Заявление за извиняване на отсъствия до класен ръководител