Самостоятелна форма на обучение сесия Януари

Самостоятелна форма на обучение сесия Януари

З А П О В Е Д

№ РД 05 - 553/ 22.12.2022 г.

На осн. чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във вр.с чл. 258, ал.1 от ЗПУО, чл. 7, ал. 3, т. 2 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна форма

Н А Р Е Ж Д А М

ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА, ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ:

  1. Училищната комисия по организиране на осн. чл. 40, ал. 1, т.1 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

 Теодора Симеонова

 Мария Григорова

Комисия за организиране на изпита има следните задължения:

изготвя протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, и получава информация, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола от техническия секретар;

дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане;

спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал. 6 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

не напуска изпитната зала, не води разговори, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, не ползва мобилни устройства;

не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

не допуска подсказване и преписване;

вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала;

приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване;

оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището

  1. Комисии за оценяване и провеждане на изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение на осн. чл. 40, ал. 1, т.1  от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Комисия по оценяването има следните задължения:

Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок;

В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита/теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците;

След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит;

Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията с червен химикал;

Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл. 42 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. На писмената работа се поставя рецензия и индивидуална оценка от председателя и члена на изпитната комисия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

След приключване на оценяването и в указания срок протоколът се подписва от председателя и члена на изпитната комисия и се предава на директора заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола, задачите, материалите, конспектите и критериите за оценяване.

  1. Срок на изготвяне на изпитните материали – 3 дни преди изпита.
  2. Време и място на проверка на писмените работи – в деня на изпита в методичния кабинет.
  3. Място за оповестяване на резултатите – фоайето на втория етаж в деня на изпита.
  4. Оповестяването на резултатите се извършва от технически секретар , при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.
  5. Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл. 41, ал. 3 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Видът на изпита съгласно чл. 41, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците реда и организацията на изпитите са, както следва:

О П Р Е Д Е Л Я М

ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ,

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА,  ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ:

 на протокола за оценка

Дата ,

 начален час,

място на провеждане ,

Изпит по учебен предмет

Вид изпит,

продължителност

Ученици, допуснати до изпит

Комисия по оценяването

Комисия по организиране на изпита /квестори/

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

70

09.01.2023 г.,

15:30 часа,

 зала 20

Български език и литература –

IX клас

Писмен, 3 часа

1.Силвестър Христов Славеев

 

1.Татяна Любенова Донева

2. Десислава Цветанова Върбанова

 

1.Маргарита Ангелова Григорова

2. Тодор Иванов Тодоров

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

71

09.01.2023 г.,

15:30 часа,

 зала 20

Български език и литература –

X клас

Писмен, 3 часа

1. Марчело Валериев Илиев

2. Любомир Силвиев Йорданов

 

1. Десислава Цветанова Върбанова

2.Татяна Любенова Донева

 

1.Маргарита Ангелова Григорова

2. Тодор Иванов Тодоров

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

72

09.01.2023 г.,

15:30 часа,

зала 20

Български език и литература -XIклас

Писмен, 3 часа

1. Зои Славчева Ценова

2. Христиана Тихомирова Тодорова

3.Мирея Сашкова Петрова

 

1. Десислава Цветанова Върбанова

2.Татяна Любенова Донева

 

1.Маргарита Ангелова Григорова

2. Тодор Иванов Тодоров

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

73

09.01.2023 г.,

15:30 часа,

зала 20

Български език и литература -XIIклас

Писмен, 3 часа

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1.Десислава Цветанова Върбанова

2.Татяна Любенова Донева

 

1.Маргарита Ангелова Григорова

2. Тодор Иванов Тодоров

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

75

10.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Чужд език –английски-

IX клас

Писмен, 3 часа

 

 Устен, до 30 мин

1.Силвестър Христов Славеев

1.Мила Симеонова Василева

2. Татяна Любенова Донева

1. Адриана Красимирова Димитрова

2. Диана Веселинова  Иванова

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

76

10.01.2023 г.

15:30 часа,

 зала 20

Чужд език  -английски – X клас

Писмен, 3 часа

 

Устен , до 30 мин

1. Любомир Силвиев Йорданов

1.Мила Симеонова Василева

2. Татяна Любенова Донева

1. Адриана Красимирова Димитрова

2. Диана Веселинова  Иванова

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

77

10.01.2023 г..

15:30 часа,

 зала 20

Организация и реализация на кетърингово събитие СПП XII клас

Писмен, 3 часа

 

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1.инж.Цветомира Валериева Иванова

2. инж. Боряна Ангелова Николова

1. Адриана Красимирова Димитрова

2. Диана Веселинова  Иванова

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

78

11.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Чужд език – немски език – X клас

Писмен, 3 часа

 

 Устен, до 30 мин

1. Любомир Силвиев Йорданов

1. Адриана Красимирова Димитрова

2. Диана Цигаровска

1. Камелия Олегова Любомирова

2. инж. Галин Георгиев Конов

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

79

11.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Чужд език – немски език – XI клас

Писмен, 3 часа

 

 Устен, до 30 мин

1. Христиана Тихомирова Тодорова

 

1. Адриана Красимирова Димитрова

2. Диана Цигаровска

1. Камелия Олегова Любомирова

2. инж. Галин Георгиев Конов

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

80

11.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Чужд език – немски език – XII клас

Писмен, 3 часа

 

 Устен, до 30 мин

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1. Адриана Красимирова Димитрова

2. Диана Цигаровска

1. Камелия Олегова Любомирова

2. инж. Галин Георгиев Конов

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

81

12.01.2023 г.

15:30 часа,

 зала 20

Математика-

IX клас

 

Писмен, 3 часа

1.Силвестър Христов Славеев

1. Лиляна Станьова Христова

2. инж. Христина Николова Ценова

1. Явор Димитров Илиев

2. инж.Цветомира Валериева Иванова

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

82

12.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Математика-

X клас

 

Писмен, 3 часа

1. Марчело Валериев Илиев

2. Любомир Силвиев Йорданов

1. Лиляна Станьова Христова

2. инж. Христина Николова Ценова

1. Явор Димитров Илиев 2.инж.Цветомира Валериева Иванова

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

83

12.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Математика-

XIклас

Писмен, 3 часа

1. Зои Славчева Ценова

2. Мирея Сашкова Петрова

 

1. инж. Христина Николова Ценова

2. Лиляна Станьова Христова

1. Явор Димитров Илиев 2.инж.Цветомира Валериева Иванова

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

84

12.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Математика-

XIIклас

 

Писмен, 3 часа

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1. инж. Христина Николова Ценова

2. Лиляна Станьова Христова

1. Явор Димитров Илиев 2.инж.Цветомира Валериева Иванова

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

85

13.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

История и цивилизация-

IX клас

Писмен, 3 часа

1.Силвестър Христов Славеев

 

1.Тодор Иванов Тодоров

2. Диана Веселинова  Иванова

1. инж. Христина Николова Ценова 2. Добромир Донков Никифоров

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

86

13.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

История и цивилизация-

X клас

Писмен, 3 часа

1. Марчело Валериев Илиев

2. Любомир Силвиев Йорданов

1.Тодор Иванов Тодоров

2. Диана Веселинова  Иванова

1. инж. Христина Николова Ценова 2. Добромир Донков Никифоров

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

87

16.01.2023 г

15:30 часа,

зала 20-писмен

 

зала 44-практически

Информационни технологии

X клас

Писмен, 3 часа

 

 

Практически, 5 часа

1. Любомир Силвиев Йорданов

1. Тошко Стоянов Стоянов

2.инж. Христина Николова Ценова

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Никола Илиев Кънчев

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

88

16.01.2023 г  

15:30 часа,

зала 20

География и икономика-

IX клас

Писмен, 3 часа

1.Силвестър Христов Славеев

1. Диана Веселинова  Иванова

2.Явор Димитров Илиев

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Никола Илиев Кънчев

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

89

16.01.2023 г

15:30 часа,

зала 20

Гражданско образование

XI клас

Писмен, 3 часа

1. Зои Славчева Ценова

2. Мирея Сашкова Петрова

1.Явор Димитров Илиев

2. Маргарита Ангелова Григорова

 

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Никола Илиев Кънчев

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

90

16.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Икономика и управление на търговията

ХI клас

Писмен, 3 часа

1.Христиана Тихомирова Тодорова

1. Йоана Христова Томова-Вутова

2. Ирена Емилова Димитровска-Андреева

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Никола Илиев Кънчев

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

91

16.01.2023 г.

15:30 часа,

зала 20

Гражданско образование

XII клас

Писмен, 3 часа

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1.Явор Димитров Илиев

2. Маргарита Ангелова Григорова

 

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Никола Илиев Кънчев

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

93

17.01.2023 г .,

15:30 часа,

 зала 20

Физика и астрономия-

X клас

Писмен, 3 часа

1. Марчело Валериев Илиев

1. Лиляна Станьова Христова

2. Велина Тодорова Котова

1. Добромир Донков Никифоров

2.Ивка Георгиева Николчова

 

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

94

17.01.2023 г .,

15:30 часа,

 зала 20

Кулинарни техники и технологии СПП

XI клас

Писмен, 3 часа

1.Мирея Сашкова Петрова

1.Димитрана Вълчова Захариева

2. инж. Галин Георгиев Конов

1. Добромир Донков Никифоров

2.Ивка Георгиева Николчова

 

 

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

95

17.01.2023 г .,

15:30 часа,

 зала 20

Маркетинг

XI клас

Писмен, 3 часа

1. Зои Славчева Ценова

1. Йоана Христова Томова-Вутова

2.Ирена Емилова Димитровска-Андреева

1. Добромир Донков Никифоров

2.Ивка Георгиева Николчова

 

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

96

18.01.2023 г.,

15:30 часа,

Зала 20

Гостоприемство в туристическата индустрия ОПП

ХI клас

Писмен, 3 часа

 

1.Мирея Сашкова Петрова

 

1. Инж. Катя Ангелова Кирова

2.инж. Ивайло Бисеров Георгиев

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Иван Тодоров Тодоров

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

97

18.01.2023 г.,  

15:30 часа,

зала 20

Счетоводство на предприятието, XI клас

Писмен, 3 часа

1. Тихомир Петров Петровски

2. Зои Славчева Ценова

1.Ирена Емилова Димитровска-Андреева

2. Йоана Христова Томова-Вутова

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Иван Тодоров Тодоров

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

98

19.01.2023 г.,

15:30 часа,

 зала 20

ЧЕП - английски ХIклас

Писмен, 3 часа

 

Устен , до 30 мин

1. Христиана Тихомирова Тодорова

2. Мирея Сашкова Петрова

 

1. Мила Симеонова Василева

2. Добромир Донков Никифоров

1. Инж. Катя Ангелова Кирова

2.инж. Ивайло Бисеров Георгиев

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

99

19.01.2023 г.,

 15:30 часа,

 зала 20

ЧЕП Английски език

ХII клас

Писмен, 3 часа

 

Устен , до 30 мин

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1. Мила Симеонова Василева

2. Добромир Донков Никифоров

1. Инж. Катя Ангелова Кирова

2.инж. Ивайло Бисеров Георгиев

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

100

20.01.2023 г.,

 15:30 часа, физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт

ХI клас

Практически,

5 часа

1. Зои Славчева Ценова

 

1. Георги Кръстев Кръстев

2. Никола Илиев Кънчев

 

-

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

101

20.01.2023 г.,

15:30 часа,

зала 20

Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие СПП

Х клас

Писмен, 3 часа

1. Марчело Валериев Илиев

1. инж. Боряна Ангелова Николова

2. инж. Галин Георгиев Конов

1. Лиляна Станьова Христова

2. Тошко Стоянов Стоянов

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

102

20.01.2023 г.,

15:30 часа,

 зала 20

Гражданско образование РП - 

ХII клас

Писмен, 3 часа

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1.Явор Димитров Илиев

2. Маргарита Ангелова Григорова

 

1. Лиляна Станьова Христова

2. Тошко Стоянов Стоянов

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

103

23.01.2023 г.,

15:30 часа,

 зала 20

Маркетинг в туристическата индустрия ОтПП

ХII клас

Писмен, 3 часа

1. Радослава Кирилова Велинова

2.Цветина Николаева Никифорова

 

1. Йоана Христова Томова-Вутова

2. Камелия Олегова Любомирова

1.Мила Симеонова Василева

2. Татяна Любенова Донева

3 дни преди изпита

Учител

ска стая

До 3 дни след изпита на таблото на II етаж

                                                                                                                           

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Гешева – ЗДУД в ПГТР, гр. Враца. Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Сесия януари се провежда в условия на извънредна епидемична обстановка и въведени противоепидемични мерки на територията на Република България.

 

ДИРЕКТОР НА ПГТР - ВРАЦА:

ИНЖ. ГАЛИНА ГЕНЧЕВА