Организатор Интернет приложения

Организатор Интернет приложения

Организатор Интернет приложения

Създаването на интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за технологии, умения за работа със специализирани софтуерни продукти, генериране на идеи и нестандартни решения. Организаторът разработва идеен проект, определя изискванията по отношение на дизайн, функционалност и сигурност, изготвя проектна спецификация на приложението. В своята дейност той използва различни описателни и процедурни езици за програмиране, с помощта на които подрежда съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти.

При създаване на приложения с динамично съдържание организаторът работи със сървърни езици за програмиране, като създава програми за съхраняване, извличане и редактиране на съдържанието на страниците, намиращо се в таблици от сървър за бази данни. В процеса на разработка на динамични приложения за интернет организаторът използва специализирани софтуерни продукти за програмиране, тестване, оптимизиране и отстраняване на грешки, уебсървър и сървър за бази данни. Организаторът определя необходимото ниво на сигурност на приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за комуникация според целите, предназначението и целевата група потребители на приложението. Организаторът публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер на файлове.

https://www.youtube.com/watch?v=v42SNFY2pa4