Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Управление на проекта

       

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3

                  тел. 092/64 80 46 email: pgtr_vratza@abv.bg www.pgtr-vratza.com

                                                                                                                                                                 

 

                 З А П О В Е Д

              №РД 05-1203/11.06.2018

На основание чл.259  ал.1  от ЗПУО и във връзка с осъществяване на дейности по проект на по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „Европейски опит за успешна кариера“, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

 

                                                                                                               НАЗНАЧАВАМ

Комисия за управление на проекта в състав:

 • инж.Боряна Ангелова – старши учител, координатор на проекта
 • Николай Иванов – старши учител
 • инж.Христина Ценова – старши учител

Комисията по управление на проекта има следните задължения:

1.Уточнява клаузите  и подготвя  договор с организацията партньор. Уточняване на  финансовите параметри с партньора. Уточнява  подробна програма на мобилността и споразумение за качествено провеждане на мобилността – юни 2018 г. – декември 2018г.

2.Следи за правилно провеждане на процедурата за подаване на документи от бенефициерите и пълнотата на документите. Следи за правилно провеждане на предварителния и окончателния  подбор на бенефициери и попълването на протоколите на комисията за избор на ползватели до края на юни 2018 г.  – 21 декември 2018г.

 1. Контролира провеждането на тестовете за допускане до ПЕК и резултатите от тях. Ръководителят на проекта /директорът/, като председател на комисията за управление, утвърждава списъка на кандидатите за ползватели. Представя на ръководителя на проекта /директорът/ да утвърди списъка на кандидатите за бенефициери – учители и ученици.
 2. Избира застраховател – декември 2018г. – март 2019 г.
 3. Избира транспорт. Резервиране и закупуване на самолетни билети – 25 декември 2018г. или сключване на договор с фирма за нает транспорт. Осигуряване на транспорт от Враца до Малага, Испания и обратно.
 4. Комуникира с партньора чрез имейл, скайп и др.

7.Ръководителят на проекта /директорът/ утвърждава  договорите  с  бенефициерите, предложени от комисията за управление, с фиксирани в тях  финансови параметри, утвърдена програма на мобилността  и  споразумение за качествено провеждане на мобилността. Издава заповед за командировка в чужбина на всеки бенефициер.

 1. Избира две придружаващи лица.
 2. Избира обучители за предварителната ПЕК подготовка в България. Изготвя сертификат за успешно завършена ПЕК подготовка в България

10.Контролира провеждането на занятията по ПЕК и воденето на присъствени списък.

11.Носи отговорност за качествено провеждане на обучението:

 • За учениците:
Курс Преподавател Хорариум Период на провеждане
1. Специална подготвителна програма за превенция на риска и справяне в непозната среда

Целта на програмата е да въведе групата ученици в условия максимално близки до условията, при които ще се проведе мобилността по основните теми на мобилността, минимум от знания, умения и навици при работа в междукултурна среда и базови професионални похвати за недопускане и предотвратяване на възникнали рискови ситуации в работния процес

Преподавател по психология и логика

Николай Иванов

4 часа

4ч/дневно

 

28.09.2018-

 

2. Културна подготовка.

Част от нея се провежда  в България. Запознаване с историята, културата и географските дадености  на Испания и основните забележителности  на Малага

 

Преподавател по история и цивилизация

Тодор Тодоров

20 часа

2 седмици по 10 часа/седмично

2ч/дневно

01.10.2018 –

12.10.2018г. вкл.

3. Езиковата подготовка.

Провежда се изцяло в България. Обучение   по разговорен  английски език – работния език на проекта.

Учебното съдържание не припокрива учебното съдържание по   английски език в задължителната подготовка в училище и е насочено към упражняване на говорим език.

Квалифицирани  преподаватели по английски език в ПГТР

Ивка Николчова

 

50 часа

5 седмици по 10 часа/седмично

2ч/дневно

 

15.10.2018 –

19.11..2018г. вкл.

 

4. Професионалната  подготовка

Част от нея се провежда в България. Тя ще бъде разделена на две части.

  40 часа

 

4 седмици по 10 часа/седмично

 
4.1. Предприемачество Ирена Димитровска

преподавател по икономика

20 часа

2 седмици по 10 часа/седмично

20.11.2018-

03.12.2018вкл.

4.2. Обучение съобразно специфичното професионално направление

За ученици професия/специалност „Готвач”, „Кетъринг”, „Търговски представител”:

Запознаване със:

·         законите за ЗБУТ

·         хигиенните изисквания в  испанските  ресторанти и хотели;

·         испанската кухня;

·         традициите в храненето;

·         организиране на кетърингови събития;

·         производството и сервирането на вина в Испания

·         организация на работа в кухня;

·         организация на работа в ресторант;

·         организация на работа в хотелски офис;

·         организация на работа на каса;

·         организация на работа на рецепция;

Преподавател по ресторантьорство и кетъринг

инж.Цветомира Иванова

20 часа

2 седмици по 10 часа/седмично

04.12.2018 –

17.12.2018вкл.

 

 • За учителите:
Курс Преподавател Хорариум

2ч./дневно

Период на провеждане
1. Специална подготовка Николай Иванов 4ч. 15.11.2018-
2. Междукултурна подготовка Йоана Томова –Вутова

 

4ч. 16.11.2018г.

 

3. Езикова подготовка Цветана Чанталийска 20ч. 19.11.2018-30.11.2018г.

 

4. Тематична подготовка   10ч. 03.12.2018-07.12.2018г.
    oбразователно-програмен продукт  по английски език“Funny English“ – Татяна Донева 2ч. 03.12.2018
    Ирена Димитровска –„ИКТ в счетоводството“

 

2ч. 04.12.2018
    Маринка Петрова – урок с учебно-тренировъчна фирма от ПГТР

Открит урок – Джуниър Ачийвмънт България

 

2ч. 05.12.2018
    „Предприемачество – нагласата да мечтаем, да рискуваме, да сме оптимисти“ Маринка Петрова 1ч. 06.12.2018
    „Близки и далечни“  от Явор Илиев 1ч. 06.12.2018
    „Световна седмица на парите“-бинарен урок М.Стефанова и Маринка Петрова

 

1ч. 07.12.2018
    Открит бинарен урок на тема „Пролетните празници в България и Англия” М.Стефанова и инж.Петя Янчик 1ч. 07.12.2018

 

 

 

 

 • Провеждане на езикова, културна и професионална подготовка и подготовка за справяне в ситуация на риск в непозната страна – общо 38 часа, в т.ч. 20 часа езикова подготовка, 10 часа професионална подготовка, 4 часа културна подготовка, 4 часа подготовка за справяне в ситуация на риск в непозната страна

12.Ръководителят на проекта /директорът/ утвърждава  договорите  с  бенефициерите  с фиксирани в тях  финансови параметри, утвърдена програма на мобилността  и  споразумение за качествено провеждане на мобилността.

13.Подготвя  договор с придружаващите лица. Ръководителят на проекта /директорът/ сключва договор с придружаващите лица.

14.Носи отговорност за качествено провеждане на практиката.

15.Двама  от членовете на комисията за управление осъществяват  мониторинг на място във Малага, Испания за качествено протичане на образователната мобилност.

16.Приема план за разпространява резултатите от проекта. Следи за изготвянето на  продукти по проекта, тестове, анкети , сертификати и отчети и др.

17.Следи за спазване графика на дейностите по проекта.

18.Комисията  обобщава и анализира  резултатите от проведените  тестове, анкети, въпросници и изготвя кран отчет за резултатите от проекта, въздействието му върху целевата група и организацията бенефициент –ПГТР, социалният отзвук на проекта сред обществеността.

19.Финансовото управление на проекта се реализира от финансов експерт под надзора на комисията за управление на проекта като  финансовите ангажименти се уреждат по закона за счетоводството. Той ще отговаря за разходно-оправдателните документи, платежни нареждания, приходни и разходни ордери, касова книга, фактури, invoice за международни плащания и др.

Изготвяне на Европейска здравна карта от бенефициерите  – февруари – март  2019г.

 1. Подписване на договорите с бенефициерите- декември 2018г.
 2. Провеждане на мобилността
 • 06. 2019 г- 17.07.2019г. за учениците
 • 07-17.07.2019 за учителите
 1. Разпространение на резултатите и мултипликационен ефект- юли 2019г. – август 2019г.
 2. Провеждане на тест на бенефициерите след проведената мобилност за обобщения и изводи – август 2019г.
 3. Публикации в местната преса- юни 2018г. – ноември 2019г.
 4. Телевизионно представяне на проекта в местна телевизия – юли 2018г. – ноември 2019г.
 5. Валоризационна конференция на областно ниво- ноември 2019г.
 6. Връчване на грамоти на бенефициерите- ноември 2019г.

Следи за спазване графика на дейностите по проекта.

За вътрешен мониторинг по проекта, който ще се осъществи с цел проследяване изпълнението на предварително заложените  цели и дейности по проекта,  комисията по управление на проекта детайлно документира всички проведени работни срещи  и дейности. Координаторът на проекта ще води дневник на дейностите, реализирани по проекта. Мониторингът от страна на българския партньор ще се осъществява от комисията за управление.

Комисията по управление на проекта да разработи бланка  на проекта, която  ще се използва за всички документи по проекта. Комисията по управление на проекта да предложи на директора да бъдат подписани необходимите документи за гарантиране на качественото провеждане на мобилността и отчитане на проекта. Комисията по управление на проекта да разясни начинът на пътуване, настаняването и провеждането  на мобилността в Испания.

Комисията по управление на проекта гарантира се конфиденциалност на  личните данни и информацията. Като администратор на лични данни, при обработването на лични данни да спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България и ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, Враца за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679, приети с Решение на Общо събрание на от 18.05.2018 г.

Комисията за управление отговаря за практическата подкрепа на ползвателите.

За всяко заседание на комисията се води протокол. Решенията на комисията се вписват в протокола. На всяко заседание се отчита извършеното до момента и се начертават предстоящите задачи със срокове и отговорници.

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ПГТР ВРАЦА

 

 

Запознати със заповедта:

инж.Боряна Ангелова ……………………….

Николай Иванов ……………………………..

инж.Христина Ценова……………………….