Заявление за записване в началото на годината

Заявление за записване в началото на годината

Към заявлението се прилагат:

  1. Свидетелство за завършено основно образование - ориганал.
  2. Медицинско свидетелство от личен лекар.