Инициатива на клуб по интереси "Киберклуб" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Инициатива на клуб по интереси "Киберклуб" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Инициатива на клуб по интереси "Киберклуб" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

26.10.2023

Поредна дейност на клуб по интереси „Киберклуб“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на Министерство на образованието и науката в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца, всички ученици от X клас гледаха филм, създаден от IT клуб ”Възможностите на Pinnacle“.

Темата е  свързана с предпазване от къбепрестъпниците.

https://www.youtube.com/watch?v=gqwiVufQE-4