Уведомление за родителска среща

Уведомление за родителска среща

06.10.2023

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 09.10.2023 г. (понеделник) от 17:00 ч. ще се проведат присъствено родителски срещи за всички класове и паралелки при следния дневен ред:

 1. Запознаване с Правилник за дейността на училището.
 2. Запознаване с Училищния учебен план.
 3. Запознаване с План за противодействие на училищния тормоз.
 4. Запознаване с Етичен кодекс на училищната общност.
 5. Информираност по безопасност на движението по пътищата и извънреден инструктаж.
 6. Информираност за безопасно използване на интернет, приложения и социални мрежи.
 7. График за консултации на учители през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.
 8. График класни и контролни работи през първи учебен срок на учебната 2022/2023 г.
 9. Анализ на успеха на учениците от проведено входно ниво по учебни дисциплини.
 10. Възможности и условия за получаване на стипендии.
 11. Други

             Задължения на класните ръководители по време на родителската среща:

  1. Водят протокол за предложенията, разискванията и избраните членове на събранието. Протоколът се удостоверява с подпис.
  2. Пускат присъствени списъци на родителите и следят за записването и подписването на всички, имащи право на глас (само по един родител на дете).

          След приключване на родителската среща на протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището.