Училище за най-добрите

Училище за най-добрите

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

 

В своята  над деветдесет годишна  история Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство се е утвърдила като  успешен образователен модел, изграден на основата на взаимодействието между бизнес и образователна институция и подготвя специалисти за най-перспективните бизнес сектори. 

   Гимназията предоставя качествена подготовка в областта на професионалното образование и обучение  и се ползва с доверието на стопанските организации – потребители на кадри. За това говори фактът, че почти 80% от учениците, завършили Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, започват работа веднага. Около 15% от абитуриентите продължават обучението си във ВУЗ.  Особено предпочитани са  икономическите  висши учебни заведения в Свищов, София и Варна, както и Висшият  институт по хранителни технологии в гр. Пловдив.

   Постигaнето на добро качество и ефективно  обучение  е пряко зависимо  от професионалната компетентност на педагогическия персонал. В Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство работят 31 висококвалифицирани и всеотдайни професионалисти, които приемат образователната идея като своя мисия.  В колектива на ПГТР има автори на учебници и учебни помагала, одобрени от МОН и получили награди на различни форуми, които пособия  подпомагат подготовката на учениците от цялата страна.

От учебната  учебната 2017/2018 година Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е включена в списъка на МОН на иновативните училища в България.

Мисията на образованието е да подготви учениците за предизвикателствата на 21 век, за да постигнат висока образованост, прагматична подготовка и обща култура, да формират и съхранят националното си съзнание, както и да се стремят към непрекъснатото образование. Младите хора трябва  да се чувстват част от световната култура, да са мотивирани и обучени, да се  приспособяват към променящия се, сложен и взаимозависим свят.

Именно за това ПГТР в последните 10 години акцентира върху продължаващо обучение на учители и ученици чрез училищни партньорства. Успешното провеждане на мобилностите по проекти  в страните от Европейския съюз  допринася за постигане на по-модернизирано и по-високо равнище на квалификация и компетенции на учителите и младите специалисти, отговарящи на съвременните европейски изисквания. Такива мобилности бяха реализирани във Валенсия, Испания, на осторов Тенерифе, Канарските острови, в Рим, в Хелзинки, а през учебната 2022/2023 г . ще усъвършенстват професионализма си и в Палма де Майорка.

Усилията, които полага колективът  на ПГТР, е  да създаде едно модерно и престижно училище, осигуряващо добър старт в живота на своите възпитаници.

Училище за най-добрите

Новини

Изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение

Провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение сесия ноември 2022/2023г.

Научи повече

Награди за учители и ученик от ПГТР

Грамоти от 30-ото юбилейно издание на конкурса на Национален клуб "Родолюбие".

Научи повече

В ПГТР беше изнесена беседа

Инспектор Емил Данов от Детска педагогическа стая изнесе беседа.

Научи повече

Проекти

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Научи повече
Подкрепа за дуалната система на обучение

Подкрепа за дуалната система на обучение

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Научи повече