сайт и чрез наредба на директора ясна процедура за предварителен и окончателен подбор на обучаемите. Учениците бяха запознати с графика на провеждането на предварителна езикова, професионална и културна подготовка в България.
 2.Мобилност с цел обучение на преподавателски състав от сферата на ПОО. Мобилността даде възможност за професионално развитие на 10 избрани чрез конкурс учители под формата на тренинг, обучение и усвояване на нови практики за преподаване, с период на наблюдение на работата в ресторанти, институции и други организации в сферата на ПОО.  Мобилността  се проведе  в периода от  07.07.2019 -17.07.2019г.
И двете мобилности се реализираха в Малага, Испания  с партньор Education and Training Network -Tribeka. На всички 30 бенефициери бе издаден Европас сертификат, декларация за присъствие и декларация от приемащата организация. На 20-те ученици бе издаден сертификат от ресторанта, хотела и др., където бе  работно им място.
Водени от нуждите на Област Враца да се превърне в проспериращ икономически, културен и туристически център успешно реализираната мобилност в  Малага е предпоставка за прилагане на усвоените знания и умения и придобития опит от учениците в развитие на конкурентноспособен бизнес. Следвайки нуждата от повишаване на компетенциите в сферата на ресторантьорството, прилагането на нови методи на преподаване и усъвършенстване на учебните програми по  професионална подготовка на учениците,  както и прилагане на дуално обучение, нашето училище  внедри усвоения в партньорската организация опит от реализираната мобилност в Малага. Учителите споделиха своя опит пред своите колеги от училището чрез прилагане на вътрешна квалификация. Разпространени бяха резултатите от мобилността чрез издаване на вестник за мобилността на учителите и вестник за мобилността на учениците, брошури, плакати и презентации пред училищата от Община Враца. Резултатите бяха споделени и в Деня на професионалните умения пред седмокласници от  Община Враца, наши бъдещи ученици.  Изготвено бе рекламно информационно табло за сградата на училището, както и две табла  със снимки на ученици и учители  – бенефициери за фоайето на училището.Използвани бяха възможностите на медиите за осъществяване на реклама по проекта, чрез изготвяне на статии и публикуването им в местната преса в.“Северозапад днес“ и в.“Конкурент“.  Реклама бе направена и в местното радио „Силвър“. Европейското партньорство  подобри и училищния мениджмънт.  Формираните практически умения и креативни идеи при провеждане на образователната мобилност–практика на ученици и обучение на преподавателите в европейска държава с утвърден опит в ресторантьорството  допринесе за професионалното развитие на бенефициерите. Развиването на професионалните умения у учениците и преподавателите в училище и въвеждането на иновативни практики в ресторантьорството и ХВП индустрията бе от ключово  значение за цялостното развитие за региони без или със слабо развита промишленост, какъвто е Северозападният. Водени от  тази нужда  бенефициерите усъвършенстваха придобитите  професионални компетенции.
Провокирани от проблемите за ранно отпадане от училище, чрез участие в международни проекти, ПГТР повишава мотивацията на учениците за участие в програмата „Еразъм+“. Дава им допълнителен стимул да не прекратяват образованието си, за да постигат по-висок успех и квалификация, което пък е предпоставка за по-голяма професионална реализация и  кариера. Преподавателите са мотивирани за участие в проекта с цел своето кариерно развитие.
Настоящият проект „Европейски опит за успешна кариера“ е продължител на добрите практики, придобити досега с реализацията на над 25 проекта на гимназията по програмите „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм+“.