Обява за подбор по проект Европейски опит за успешна кариера 2023-1-BG01-KA121-VET-000116312 Фаро, Португалия

Обява за подбор по проект Европейски опит за успешна кариера 2023-1-BG01-KA121-VET-000116312 Фаро, Португалия

Обява за подбор по проект Европейски опит за успешна кариера 2023-1-BG01-KA121-VET-000116312 Фаро, Португалия

13.09.2023

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ГРАД ВРАЦА

О Б Я В Я В А

Процедура по подбор на бенефициенти, необходими за реализиране на дейностите по проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ сектор   "Професионално  образование    и  обучение" Европейски опит за успешна кариера 2023-1-BG01-KA121-VET-000116312 Фаро, Португалия, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София - Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Дейностите са :

Мобилност на 20 ученици от IX, X и XI клас на възраст между 16 и 18 г. в периода: 23.06.2024- 06.07.2024 (за 14 дни) в гр. Фаро, Португалия, придружавани от двама учители.

           * Учениците ще проведат своята производствена практика в реална работна среда в хотел,     ресторант, кухня, лоби бар, магазин и др. според своята професия.

           Мобилност на 10 учители в периода 30.06.2024 - 06.07.2024

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР:

Ученици:

 • Заявление за участие в проекта до комисията за подбор (по образец).
 • EUROPASS автобиография, в която са описани получени грамоти и награди на ученика
 • Мотивационно писмо.
 • Декларация от родител.

Учители:

 • Заявление за участие в проекта  до комисията за подбор.
 • EUROPASS автобиография.
 • EUROPASS езиков паспорт.
 • Документ за владеене на английски език.
 • Мотивационно писмо.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 • В канцеларията на ПГТР
 • Краен срок за подаване на документи: 03.10.2023г.