Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Представители на целевата група

Допустимите целеви групи по проекта са:

 • Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
 • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • Наставници от организациите-работодатели;
 • Представители на бизнеса и науката

Заложени индикатори за изпълнение:

 • Ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда - 11 649;
 • Ученици участващи в дейности по практическо обучение, в подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за икономиката - 2 523;
 • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение - 172;
 • Създадени учебно-тренировъчни фирми (УТФ) – 344;
 • Представители от бизнеса и науката, привлечени при провеждането на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ - 172;
 • Училища, осъществяващи професионална подготовка, участвали в дейности по операцията - 300;
 • Дял на завършилите ученици, преминали ученическа практика в реална работна среда по проекта, които са започнали работа до 6 месеца след завършването си, спрямо завършили ПОО ученици – 12%;
 • Степен на удовлетвореност на учениците, преминали ученическа практика, от придобитите знания и умения и на учителите, привлечените представители от бизнеса и науката, работодателите от придобитите знания и уменията на учениците, преминали ученическа практика.