История

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има сложна и богата история, тясно преплетена с историята на другите професионални училища в града, някои от които отдавна са преустановили съществуването си.

Зората на нейното начало ни връща към далечната 1891г., когато тогавашния министър  на просвещението Георги Живков подработва и утвърждава нов закон за народната просвета, според когото обучението у нас придобива известна професионална насоченост.

По това време младата българска държава все по-осезателно чувства нужда от професионално подготвени кадри. Европейският стил и начин на живот, които е трябвало да бъдат бързо постигнати, предполагат нови стоки за бита и услуги. При слабото развитие на фабричната промишленост занаятите имат първостепенна роля за задоволяване на растящите изисквания на потребителя. Това важи с особена сила за нашия врачански край, където промишлеността заема незначителен дял в общото капиталистическо производство за потребление. Ето защо се полагат изключителни грижи да бъдат подготвени занаятчии от различните браншове. В книгата си „Учебното дело във Враца” Васил Харизанов съобщава, че Окръжната постоянна комисия в града почти всяка година изпраща на специализация  в Париж, Виена, Будапеща и други европейски градове, лица от различни видове занаятчийско производство. 
Занаятчиите, които ползват държавна помощ след като усвоят особеностите на занаята и придобият новите норми на изпълнение, поемали задължението след завръщането си във Враца да проведат курсове с млади занаятчии, на които да предадат опита си. Такива курсове са провеждали по обущарство, кожухарство, шапкарство, шивачество  и др. Възникват и първите частни занаятчийски училища за масова подготовка на специалисти, финансирани от  държавата. Така през 1903г. се пристъпва към създаването на редовно училище по копринено производство и тъкачество, в рамките на което след многобройни трансформации се появява училището по обществено хранене, дало началото на Професионална гимназия по търговия и  ресторантьорство. Във връзка с развитието на занаятчийското производство и изпълнение закона за народната просвета от 1891г. във Враца се откриват и други занаятчийски училища. Такива са училището по кошничарство   и училището по дърводелство с три отдела – коларство, мебелно  и столарско производство. В началото на 1923г. е открит и търговско-счетоводен курс с участието на 150 души. Годините са трудни и смутни. Запазените регистрационни книги разказват за прекъсване на учебните занятия поради пожари, земетресения и върлуващи епидемии. Но живота в училищата неизменно продължава. Организират се изложби и разпродажби, а с получените суми се обновява материалната база.

За подобряване културата и знанията на учениците се провеждат екскурзии с учебна цел. Все повече внимание се отделя на подготовката на учителите, на реда и дисциплината в учебните заведения. По препоръка на просветното министерство се въвежда задължително училищно униформено облекло. Моделите се изработват от комисия и се утвърждават от педагогическите съвети на съответното училище. 

За държавното стопанско копринено-тъкаческо училище ученичките  трябвало да носят черна престилка, тъмносиня рокля, тъмносиньо палто, без каквито и да било украшения, черни плетени чорапи, черни обувки и барета за зимата с тъмносиня лента, а за лятото – бяла панамена шапка. (Виж В. Харизанов „Учебното дело във Враца“). Точно са определени и прическите на обучаемите. Въведен е задължителен вечерен час 18 часа през зимата и 20 часа през лятото. За нарушаването му се предвиждали сурови наказания. Контролът по спазването на правилника е възложен на учителите, които имат задължението да полагат специални дежурства.

1924/25 учебна година донася първата реорганизация - обединяват се стопанското с копринарското училище и стават стопанско-тъкаческо училище, а от 1928г. архивите споменават за Допълнително занаятчийско училище, в което се изучават обущарство, коларо-железарство, столарство и шивачество. Към тях са включени и нови предмети като готварство, сметководство и домакинство. Интересни са сведенията за първите квалификационни изпити по готварство, проведени през 1940г., с високите изисквания към обучаваните и богатата програма.  Интересни са сведенията за първите квалификационни изпити по готварство, проведени през 1940г., с високите изисквания към обучаваните и богатата програма.През периода 1943-1945г. училището се споменава предимно като тъкаческо. Държавно стопанско училище по тъкачество, Държавно стопанско девическо занаятчийско и тъкаческо училище, Държавно стопанско и тъкаческо училище „Царица Йоанна”. В документ от 22.05.1946г. вече се говори за Девическа професионална гимназия, а една година по-късно училището се преименува в Държавна девическа професионална гимназия, където акцентът пада върху готварството, ако се съди от засилените изпити по този предмет. И тук ненадейно информацията прекъсва. Може би бурните години са причина за белите петна в архива или разделението на училището на училище по тъкаческо и училище по облекло и обществено хранене. Но през 1952г. вече се съобщава за училище по трудови резерви, където момчета и момичета се обучават смесено. С малка промяна в наименованието Промишлено училище по трудови резерви №61, се среща в архивите от 1954/1955 учебна година. Изучават се като специалности дамско облекло, мъжко облекло и обществено хранене. И тъй като специалностите, свързани с изработката на облекло очевидно са повече, в по-късните документи училището се среща просто като Техникум по облекло.

По същото време претърпяват сериозни изменения и другите учебни заведения в града. След 1950г. гимназия „Козма Тричков”, наследница на бившата девическа гимназия, става втората политехническа гимназия след смесена гимназия „Христо Ботев”. Години по-късно на мястото на втора гимназия ще отвори врати техникума по икономика, основно звено на днешната Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. От 1948 до 1975г. като самостоятелно учебно заведение функционира и вечерна гимназия, при която за няколко години съществува икономически техникум. 

Законът за народното просвещение от 1948г. обезпечава по-добра организация на работата в училище. Създават се условия за осигуряване на задължително основно образование. Разширяват се учебните заведения за средно образование, обезпечава се квалифицирана професионална подготовка на младежите, завършили средно образование на общообразователните училища. В летописната книга на Техникума по облекло се съобщава за преизпълнение на учебно-производствения план, за отпускани средства, с които се модернизира материалната база и се назначават майстори-специалисти, техник за поддържане на ел. инсталация и др.  Споменава се също и за ежегодно провеждани модни ревюта и изложби на експонати, изработени в часовете по практика по облекло и обществено хранене.

С административните промени след 1958г. се налагат и промени в системата на обучение. Развитието на учебното дело навлиза в нов етап, обвързан със закона за по-тясна връзка на училището с живота. Техникумите и професионално-учебните заведения конкретизират дейността си, като я свързват с производството на отделни промишлени предприятия. Подготвят се кадри и на съседните окръзи – Видински, Михайловградски, Ловешки и Плевенски. За всички видове училища се въвеждат нови програми. До края на 1961/1962 учебна година новите  програми са обсъдени и приложени във всички училища в града. Въз основа на тях се изработват правилници за вътрешния ред, организират се извънкласните форми на работа, изгражда се новата структура на учебния процес. Съгласно разпореждане на Министерския съвет  и МНП от учебната 1963/1964 г. в училище се пристъпва към намаляване на курса на обучение от пет години на три години и шест месеца. Ученическата униформа е задължителна за всички училища, като за момичетата тя се състои от черна престилка и бяла якичка, както и черно палто за през зимата, а за момчетата черен костюм и бяла риза. 
За празничните случаи момичетата се обличат в бели блузи и черни плисирани поли. Обувките са ниски и тъмни, чорапите – задължително бежови. Специални изисквания има и към прическите на учениците. Отделно всяко училище въвежда и своя емблема. Изработена от текстил, тя се прикачва отляво върху горните дрехи. За много от училищата са задължителни и петлиците – метални знаци във формата на звезди, които показват в кой клас учи ученикът. По-късно ученическите униформи от черни се променят в тъмносини. Но в общи линии те се запазват в този си вид до 1990г.
И пак в летописната книга на Техникум по облекло четем: „Това допринесе за нормална и спокойна работа. Качеството значително се подобри” . В тази обстановка на 01.04.1965 г. съгласно заповед на Министерството на народната просвета и Министерството на вътрешната търговия, отделът по обществено хранене на Техникума по облекло се отделя с четири паралелки като самостоятелно Професионално-техническо училище по обществено хранене. Училището е на подчинение и издръжка на Министерството на вътрешната търговия и на педагогическо ръководство на Министерството на народната просвета. / Протокол № 4 от 25.03.1965 г. на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет/ .  За директор на Техникума по обществено хранене е назначен Никола Германов. Заместник директори са Димитър Даков по учебната част и  Екатерина Цветкова по производствената. 
Училището е на подчинение и издръжка на Министерството на вътрешната търговия и на педагогическо ръководство на Министерството на народната просвета. /Протокол № 4 от 25.03.1965 г. на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет/.  За директор на Техникума по обществено хранене е назначен Никола Германов. Заместник директори са Димитър Даков по учебната част и  Екатерина Цветкова по производствената. 

Учениците се обучават по две специалности помощник-готвач и сервитьор. До 1967/1968 учебна година занятията се водят в сградата на техникума по облекло на две смени. За провеждане на учебната практика се използва стола на училището, който се обслужва изцяло от ученици с помощта само на един професионален готвач. Изграждат се и три учебни работилници по готварство в съседство със стола на първия етаж. Броят на преподавателите се движи между 31-35 души. 

Междувременно нуждата от квалифицирани кадри в областта на общественото хранене нараства. Приемът за професионално-техническо училище по обществено хранене се осъществява от Врачански, Видински и Михайловградски окръзи. Това налага да се увеличи броят на паралелките – помощник-готвачите стават три паралелки, а сервитьорите – две. При това през учебната 1967/1968 г. две паралелки помощник – готвач се трансформират в готвачи с тригодишен курс на обучение. Така ПТУ прераства в СПТУ по обществено хранене, а на следващата година се разкрива и една паралелка за търговски работници, също с тригодишен срок на обучение. Училището придобива следния облик: две паралелки готвачи, една паралелка помощник – готвачи, една паралелка сервитьори и една паралелка търговски работници.

През учебната 1968/1969  година професионалното образование във Враца бележи и друг значим успех. По решение на Окръжния народен съвет, Министерството на народната просвета  разрешава да се открие Техникум по икономика в града. Техникумът започва работа в сградата на закритата втора гимназия, наследява имуществото й и името „Козма Тричков”.

За директор на техникума е назначена Силвия Бакалова. Приемът обхваща сто четиридесет и пет ученици, разпределени в четири паралелки в следните специалности:  икономика и планиране на промишлеността и народното стопанство – две паралелки, една паралелка финансиране и кредитиране на народното стопанство и една паралелка машинопис и стенография. 1969/1970  учебна година донася нови значителни промени. Икономическият техникум се слива с техникума от с. Борован и към тях   е прехвърлен вечерният техникум по икономика. Учениците стават четиристотин четиридесет и двама, а паралелките - тринадесет. Назначени са нови преподаватели по общообразователните и по специалните предмети. Основните проблеми, по които работи учителският колектив са нова структура на урока, подобряване научната организация и управление на учебно-възпитателната работа, съвременни методи на преподаване и т.н.  Организират се научно-практически конференции по актуални въпроси. Учениците са включени в редица учебни и извън учебни дейности като клуб „Млад икономист”, туристически клуб „Еделвайс”, кръжок по фолклор и етнография, извършил огромна събирателска работа, проучвания и експедиции във Врачанския регион под ръководството на Н. Туртанска и служители на Окръжния исторически музей. Подобрява се организацията за провеждане на учебната и производствената практика. Ръководствата на Аграрно промишления комплекс – Враца, Окръжен народен съвет, Държавна спестовна каса, Строително-монтажен комбинат, Българска народна банка и др. посрещат радушно младите икономисти, плановици, счетоводители, стенографи и машинописки. Учениците се включват в есенни и летни бригади за прибиране на реколтата.  Обстановката в Икономическия техникум обаче се усложнява, тъй като в неговата сграда е преместено и СПТУ по обществено хранене. Всъщност там се водят занятията по общообразователните предмети, докато практическото обучение продължава да се провежда в учебните работилници на Техникума по облекло. 

Очевидно такова преструктуриране се оказва неуместно, защото на следващата година СПТУ по обществено хранене вече се помещава в сградата на Техникума по индустриална химия, а на по следващата – в сградата на начално училище „Васил Левски”. Учебните работилници в Техникума по облекло продължават да функционират. По решение на изпълнителния комитет на Общинския народен съвет и Градския комитет на Партията. през учебната 1974/75 г.  училището е преместено в старата сграда на Механотехникума на ул. „Оряховско шосе”.  Тук се изгражда отлична материално-техническа база и се отбелязват редица постижения, както в учебно-възпитателния процес, така и в извънучебната дейност. За няколко месеца се създават четири работилници по готварство, два кабинета по сервиране, сградата се ремонтира и топлофицира. Започва работа по строеж на общежитие за шестдесет човека. Занятията се водят на една смяна. За учебно-опитен стол се използва столът на училище „Кирил и Методий“.

Много са проблемите, по които работи през този период учителския колектив, още повече, че броят на паралелките е вече 18, но резултатите са повече от задоволителни. Средният успех на учащите се показва тенденция за непрекъснато нарастване. В националните състезания по готварство и сервитьорство, организирани от Министерство на вътрешната търговия и услуги, училището печели призови места.  Битовият хор  се завръща от Третия републикански фестивал на художествената самодейност със сребърен медал. Отлично се представят учениците на летните производствени стажове, провеждани по Черноморието. С висок професионализъм и майсторство много от завършващите абитуриенти си извоюват правото да специализират в Германската демократична република за срок от 6 месеца до 2 години. 
При решаване на целия комплекс от проблеми в учебно-възпитателния процес и производствената практика, свързани с квалификацията на учениците и културата на техния труд, училищното ръководство се ориентира към по-голяма координираност и съгласуваност с базовите предприятия – Стопанска дирекция „Търговия”, Окръжен кооперативен съюз „Наркооп” – Враца, „Отдих и туризъм” – Варна,  „Отдих и курортно лечение” – Вършец и др.  Така сключените договори между училището и Стопанска дирекция „Търговия”, клон обществено хранене предвижда три дни в седмицата учениците от вторите и третите курсове от специалността технология на храната и сервитьорство да поемат  цялостното обслужване на ресторантите „Здравец” и „Понора”.  В резултат на това се отдава възможност обслужващият щатен персонал да има два почивни дни в седмицата и същевременно да се увеличи сферата на обслужване – ресторантите работят без почивен ден. 
Критерий за ефективността на интеграционните връзки е и сключеният договор с Окръжен кооперативен съюз „Наркооп” за самостоятелно обслужване на два магазина от учениците в дните петък и събота. Извършваната на висота практика в базовите предприятия способства за непрекъснато усъвършенстване на професионалните умения и навици на учениците и допринася за тяхното израстване, като високо квалифицирани работници в системата на общественото хранене и търговия. Ето как е видял младите майстори на кулинарното изкуство Въло Иванов в статията си „Училище – ковачница за квалифицирани изпълнителски кадри”: „На най-съвременните изисквания за практичност,  красота и удобство отговарят сервизните помещения, където практикуват курсистите. Усмихнати, но напрегнати в работата си младежи и девойки в бели престилки пъргаво обикалят край печките – гиганти, опитните им пръсти натискат едно или друго бутонче, отварят и затварят изпълнените с аромат фурни, изваждат ястията.  Нормите за научно хранене тук намират своето реализиране. Седнете ли на дегустация  не знаете на кое по-напред да се учудите. Всичко изкушава: салатите – в богат и разнообразен асортимент, топлите предястия и основните ястия, десертите от по седем-осем вида – богата възможност за задоволяване изисканите вкусове и на най-придирчивите консуматори. Учителките Тошка Николова и Иванка Петрова наблюдават и контролират утрешните млади специалисти Тинка Иванова, Катя Костова, Йорданка Георгиева, Виолета Кръстева и др. Училището е пример за висока научно-техническа и естетическа  квалификация на  бъдещите производители.“ Вестник „Отечествен зов” брой 53 от 09.07.1976 г. ) 

Освен учебните и практическите часове, които развиват творческите възможности на учениците и изграждат у тях любов към избраната професия, безусловно за успехите допринасят и многобройните извънкласни форми на работа – клубове по Техническо и научно творчество на младежта /ТНТМ/ и Естетическо възпитание, предметни кръжоци по математика, физика, химия, по сервиране и национална кухня. Последният кръжок под ръководството на Тошка Николова извършва огромна събирателска и изследователска дейност и създава сборник от рецепти от националната кухня в Северозападна България. При това всяка дейност в училището се проучва и филмира, след което се показва, за да се видят добрите и лошите й страни.  Във фотолабораторията е уредена добра филмотека под ръководството на учителите Велко Петров и Тодор Исаев, които изработват редица филми – за търговията „Цветя на живота”, за военно-техническото обучение, за обучението по сервиране, за практическата дейност на курсистите и т.н

В съвместната учебно-възпитателна работа израстват не само учениците, но и учителите. Една част от тях придобиват втори клас квалификация и издигат на по-високо ниво работата си. Всички преминават курсове за усъвършенствуване  в Централния институт за усъвършенствуване на учители в гр. София. За добра учебно-възпитателна работа и активна обществена дейност са наградени Екатерина Цветкова – с медал „За трудово отличие”, Маргарита Атанасова – със златна значка на профсъюзите, Тодор Исаев – със златна значка на профсъюзите, Виолета Дилкова, директор на училището по това време, - със златна значка „Отличник на Министерството на вътрешната търговия и услуги”.В края на седемдесетте години основната цел, която стои пред училището е практическото реализиране на образователната система в производството. С цел да се оптимизира мрежата от учебни заведения в системата на професионалната квалификация във Врачански окръг, Изпълнителният комитет на Окръжния народен съвет приема решение № 138 от 29.04.1977 г. /Протокол № 5/, съгласно което СПТУ по обществено хранене се обединява с Икономическия техникум в града. През учебната 1978/1979 г. обединението е вече факт. Създаден е Техникум по търговия и обществено хранене (ТТОХ) с директор Цветко Начев. Продължава да се използва сградата на Оряховско шосе. Икономическият техникум напуска помещението си в центъра на града и там се установява прогимназия „Димитър Благоев”.

В този период ТТОХ подготвя кадри по следните специалности: готвачи, сервитьори, счетоводство и контрол, машинопис, стенография и др. Преподавателите и обслужващият персонал наброяват около 80 човека. От 1981г. техникумът се премества в нова сграда – Учебен корпус №2 в Ученическия комплекс. Но  училището просъществува в този си вид само няколко години – до 01.09.1982 г. , когато в него се влива Средно професионално-техническо училище по сложнобитова техника и така се появява СПТУ по обслужване с директор Динка Колева Христова и заместник директори Виолета Дилкова и Варвара Недялкова. Преименуваното училище продължава да учи в Корпус 2 на Ученическия комплекс, където обитава приземния, първия и втория етаж. Към училището има общежитие и стол за хранене. От средно професионално-техническо училище по сложнобитова техника през 1979г., 1982, 1983 и 1984г. се дипломират ученици по специалност Мебелно производство. От 1976г. до 1981г, през 1983 и през1984г. се дипломират ученици по специалност Ел.монтьори. През 1975,1977 и 1978г.  се дипломират ученици по специалност  Химическо чистене. През 1977г. се дипломират ученици по специалност Битови услуги. През 1982 и 1983г. се дипломират ученици по специалност Автокаросерист,  през 1984г. по специалност Автомонтьор, а през 1985г. по специалност Обслужване на МПС.

Междувременно в страната настъпват дълбоки образователни реформи. Предвижда се изграждане на училище от нов тип, което следва да преодолее откъснатостта на знанията от производствения труд, на теорията от практиката. На основата на политехнизма и с равностойното застъпване на предметите от природо-математическите и хуманитарни науки се цели да се разширят  интересите на учениците, а трудовото и професионално възпитание да придобият по-ярък характер като се създаде по-тясна връзка между училището и базовите предприятия. Този тип училище ще се профилира чрез учебно-професионален комплекс, който трябва да отговаря на всички съвременни изисквания, за да може в него да се изгражда и реализира личността на ученика. Така училището и заводът ще трасират пътя на младата личност в бъдещата професия. 

Новите изисквания на времето променят профила на средните училища в града. Завършилите определена степен на обучение могат да продължат учебния процес в паралелки с определени профили над средното и средно-професионално образование.  Разкрити са към техникумите паралелки с една и двегодишен срок на обучение.Назначени са добри преподаватели и майстор-специалисти. В тази обстановка в Средно политехническо училище /СПТУ/ по обслужване започва да намалява приема на професии и открива прием за девети гимназиален клас. От учебната 1983/1984г. е вече ЕСПУ „Лиляна Димитрова” на общинско подчинение. Закрити са специалностите икономист-счетоводител, автокаросерист, ел. техник, мебелист, продавач-консултант.  

За учебната 1984/1985 г. остава само специалността готвач, а в следващите три години прием за професионални паралелки от осми клас няма. Тези специалности започват да се разкриват като УПК /учебно-производствен комплекс/, в ХІ клас. През 1987г. към ЕСПУ „Лиляна Димитрова” има УПК със следните професии: администратор-документалист с едногодишен и с двегодишен курс на обучение, оператор-отчетник, продавач-консултант, кулинар, оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия, оператор в хранително-вкусовата промишленост /млекопреработка, безалкохолни напитки и др/.  Съществува и една заводска паралелка. От 1988 г. се възстановява приема за СПТУ след осми клас в две паралелки - кулинар и оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия. На следващата година СПТУ увеличава приема си с още две паралелки - продавач-консултант и оператор в ХВП – специалност месопреработка.

Дълбоките промени в стопанския и социалния живот на страната след 1989 г. имат за последствие нови реформи в образователното дело. Отзвук от тях са реорганизациите в училището. От 01.07.1990г. ЕСПУ „Лиляна Димитрова” се преобразува в СПТУ по търговия и обществено хранене на финансова издръжка на Министерството на търговията.  Приемът за Учебно-производствен комплекс /УПК/ в единадесети клас постепенно намалява и се преустановява. През 1991/1992 учебна година в училището се обучават 446 ученици в 17 паралелки, както следва: техникум с четиригодишен срок на обучение и специалности: пазарна икономика с разширено изучаване на чужд език и техника и технология нам месото и месните продукти; СПТУ с тригодишен срок на обучение и специалности: администратор-документалист с разширено изучаване на чужд език, продавач-консултант, кулинар, оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия и монтьор на машини и апарати в ХВП. Директор на СПТУ по ТОХ от 10.10.1991 г. е инж. Елка Танева. Интересът към споменатите специалности е голям. При направена анкета сред учениците от осми клас на община Враца е установено, че много от тях желаят да продължат образованието си в училището. Затова по предложение на общината приемът за 1992-93 г. се увеличава от седем на осем паралелки – открива се още една паралелка кулинар. За оптимизиране на мрежата за професионална квалификация Министерството на образованието и науката закрива специалността пазарна икономика и я заменя с по-актуалната икономика на промишлеността.  Учебната 1993/1994 г. идва с нова реорганизация. Със заповед РД 14-32 от 20.05.1994 г. на МС, СПТУ по ТОХ е преобразувано в Техникум по търговия и ресторантьорство. Въпреки че промени в специалностите не са направени, паралелките са вече 24, а на следващата година стават 26. С увеличаването на техния брой започват да се проявяват все по-настоятелно проблемите, свързани с обезпечаване на нужните помещения. Училището през 1995 г. разполага с девет кабинета – по машинопис, сервиране, два кабинета по готварство, хлебопроизводство, компютърен, отчетност, за обучение на монтьорите, една химическа лаборатория и шестнадесет класни стаи. През същата година кметът на община Враца инж. Чавдар Савов прави разпределение за ползване на физкултурните салони от училищата, намиращи се на територията на Ученически комплекс. На техникума по търговия и ресторантьорство е определено да ползва северния физкултурен салон. Всичко това обаче се оказва недостатъчно, за да задоволи нуждите на разрастващото се училище. Затова е направено искане до Община Враца да се разреши използването на третия етаж на сградата, който по това време е свободен. Но искането е отхвърлено, тъй като със Заповед на Кмета № 1190 от 16.09.1994 г. на спорния трети етаж е настанен филиал на ЮЗУ – гр. Благоевград, икономически факултет – мениджмънт по културата. Техникумът по търговия и ресторантьорство /ТТР/ продължава да учи на една смяна от 7.30ч., но някои практически часове продължават и след обяд до 16-16.30ч. в зависимост от седмичното разписание. Едва през 2000г. с Решение №91, протокол № 15/14.12.2000 г. на Общинския съвет Враца е предоставен за ползване на ТТР и четвъртия етаж от Корпус №2 /без вх.Б северно крило/.  Класните стаи, намиращи се там са ремонтирани с дарения от учители и ученици и с доброволния труд на всички служители. По-късно на четвъртия етаж е изместена библиотеката на училището, както и помещенията на счетоводството. През зимата на 1995г. още по-остро се проявява проблемът с топлоподаването. Топлофикация Враца, не може да осигури парно отопление в Ученическия комплекс и това налага през месеците януари, февруари и март обучението а се извърши в две училища в града – Техникум по текстил и СПТУ по машиностроене. Учениците учат втора смяна, а учителите бързат от едната до другата сграда през кратките междучасия, за да може да се осъществи нормален учебен процес. Проблемът с отоплението на училищната сграда не се решава и през следващите две години. Едва през лятото на 1997г. общинското ръководство предприема стъпки да се изгради локално парно отопление. Направен е голям ремонт на вътрешния кръг на парната инсталация. Сменени са топлоносителните тръби. Ремонтът струва 800 000 лв. и се финансира от Министерство на образованието. Община Враца изгражда парокотелно помещение с два котела и петнайсеттонен резервоар за около 30 милиона лева. През м. октомври Зърно-фуражния комбинат, Враца спонсорира училището с един тон нафта, за да се направи топла проба на парната инсталация. И през зимата на 1998 г. учениците вече са в собствената си сграда. Министерството на образованието осигурява ежемесечно гориво и учебните занятия се провеждат нормално. 
Освен пред проблема за отоплението, настъпилата тежка икономическа криза в страната през 90-те г. на ХХ в., изправя Техникумът по търговия и ресторантьорство и пред други важни изпитания. Много от цеховете, предприятията и магазините, където учениците провеждат своята практика се закриват и това се оказва изключително неблагоприятно върху учебния процес. Търсейки изход учителите установяват контакти с нови работни обекти, изработват графици за провеждане на учебната практика на смени, за да могат да се включат всички ученици. През втория учебен срок на 1996/1997г. учебната практика за специалностите кулинари и хлебопроизводство и сладкарство се провеждат в учебни работилници. Проблемите обаче изникват отново. Финансиращият орган не отпуска средства за закупуване на нужните продукти и училищното ръководство излиза с предложение часовете да се провеждат с материали, набавени от учениците. През месец февруари е проведена обща родителска среща, където са обяснени финансовите затруднения и е поставено на обсъждане споменатото предложение. Родителите вземат присърце проблема и поемат ангажимента да осигуряват необходимите продукти. Учебните практики по другите специалности – машинопис, стенография, компютърна текстообработка, сервиране се провеждат в училищните кабинети. Но и тук се появяват редица неудобства в годините, когато поради липса на парно отопление училището е принудено да се мести в други сгради. Специализираните кабинети се отопляват с калорифери и електрически печки, но въпреки това темперетурите са твърде ниски. Разкъсва се и времето на обучаваните – част от заниманията им през деня се провеждат през първата смяна, а друга част – след обяд. В условията на продължителни финансови затруднения въпросът с материалната база също се оказа сложен и трудно разрешим. Падналите тавани, изкъртените мазилки и протеклият физкултурен салон настоятелно изискват ремонт. Необходимо е и боядисване на коридори и черни дъски, подмяна на подови настилки, укрепване на врати и др.

Няколко поредни години училището заявява  средства за ремонт и обогатяване на материалната база, но те все не се отпускаха. Тогава на помощ идват родителите. С тяхно съдействие са ремонтирани тоалетните на първия и втория етаж и освежен кабинета по информатика. А през посредничеството на господин Богомил Семков-преподавател по немски език Текстилен комбинат „Вратица”, ЕТ „Калин Георгиев“, фирма „Домашен майстор” и др. спонсорират училището с покривки за учебните кухни, тапети, лепило, блажна боя и т.н. за ремонт на кабинети и класни стаи. Все пак през учебната 1999/2000 г. макар и скромен, е открит още един кабинет по информатика с три компютъра втора употреба. Търсят се собствени приходи, с които да се поднови стария компютърен кабинет и да се доокомплектова новият. Такива възможности училището вижда във въвеждането на производство на закуски. Изработени от учениците, те задоволяват нуждите на съучениците им от топла храна през междучасията. Към тях проявява интерес и една детска градина. Друга възможност за печалба предоставя в този труден период Бюрото по труда. Съвместно с техникума се организират квалификационни курсове за бармани, сервитьори и сладкари. Макар и малки, собствените приходи дават възможност на училището да посреща най-непосредствените си нужди. Въпреки трудностите на времето ТТР успява да защити и задържи завоюваните позиции на едно добро професионално училище. Процентът на дипломираните ученици е изключително висок. Зрелостните и квалификационни изпити показват добри резултати. А  постиженията на отделни ученици намират национално признание.

Относителното стабилизиране на икономическата обстановка в страната от началото на новото хилядолетие разкрива пред училището нови перспективи. От 01.01.2003г. до 31.08.2003 г. в продължение на осем месеца по програма ФАР – 2000 „Професионално обучение” се обучават 126 безработни лица по професиите оператор в производството на хляб /кифли, козуначни изделия, рула и гевреци/, сервитьор-барман, помощник-готвач и готвач, оператор в производството на сладкарски изделия. Обучението е по модули като след всеки модул се провежда изпит – тест и практическа задача. Изготвянето на тестовете се прави от преподавателите по съответната професия, което е вътрешноучилищна квалификационна дейност. Всеки модул завършва с производствена практика във фирми партньори, където представителите на фирмата допълнително обучават курсистите. Такива фирми са ЕТ „Цветко Лалов”, ООД „Дева”, АД „Валдипалас”, ресторант „Триумф” и др.

Междувременно в училище се открива нова специалност - банково, застрахователно и осигурително дело. Интересът към нея е голям. Повечето от приетите ученици са с отличен успех. Затова пък е закрита специалността продавач-консултант. В създадените нови условия на пазара на труда тя се оказва недостатъчно перспективна. Малко по-късно отпада и друга специалност – монтьор в ХВП. Техникумът продължава да обучава специалисти с четиригодишен и тригодишен срок на обучение до 2000г., когато е въведен нов учебен план, прилагането на когото е съпътствано от държавни общообразователни изисквания за учебното съдържание по отделните културно-образователни области.

Съгласно новия учебен план приетите в девети клас ученици завършват средно образование за четири години, като след 12 клас получават диплом за средно образование и след успешно положени държавни изпити по теория и практика на специалността – свидетелство за професионална квалификация. Документите са независими един от друг. Въвежда се изучаване на нови предмети – информатика и информационни технологии, а също така и чужди езици /първи и втори/ за учениците от девети и десети клас, както и музика и изобразително изкуство. В учебните програми за общообразователните и специалните предмети са вписани някои промени. Така паралелките стават двадесет и осем и техникумът прераства в професионална гимназия.

Това се случва през 2003 г. Със Заповед РД  09 – 332/07.04.2003 г. Техникумът по търговия и ресторантьорство е преобразуван в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. Решението е публикувано в 39 брой на Държавен вестник от 2003 г. Специалностите и професиите са същите, но е допустимо да се изучава и ХІІІ клас по желание на учениците, в който клас да усъвършенстват  квалификацията си. Поради невъзможност да се формират цели паралелки, желаещите ученици са приети в самостоятелна форма на обучение. Така се оформят паралелки в гимназията с четири годишен и петгодишен срок на обучение. С петгодишен срок на обучение са специалностите банково, застрахователно и осигурително дело, икономика на промишлеността, техника и технология на месото и месните продукти. С четиригодишен срок на обучение са специалностите администратор-документалист, кулинар, оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Малко по-късно тези специалности претъпяват промени поради влизане в сила на Заповед РД 09-34/22.01.2004 г. за изменение и допълнение на списъка на професиите за професионално обучение и образование. Осъществява се прием по следните специалности и професии:Техник-технолог в ХВП със специалност производство на месни продукти и риба и петгодишен срок на обучение;Офис-секретар със специалност административно обслужване и четиригодишен срок на обучение; Готвач със специалност производство на кулинарни изделия и напитки и четиригодишен срок на обучение; Сервитьор-барман със специалност обслужване на заведенията в общественото хранене и четиригодишен срок на обучение; Хлебар-сладкар със специалност производство на сладкарски изделия и четиригодишен срок на обучение.

Финансист със специалност банково дело и петгодишен срок на обучение; Счетоводител със специалност счетоводна отчетност и петгодишен курс на обучение.

Всички паралелки са с нормална пълняемост, няма маломерни и слети. За осигуряване на нормалния учебен процес ПГТР вече разполага с двадесет и седем класни стаи, два компютърни кабинета, четири работилници, два кабинета по учебни предмети, библиотека, химическа лаборатория, физкултурен салон, седем административни кабинета и т.н. По това време директор на училището вече е инж. Румяна Йорданова Петрова, машинен инженер и финансист, дългогодишен преподавател. Тя е учител в училището от 1989г., назначена за директор на 14.02.2005г. след спечелен конкурс, обявен от Министерство на образованието и науката поради пенсиониране на директора инж. Елка Танева през есента на 2004г.  За три-четири месеца, периода от пенсионирането на инж. Елка Танева до конкурса временно изпълняващ длъжността директор е помощник-директорът по учебната дейност Мая Рошкова. Помощник-директор по учебната дейност на училището е Мая Рошкова от 1991г. до края на 2013г., когато напуска училището поради пенсиониране. Помощник-директор по административната дейност е Силвия Катанска до 2009г., след нея инж.Стефка Гергова до края на 2013г.  От края на 2013г. инж. Стефка Гергова е помощник-директор по учебната дейност до лятото на 2015г., когато напуска училището. За периода 14.09.2015 – 20.03.2016г. помощник директор по учебната дейност е инж.Силвия Атанасова, дългогодишен преподавател по информатика в училището.  На 05.07.2012г. директорът на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство /ПГТР/ инж. Румяна Петрова е уволнена дисциплинарно за това, че в училището в дванадесети клас се обучава бременна ученичка в дневна форма. Това не е противозаконно деяние и затова съда връща на работното и място инж. Румяна Петрова, считано от 09.12.2015г. В отсъствието на инж. Румяна Петрова временно изпълняващи длъжността директор на училището са Соня Илчева /2012-2013г./ учител по химия и опазване на околната среда от Природо-математическа гимназия и Наталия Христова /2014-2016г./ учител по български език и литература от СОУ „Иван Вазов“, Мездра.

На 26.05.2005 г. с решение № 707 на Врачанския окръжен съд е регистрирано сдружение с обществена полза – Училищно настоятелство при Професионална гимназия по търговия по търговия и ресторантьорство. Вписано е в регистъра на Министерство на правосъдието под № 37 от август 2005г. според изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Училищното настоятелство има свой устав и правила за работа и води редовно протоколи от заседанията на общото събрание и съвета на настоятелите. Негови учредители са Красимир Гюков Жигалов, Тошо Антонов Тошев, Жана Иванова Дилкова-Дановска, Първан Цветков Славчев, Денислав Гаврилов Митов, Цветомила Ангелова Първанова, Евтима Тодорова Митева, Николай Костадинов Блехов, Тотко Цветанов Янчев. За председател е избран Красимир Жигалов, началник на паспортна служба в РДВР – Враца. Регистрация с решение №  707 / 26.05.2007 на Врачански окръжен съд Ф.Д. № 295/2005; регистрационно удостоверение   80011311 на регистър “Булстат”, удостоверение от НОИ,данъчна регистрация №1947/1.06.2007г. председател на училищното настоятелство – Красимир Жигалов до 03.06.2009г., а Николай Блехов –след 03.06.2009г. С решение №54 от 03.06.2009г. на Врачанския Окръжен съд са вписани промени. Заличава досегашните членове на настоятелството и представляващи същото.Вписва нов Съвет на настоятелите на училищното настоятелство в състав:Николай Костадинов Блехов –  председател, Жанета Иванова Дилкова Дановска –  член, Светломир Ценов Поповски –  член. Членове на Общото събрание  настоятелството са Николай Блехов, Първан Славчев, Денислав Митов, Жанета Дилкова, Светломир Ценов Поповски, Ирена Емилова Димитровска – Андреева, Калин Любенов Йорданов, Иван Митов Георгиев, Красимир Митов Ангелов. Членове на Съвета на настоятелите са Николай Блехов –председател, Жанета Иванова Дилкова – Дановска, Светломир Ценов Поповски. С решение № 6 от 27.01.2015г. на Врачанския Окръжен съд са вписани промени и е вписан управителен съвет Николай Костадинов Блехов, Светломир Ценов Поповски, Ирена Емилова Димитровска-Андреева и общо събрание в състав Николай Костадинов Блехов, Светломир Ценов Поповски, Ирена Емилова Димитровска-Андреева, Тодор Иванов Тодоров, Таня Цветанова Алексиева, Галя  Драгомирова Борисова,  Светлин Иванов Вутов. Училищното настоятелство се включва активно в живота на ПГТР.

Днес Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство е модерно учебно заведение, в което се обучават над 300 ученици по различни професии и специалности от 25 висококвалифицирани специалисти-педагози, които се грижат за обучението на подрастващите. Съвременната обстановка поставя пред обучението много предизвикателства, особено в областта на професионалното образование, продиктувани от необходимостта да се налагаме в европейското образователно пространство с конкурентността на предлаганото образование. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца се гордее със своята образователна политика - ясна, целенасочена,  активна, последователна и модерна. В години на тежка икономическа криза и демографски срив, училището, макар и да намалява броя на паралелките, успява да защити и задържи завоюваните позиции на едно от най – престижните професионални училища във Врачанска област, което предлага обучение по търсени и перспективни специалности.   Опитът от изминалите години показва, че възпитаниците на ПГТР постигат добри резултати на зрелостните изпити и държавните  изпити по теория и практика на специалността, съизмерими с резултатите на професионалните гимназии в страната. А това е свидетелство за професионализма на учениците, за усвоените от тях теоретични и знания и практически умения, които ги правят конкурентноспособни не само на нашия пазар на труда, но и в в чужбина.

За това говорят и резултатите от направената справка за реализацията на учениците, завършили професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. Почти 80% от тях започват работа веднага. Мнозина от завършилите се реализират по специалността в елитни хотели, ресторанти и заведения за хранене, както и във водещи фирми в бранша.  Постоянно получаваме известия за прилагане на наученото в ПГТР в много страни на Европейския съюз, както и извън него.

Около 15% от абитуриентите продължават обучението си във ВУЗ. За учениците от специалностите „Счетоводна отчетност” и „Банково, застрахователно и осигурително дело”  този процент е  92%.    Особено предпочитани от възпитаниците на ПГТР са  икономическите  висши учебни заведения в Свищов, София и Варна, както и Висшият  институт по хранителни технологии, Пловдив. Разбира се, постигнатите резултати не биха били възможни без упоритите и непрестанни усилия на целия учителски колектив.  В Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство работят висококвалифицирани и всеотдайни професионалисти, които приемат образователната идея като своя мисия. 

Няма друго училище в област Враца, което да се гордее със своите осем носители на престижното отличие грамота „Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката:  за 2007г. – Татяна Стоянова –  преподавател по български език и литература и инж.Цветана Ценова –  преподавател по технология на хлебните и сладкарски изделия, обществено хранене и туризъм, за 2008г.- инж.Румяна Петрова – директор на училището и Маргарита Григорова –учител по обществено хранене, за 2009г. – инж.Румяна Петрова – директор на училището /за втори пореден път/ и Диана Николчева – преподавател по български език и литература и през 2010г. Димитрина Тодорова, преподавател по технология на кулинарните изделия, кетеринг и туризъм и Диана Конецовска –преподавател по учебни предмети от философския цикъл. Всички те получиха покани за ежегодния галаконцерт и държавен прием по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май.

Гордеем се и с международните успехи на старши учителя по руски език Жана Димитрова и наградата „Стажировка” в Москва. Благодарение на нейната абмиция и успехите на нейните ученици ПГТР е базово училище за изучаване на руски език и едно от дванадесетте училища в България, което получи през 2011г. дарение руски книги, учебни помагала и дискове от фондация „Рускии мир”, Москва чрез движение „Русофили”, България.

Преподавателите в ПГТР са запазили възрожденския си дух и новаторските си идеи. Преодоляват изпитанията единни, съпричастни и солидарни. Имат творческа свобода за професионално развитие и получават за награда многобройни детски усмивки, искрената обич и уважение на ученици и родители. Тежките икономически условия не убиват у тях нито творческата искра, нито желанието за самоусъвършенстване. Затова и резултатите са впечатляващи.

Много са инициативите, в които възпитаниците на ПГТР доказват качества и увереност, че могат да се справят с предизвикателствата на бъдещето. Особено горди са учениците, когато техните професионални умения получават признание на различни състезания и олимпиади в напрегната конкуренция с най – добрите в бранша.

През 2007г. Лидия Илиева  и Лиляна Тодорова  от ХІІа клас се класират на 3-то и 4-то място на регионалния кръг на състезанието по счетоводство от Националния календар на МОН за извънучилищни дейности в областта на професионалното образование и заедно с Любомира Евстатиева от същия клас вземат участие и в националното състезание по счетоводство. Техен ръководител е  Ирена Димитровска. През следващата 2008/ 2009учебна година Горица Михайлова Маджарска също представя достойно гимназията в националната олимпиада по счетоводство. 2009/2010 учебна година донася успех на Гергана Ценова и Мариана Ангелова. През март 2011г. Моника Георгиева Георгиева от ХIб клас  се класира на девето място  с 92т. от 100 на регионалния кръг от националнотo състезание  по  счетоводство и взе участие във финалния  кръг, се проведе по време на панорамата на професионалното образование и обучение на 20, 21 и 22.04.2011 в Златни пясъци. Успехът на ученичката е радост и за младия преподавател Ирена Димитровска-Андреева. На 18 март 2016 година в СА „Д. А.Ценов” гр. Свищов се проведе Националното ученическо състезание по Счетоводство и контрол. В него взеха  участие и представители на ПГТР Враца – Анастасия Врачовска и Кристина Виделова от 11в  клас с ръководител Ирена Димитровска-Андреева. Представянето на двете ученички беше отлично. В общото класиране ПГТР Враца зае трето място в надпревара с дванадесет отбора. На 25.03.2016 г. в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се проведе поредното национално ученическо състезание по икономика. Трима наши възпитаници – Венцислав Христов, Илина Василева и Катрин Иванова, ученици от ХІ „в” клас, специалност „Търговия на едро и дребно” с ръководител г-жа Маринка Петрова се състезаваха в направление „Икономика на търговията”. Учениците решаваха казус по търговско представителство, като разработваха концепция за навлизане на пазара на високотехнологични часовници за адаптивно гласово въвеждане на текст на български език за компютри и смартфони. Изискването на производителя бе: да се създаде местна търговска марка и рекламен лозунг; да се изгради собствена търговска и сервизна мрежа; да се разпределят определени средства за изграждане на обектите и рекламна кампания на дейността.
Журито бе впечатлено от креативните и творчески разработки на учениците ни и връчи три специални награди – грамоти от ръководителите на магистърски програми „Мениджмънт на търговската дейност” и „Търговско посредничество и инвестиционно банкиране”, парични и материални награди.

Многобройни са успехите и на учениците от хранително-вкусовите специалности. През 2008г. на регионален кръг на състезанието във Видин Мартин Цонков Йотов от ХІІе клас заема трето място в надпреварата за „Най–добър млад сервитьор“, а Елица Людмилова Димитрова от ХІІд клас се класира пета в състезанието за „Най–добър млад готвач“. Техни преподаватели са Рени Кръстева и Маргарита Григорова. Най–много вълнения националните  състезания по професии предизвикват през 2009 г., когато  домакини на втория, регионален кръг, на състезанията стават  РИО на МОН Враца и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. На 21.02.2009г. в ресторант „Хемус” си дават среща 14 представители на седем специализирани гимназии от Видин, Враца, Берковица, Монтана, Банкя и София. Възпитаничката на ПГТР – Враца  Десислава Венциславова  заема третото място при барманите, а Веселин Веселинов се класира на второ място сред готвачите. Радостта на победители и победени бе голяма. Но може би най – много се радваха преподавателите на Десислава Венциславова  Рени Кръстева и на Веселин Веселинов инж.Петя Янчик. През следващата 2010г. във връзка с обявения от МОН „Национален календар за извънучилищните дейности в професионалното образование”  в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца се проведоха училищни състезания. Представилите се най-добре ученици, придружени от техните преподаватели представят Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр.Враца в регионалните състезания за „Най–добър млад хлебар“ Теодора Тодорова ХІж с преподавател инж. Цв. Ценова в гр.Плевен, „Най–добър млад сладкар“ Мартин Димитров ХІІж с преподавател инж.Р.Пешева в гр.Плевен, „Най–добър млад готвач“ Ивалина Иванова ХІІд с преподавател М.Григорова в гр.София, ПГ по туризъм, „Най–добър млад сервитьор“ Павел Петров ХІІе с преподавател инж. Ф.Захариев в гр.София, ПГ по туризъм, „Най–добър млад барман“ Йордан Тодоров ХІе с преподавател инж. Ф Захариев в гр.София, ПГ по туризъм. В проведените през 2010г. регионални състезания в София и Плевен възпитаниците на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца  достойно представиха гимназията и получиха за своето участие предметни награди и грамоти. Традицията за участие в  националните  състезания по професии продължава и през 2010/2011учебна година, след което прекъсва за няколко години. На 13, 14 и 15.03.2016г. в гр.Разлог се провежда регионален кръг на състезанието „Най-добър млад готвач, сервитьор и барман“. ПГТР е представена от Никол Георгиева от ХІІб клас– барман, Даниел Въльовски от ХІІа – сервитьор и Симеон Симеонов от ХІІб – готвач. Нашите състезатели се представят отлично в надпревара с ученици от петнадесет професионални гимназии от Видин, Монтана, София, Петрич, Благоевград, Кюстендил, Самоков и др.

През 2016г. Висшето училище по застраховане и финанси организира Национална научна теоретична конференция, която е Национален етап от Международния конкурс за ученици, учители и студенти. Националният етап е в рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education). Партньори са: Висше училище по застраховане и финанси (София, България), Институт по математика и информатика при БАН (София, България), Академия за социално управление (Москва, Русия), Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет „М. Ломоносов” (Москва, Русия). Конференцията се провежда на 4 и 5 февруари 2016г. в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси. Покана за участие в нея получичават допуснатите проекти от задочния етап. От ПГТР, Враца допуснати до участие в Националния етап на конкурса в учителската сесия са Ирена Димитровска-Андреева в тематично направление Счетоводство и контрол, Маринка Петрова  в тематично направление Финанси и банково дело, Йоана Томова-Вутова в тематично направление Предприемачество и Марияна Стефанова в тематично направление Организация на извънкласна работа на учениците. В ученическата сесия участие взема Георги Филипов Блажев в тематично направление  История на икономиката с ръководител Татяна Донева.Всички участници получават грамоти, а Ирена Димитровска-Андреева се класира на първо място в Националния кръг за учителски проекти на Международния конкурс MITE в направление „Счетоводство и контрол“ с проект „ИКТ в счетоводството“. Тя продължава своето участие в Международния кръг на конкурса в Москва от 29.04.2016г. до 04.05.2016г.

Освен в ежегодните състезания,  своето професионално майсторство  учениците от ПГТР показват и в редица изяви както в градски, така и в национален мащаб. Изработените от тях специалитети предизвикват изненада и възторг сред гостите на езикова школа „Англеланд“, на празниците на Природоматематическа гимназия, на Езикова гимназия, на училище “Св. Софроний Врачански”. Задълго ще се помни изложбата на  специалитети от руската кухня, изработени по повод 65 годишнината от Втората световна война през 2011г., а приготвените ястия от кухните на страните партньори по проект  ”EUROPE ON A PLATE” през 2010-2011г.,  често пъти са отразявани в местните медии. Ежегодно през м.март учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство участват в Седмицата на Франкофонията с френски ястия и специалитети в Градска концертна зала.

Успоредно с професионалното си усъвършенстване, възпитаниците на ПГТР водят богат и разнообразен живот, който дава възможност да се проявят многостранните им дарби – да спортуват, да пеят, да рисуват, да пишат стихове.

На математическия конкурс „Иван Салабашев“, организиран от Съюза на математиците в България, през 2007 г. десетокласниците Ина Иванова, Стела Петрова и Цветослав Симеонов се класират трети в областта. Техни ръководители са г- жа Дарина Тодорова и инж. Христинка Василева. На следващата година в математическия турнир „Чернорицец Храбър“ единадесетокласничката Теодора Алипиева отбелязва 85 точки от 100 възможни, а съученичката и Инна Кирилова получава 82 точки. Заслугите отново са на  г- жа Дарина Тодорова и инж. Христинка Василева, както и на г-жа Светла Иванова.  През следващите години ПГТР отново се представя успешно на математическите състезания и турнири, доказателство за което са многобройните грамоти. През 2010г. на  турнира  „Иван Салабашев” Дани Тодоров от ІХб се класира на престижното второ място. Името на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е познато в областта и от различните литературни конкурси, в които възпитаниците на училището завоюват призови места. През май 2008г. десетокласникът Гаврил Стефанов Стефанов с преподавател г-жа Диана Николчева е класиран на  националния конкурс за есе „Децата на Европа – еднакви и различни“, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси към Съвета на Европа.  Награда от национален конкурс за есе на тема „Спортът – арена на мира и красотата”, провел се на 23.10.2010г., печели и Юлияна Асенова от Хв клас. Конкурсът е организиран от Центъра за Руски език и култура към Пловдивски университет «Паисий Хилендарски».  Ръководител на Юлияна е г- жа Жана Димитрова. 2010г. се оказва щастлива и за възпитаниците на г- жа Диана Николчева. Камелия Валериева Дакова и Гала Сашкова Петрова  от  ІХ а кл.  спечелиха втора награда от деветото издание на Националния конкурс „Делото на св. Патриарх Евтимий” на тема „Изворите разказват…” Традиционно ПГТР се представя успешно и на ежегодните национални поетически конкурси „Любовта...“, организиран от Младежки дом, Враца и „Емилия Александрова“, организиран от библиотеката при читалище „Развитие” – гр.Враца по волята на дарител, в чест на 24 май - Ден на славянската писменост и култура. През 2008г. в ученическия конкурс „Любовта...“  в раздел поезия бяха отличени възпитаниците на г- жа Диана Николчева  Нели Миткова Хе клас; Илианна Иванова Хг; Гаврил Стефанов Хе, а в раздел „Проза”  Йохана Иванова Ха клас. През 2009 г. отново възпитаниците на ПГТР спечелиха престижните награди – Горица Маджарска от 12а клас с преподавател Татяна Стоянова и Миглена Борисова с преподавател Диана Николчева. Талантливите стихотворци на ПГТР грабнаха челните места и в ХІ издание на Националния поетичен конкурс „Любовта...“ през 2010г. в  надпревара с връстници от цялата страна. Журито единодушно излъчи следните призьори: І място  -  Ивалина Руменова Иванова – Х а клас, ІІ място - Нина Василева – ХІ в клас, ІІ място -  Поля Тихомирова Кузманова – Х а клас и поощрителни награди заТихомир Атанасов ІХ а клас, Габриела Тодорова ХІ е клас и Моника Панескова Х б клас. Те са възпитаници на Д.Николчева и Т.Стоянова.   Освен като талантливи стихотворци, възпитаниците на ПГТР са се доказали нееднократно и като личности с богати артистични заложби. На 27.02.2010г. в  Руския  културно-информационен център  гр.София се проведе конкурс за рецитатори на руски език под надслов „Гимнастьорка” с възпитаници на  Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца. С почетна грамота бяха отличени преподавателят по руски език Жана Димитрова, Ели Лозанова от ХІ е клас и Вероника Веселинова от ХІ д клас. ПГТР взема участие и в конкурс „Биоразнообразието” през 2011г., обявен от Областна администрация, Враца, като и в  проведеното  фото–сафари в местността „Божия мост”, гр.Враца. Учениците от  клуб „Туризъм” с ръководител Диана Конецовска  печелят фото конкурса със свои снимки на животински и растителни видове. Фотосите им са изложени в читалище „Развитие“. Най-достойно са се представили Вяра Руменова Николова ХІ б, Георги Иванов Иванов ХІ а, Марина Василева Очева ХІ в, Алекс Валериев Ачков ХІ в, Денислава Христова Веселинова ХІб. Нов успех за ПГТР беше и участието в  Национално състезание "По-високо от небето", което се проведе на 26.02.2011 в Руския  културно-информационен център, гр. София. В него Ефстатия Надиева Асенова от 12А клас на ПГТР получи грамота за участие и заслуги в развитието на междукултурните отношения на България и Русия. Неин преподавател е г-жа Жана Димитрова. Много и разнообразни са и спортните  прояви в ПГТР. Младите ентусиасти под ръководството на преподавателите по физическо възпитание и спорт Томислав Томов, Анели Нетов и Георги Кръстев извоюват не една победа. През 2008г.  ПГТР участва в Общинско първенство по плуване за юноши и девойки. И двата отбора са класирани на първо място и вземат участие в зоналното  първенство. На републиканско първенство са класирани на  седмо място. Ръководител на отбора е Георги Кръстев. 2009 година започва обещаващо за спортистите от ПГТР.   На 13.03.2009г.  се провежда Областно ученическо първенство по тенис на маса за юноши и девойки. Отборът на ПГТР след извоювани пет победи  продължи  участие в Зоналното  първенство, където зае първото  място. Достойно се представи  отборът и на Републиканско ученическо първенство, където завоюва седмо място в гр.Кърджали. Ръководител на отбора е Томислав Томов. На следващата година отборът по футбол за девойки 9-12 клас от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца, се класира на първо място в Общинското първенство. Ръководител на отбора е Анели Нетов. В рамките на ученически игри 2010 отборът по волейбол за девойки 11-12 клас на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство,гр.Враца с ръководител Томислав Томов се класира на първо място в общинското първенство и  продължи  участието си в Областното първенство . 2010г. ще остане в историята на ПГТР и с друго важно спортно събитие. Милена Венциславова Тошкова от ІХа клас спечели първа награда от Първия национален ученически конкурс на тема „Моят любим спорт“, организиран от Синдиката на българските учители и онлайн списанието „По-здрави днес“. Гордост за ПГТР е и  Цветомир Тодоров Ангелов от ХІІе клас, който се класира в националното състезание – конкурс за млади футболисти „Димитър Бербатов“. С много радост и приятни вълнения за  ученици и учители от ПГТР бяха срещите с  големия спорт в лицето на  спортните знаменитости.    След срещата с именития ни съгражданин  и световноизвестен футболист Мартин Петров, който  дари на училището футболни и баскетболни топки,  на 15.11.2010г. за втори път имахме възможност да се „докоснем до звезда“  – този път в ПГТР гостува Йордан Йовчев, най-успелият български гимнастик. Многобройни и разнообразни  са и туристическите прояви на ПГТР. В повечето случаи те са инициирани от клуба по туризъм в гимназията с ръководител Диана Конецовска, преподавател по предмети от философския цикъл. Националният туристически поход  „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица“ се провежда ежегодно  от 27 май  до  2 юни 2016 г.  в една колона от 120 – километровия Ботев път от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан. Вече няколко години училището взема участие в Националния поход, както и във всички зимни и пролетни походи и празници на общинско и регионално ниво. През 2016г. ученици и учители от ПГТР ще вземат участие в юбилейния 70-ти национален туристически поход  „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица“. Освен това момичетата и момчетата от клуба се включват ентусиазирано и в много други инициативи – засаждат дръвчета, организират изложби, свързани с опазването на околната среда, популяризират идеите на туристическото движение.  

              На основание Заповед № РД-14-92 от 11.10.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката, считано от 01.09.2011г., Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство /ПГТР/, гр.Враца е със статут на общинско училище. От 15.09.2011г. провежда учебни занятия в учебната сграда, намираща се на ул.„Христо Смирненски№3, /бивш Текстилен техникум/.  До 11.10.2011г. ПГТР е държавно училище. От 1982 г. до 15.09.2011г.е настанено в сграда в Ученически комплекс, Корпус 2. С Решение №144/24.04.2012 г. на Общински съвет, Враца  предоставя на  ПГТР за безвъзмездно управление учебната сграда, намираща се на ул.„Христо Смирненски№3 /бивш Текстилен техникум/, с изключение на 3/три/ помещения до Актовата зала, съгласно приложена към Решението на ОС Враца схема. Професионалната насоченост на четиринадесетте паралелки  през 2015/2016 учебна година в ПГ по търговия и ресторантьорство, Враца изисква разделение на групи за обучение по информатика и информационни технологии. Затова на 12.02.2016 г. открихме два нови компютърни кабинета по програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“ на стойност 23 920 лева. Инвестирахме и средства от делегирания бюджет на училището в размер над 7000 лева. Очакваме през новата учебна година 2016/2017 г. училището да реализира прием на една паралелка след 7 клас по специалност Организация на туризма и свободното време  и прием след  8 клас в дуално обучение по две специалности  Производство на месо, месни продукти и риба и Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия в една професия Техник –технолог в ХВП.  

         През 2015/2016 учебна година в ПГТР се провежда обучение по следните професии и специалности професия Търговски представител, специалност Търговия на едро и дребно в IXв, Xг, ХIв клас, професия Готвач, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки в IXa,  Ха, Хб, ХIа, ХІIа с придобиване на втора степен на професионална квалификация, професия  Ресторантьор, специалност Кетъринг в ІХб, Хв, XIб, ХIIб клас с придобиване на трета степен на професионална квалификация. През 2015/2016 учебна година в ПГТР в професия Работник в заведенията за хранене и развлечения, специалност Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения в ІХг,  Хд се обучават ученици със специални образователни потребности с придобиване на първа степен на професионална квалификация.

На 07.03.2016г. тържествено бе отбелязана десет годишнината от регистрацията на първите учебно-тренировъчни фирми /УТФ/ в ПГТР,  Враца през 2004/2005 учебна година. Инициатори на събитието са учениците от ХІв клас, професия „Търговски представител” с ръководител Маринка Петрова, които през тази учебна година поеха работата в УТФ „Фанагория”ООД. Концепцията за учебно-тренировъчната фирма осъществява един обхватен метод за учене и обучение, ориентиран към личността на ученика, дава практическа насоченост на обучението и спомага за включване на най-новите технологии в обучението – комуникацията чрез интернет.     

Всичките тези прояви издигат авторитета на ПГТР и я утвърждават не само като едно от най-голямата професионална гимназия в област Враца , но и като едно от най-добрите професионални гимназии в страната.